Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Výdavky na pracovné a sociálne podmienky > Účtovanie výdavkov na sociálnu starostlivosť o zamestnancov

Účtovanie výdavkov na sociálnu starostlivosť o zamestnancov

Na ťarchu účtu 527 - zákonné sociálne náklady sa účtujú náklady vynaložené vytvorenie pracovných a sociálnych podmienok a na starostlivosť o zdravie zamestnancov a osôb, ktoré sú v súlade so Zákonníkom práce považované za zamestnancov, napríklad:
•náklady na vzdelávanie a re klasifikáciu zamestnancov,
•odstupné a odchodné podľa Zákonníka práce,
•tvorba sociálneho fondu,
•príspevky na stravovanie zamestnancov,
•náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov - napr. preventívne lekárske prehliadky
•náklady na BOZP - napr. osobné ochranné pracovné prostriedky,
•atď.
 
 
FAQ

Príklad č. 1 - Nákup pracovnej obuvi
Zamestnávateľ účtovná jednotka nakúpila do zásoby pracovnú obuv pre svojich zamestnancov v sume 1 500 €, ktoré bude vydávať do spotreby s internou smernicou o osobných ochranných pracovných prostriedkov vypracovanou v súlade s predpismi o BOZP. Kedy bude účtovná jednotka účtovať obstaranie pracovnej obuvi do nákladov?
Odpoveď
Nákup účtovná jednotka zaúčtuje najskôr  na sklad 12x/321, 211 a až následne po pridelení pracovnej obuvi podľa zamestnancov bude účtovať náklad 527/12x.