Odpisovanie nehmotného majetku

Za nehmotný majetok sa na účely zákona o dani z príjmov považuje dlhodobý nehmotný majetok definovaný v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného majetku zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu, len pri uplatnení reálnych hodnôt.

Nehmotný majetok sa odpisuje v súlade s účtovnými predpismi na základe odpisového plánu, maximálne do výšky vstupnej ceny. Zákon o účtovníctve nestanovuje dobu odpisovania nehmotného majetku. Nehmotný majetok okrem pohľadávok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí daňovník (účtovná jednotka) odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Obstaranie počítača
Spoločnosť zakúpila počítač. Na faktúre nie je  špecifikované, aká je cena softvéru a cena hardvéru. Ako bude spoločnosť postupovať pri odpisovaní majetku. Ako rozdelí majetok na hmotný a nehmotný?
Odpoveď
V tomto prípade bude spoločnosť odpisovať predmetný majetok na základe faktúry, to znamená, ak bol počítač fakturovaný jednou sumou spolu so softvérom, bude spoločnosť vychádzať pri odpisovaní z tejto jednej sumy.
 
Otázka č. 2 – Dodatočné náklady na softvér , ktorý bol pri obstaraní zahrnutý do nákladov
Spoločnosť obstarala internetovú stránku do sumy 2 400 eur v r.2020, ktorú zahrnula rovno do nákladov na účet 518- Služby. V roku 2023 vynaložila dodatočné náklady na jej obnovu vo výške 1 200 eur, ako zaúčtuje takéto náklady a aký je dopad na základ dane ?
Odpoveď
Ak pri obstaraní internetová stránka vstupovala rovno do nákladov, následne vzniknuté náklady na jej prepracovanie nie sú technickým zhodnotením a zahrnú sa rovno do nákladov v účtovnom období v ktorom vznikli . Uvedené platí aj  pre účely zákona o dani z príjmov .