Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Nehmotný majetok > Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 2 postupov účtovania je nehmotný majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a jeho ocenenie je vyššie ako 2 400 eur. Zložky dlhodobého nehmotného majetku sú vymedzené v § 37 postupov účtovania.

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

012 – Aktivované náklady na vývoj

013 – Softvér

014 – Oceniteľné práva

015 – Goodwill

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

 

FAQ

 
Otázka č. 1 – vytvorenie nehmotného majetku na účte 012-Dlhodobý nehmotný majetok
Tuzemská právnická osoba – účtovná jednotka vytvorila film vo vlastnej réžii. Ide o vznik nehmotného majetku, ktorý je v klasifikácii produkcie zaradený pod kódom 59.11.23 – Filmy a ostatné videozáznamy na diskoch, kazetách a inom médiu. Výsledkom vytvorenia diela je audiovizuálny záznam archivovaný v Slovenskom filmovom ústave. Náklady na vznik tohto diela v sume 100 000 eur sú účtované na účtoch 501 – Spotreba materiálu a 518 – Ostatné služby. Je možné v účtovníctve použiť zaradenie filmu na účet 012 – Aktivované náklady na vývoj cez aktiváciu nákladov?

Odpoveď

V zmysle § 37 ods. 2 postupov účtovania na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, sa účtuje o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Náklady na vytvorenie filmu spĺňajú uvedenú podmienku vývoja (ak nie je vytvorený na zákazku), nakoľko ide o aplikáciu iných znalostí na výrobu filmu, ktorým bude poskytnutie služby – práva na vysielanie daného filmu. Ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené na aktiváciu nákladov na vývoj sú ustanovené v § 37 ods. 1 postupov účtovania. Podľa tohto ustanovenia dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, ak je možné preukázať

  1. možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,
  2. zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
  3. schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
  4. spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný
    vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
  5. dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov
    pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,
  6. spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

 

V prípade, ak sú pri výrobe filmu splnené podmienky na aktiváciu nákladov na vývoj ustanovené v § 37 ods. 1 postupov účtovania, napr. schopnosť účtovnej jednotky využívať výsledok vývoja a predovšetkým schopnosť prinášania ekonomických úžitkov, tak účtovná jednotka aktivuje tieto náklady ako náklady na vývoj a účtuje ich na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj. Tieto náklady účtovná jednotka odpisuje podľa predpokladanej doby získavania úžitkov (predaja filmu). Ak sa nedá životnosť aktivovaných nákladov na vývoj spoľahlivo odhadnúť, musí ich účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od ich obstarania (§ 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).