Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ČŠ > Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa určí podľa § 22 ods. 1 – 4 zákona o DPH.  Základom dane je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru, znížená o daň. Do základu dane sa zahŕňajú  iné dane, clá, a poplatky vzťahujúce sa k tovaru a súvisiace náklady (výdavky) ako napr. provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo  zákazníka.  Do  základu  dane  sa  nezahŕňajú  výdavky  platené  v  mene  a   na  účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho. Ak je v čase dodania tovaru poskytnutá zľava z ceny  alebo zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy (§ 23 zákona o DPH).

V podstate pri nadobudnutí tovaru, určí základ dane  odberateľ - nadobúdateľ na základe faktúry, ktorú vyhotovil dodávateľ identifikovaný pre daň v inom členskom štáte. Ak napr. odberateľ neobdrží faktúru od dodávateľa,  základ dane určí podľa zmluvne dohodnutej ceny. V prípade, že platiteľ dane zistí  po obdržaní faktúry, že  fakturovaná cena sa odlišuje od základu dane stanoveného zo zmluvne dohodnutej ceny, platiteľ dane vykoná opravu priznanej a odvedenej dane buď podaním opravného, resp.  dodatočného daňového priznania   k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Ak by napr. na faktúre od predávajúceho  bola uvedená osobitne dohodnutá cena za tovar a osobitne cena  za súvisiace náklady s dodaním tovaru, základom dane u nadobúdateľa je dohodnutá cena za tovar,  vrátane nákladov súvisiacich s dodaním tovaru.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Nadobudnutie tovaru v tuzemsku spojené s prepravou a základ dane
Platiteľ dane nadobúda v tuzemsku tovar od českého podnikateľa identifikovaného pre daň v Českej republike. V  zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, prepravu tovaru  zabezpečuje český podnikateľ. Český podnikateľ  vyhotovil faktúru za tovar  v celkovej sume 51 000 eur bez dane, z toho  za tovar suma  50 000 eur a doprava 1 000 eur. Aký bude základ dane pri tzv. samozdanení v tuzemsku?
Odpoveď
Pre účely určenia  základu dane platiteľ dane, nadobúdateľ v tomto prípade zahŕňa aj náklady na prepravu tovaru. Daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku vznikne platiteľovi zo základu dane zisteného zo sumy 51 000 eur.

Otázka č. 2 – Základ dane pri premiestnení tovaru do tuzemska
Nemecký podnikateľ, identifikovaný pre daň v Nemecku si premiestnil tovar na účely svojho podnikania  do svojej prevádzkarne zriadenej v tuzemsku. Nemecký podnikateľ predmetný tovar v rámci svojho podnikania kúpil od nemeckého výrobcu. Nemecký podnikateľ je v tuzemsku registrovaný za platiteľa dane. Musí tento platiteľ pri premiestnení tovaru do tuzemska platiť daň? Ak áno, čo tvorí základ dane?
Odpoveď
Platiteľ dane musí v tuzemsku pri nadobudnutí tovaru platiť daň z nadobudnutia  tohto tovaru. Základom dane je cena, za ktorú bol  tovar v Nemecku nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím.