Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac > Úprava základu dane v súvislosti s limitom daňového odpisu

Úprava základu dane v súvislosti s limitom daňového odpisu

 
Podľa  § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov sa od 1.1.2015   základ dane daňovníka zvyšuje o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2  so vstupnou cenou (§ 25 ) 48 000 eur a viac  a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur  rovnomerným spôsobom odpisovania (§ 27), ak základ dane vypočítaný v daňovom priznaní je nižší ako násobok počtu  týchto osobných automobilov a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur (12 000 eur). Ak vykázaný základ dane je vyšší ako úhrn  daňových odpisov z týchto automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur (12 000 eur), úprava základu dane sa nevykoná.
 
Úprava základu dane podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov sa nevykoná u prenajímateľa  u osobných automobilov, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci. Takýto prenajímateľ postupuje podľa § 19 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého  sa  do daňových výdavkov zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu tohto majetku.
 
FAQ
 
Otázka č.1 - Automobil obstaraný začiatkom roka
Spoločnosť v januári 2021 obstarala osobný automobil v hodnote 70 000 eur. Automobil je zaradený v 1. odpisovej skupine a  odpisuje sa  rovnomernou metódou odpisovania. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane, ak v roku 2021 jej základ dane bude vo výške 5 000 eur, v roku 2022 vo výške 13 500 eur, v roku 2023 vo výške 10 000 eur a v roku 2024 vo výške 15 500 eur?
Odpoveď
 Ak spoločnosť vykáže nižší základ dane ako je  výška ročného  odpisu z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur (12 000 eur), je podľa § 17 ods.34 zákona o dani z príjmov  povinná zvýšiť základ dane  o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny .
 
Postup bude nasledovný:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok     Základ     Skutočne uplatnený           Odpis z                               Úprava ZD  
            dane        daňový odpis zo VC      limitovanej VC
                                   (70 000/4)                 (48 000/4)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2021      5 000                17 500                       12 000                 (17 500 – 12 000) = 5 500
2022     13 500               17 500                       12 000                                      -
2023     10 000               17 500                       12 000                  (17 500 – 12 000) = 5 500
2024     15 500               17 500                       12 000                                      -
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Spolu úprava ZD                                                                                       11 000
 
V roku 2021 dosiahla spoločnosť nižší základ dane  (5 000 eur) ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur).  V  tomto prípade je spoločnosť povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi (17 500 eur) a  odpismi vypočítanými z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur). Základ dane sa v roku 2021 zvýši o sumu 5 500 eur. 
 
V roku 2022 dosiahla spoločnosť vyšší základ dane  (13 500 eur) ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur).  V tomto zdaňovacom období sa nebude upravovať základ dane, t.j. súčasťou základu dane bude   odpis vo výške 17 500 eur.
 
V roku 2023 dosiahla spoločnosť nižší základ dane  (10 000 eur) ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur). V tomto prípade je spoločnosť povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi (17 500 eur) a  odpismi vypočítanými z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur). V roku 2023 sa  základ dane zvýši o sumu 5 500 eur. 
 
V roku 2024 dosiahla spoločnosť vyšší základ dane  (15 500 eur) ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur). V tomto zdaňovacom období spoločnosť opäť  nebude upravovať základ dane a súčasťou základu dane bude odpis vo výške 17 500 eur.
 
Otázka č.2 - Automobil obstaraný v priebehu roka
Spoločnosť obstarala osobný automobil v auguste  2021 v hodnote 66 000 eur. Automobil je zaradený v 1. odpisovej skupine a  odpisuje sa  rovnomernou metódou odpisovania. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane,  ak v roku 2021 bude jej základ dane  vo výške 9 000 eur, v roku 2022 vo výške  17 500 eur, v roku 2023 vo výške 7 000 eur, v roku 2024 vo výške 13 000 eur a v roku 2025 vo výške 6 000 eur?
Odpoveď
V súlade s § 27 ods.2 zákona o dani z príjmov sa v prvom roku odpisovania hmotného majetku uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak spoločnosť vykáže nižší základ dane ako je  výška ročného  odpisu z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur (12 000 eur), je podľa § 17 ods.34 zákona o dani z príjmov  povinná zvýšiť základ dane  o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi  a ročnými odpismi alebo ich pomernou časťou vypočítanými  z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur.
 
Postup bude nasledovný:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok       Základ     Skutočne uplatnený               Odpis z                            Úprava ZD  
             dane        daňový odpis zo VC           limitovanej VC
                                   (66 000/4)                      (48 000/4)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2021       9 000                  6  875                               5 000
                             (16 500/12 x 5 mes.)        (12 000/12 x 5 mes.)       6 875 – 5 000 = 1 875
2022    17 500                 16 500                             12 000                                  -
2023       7 000                16 500                             12 000               16 500 – 12 000 = 4 500
2024     13 000                16 500                             12 000                                  -
2025       6 000                 9  625                               7 000                 9 625 –  7 000 = 2 625
                              (16 500/12  x 7 mes.)      (12 000/12 x 7 mes.)   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu úprava ZD                                                                                               9 000
 
V roku 2021 dosiahla spoločnosť nižší základ dane  (9 000 eur) ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur).  V  tomto prípade je spoločnosť povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi (6 875 eur) a pomernou časťou  z ročného odpisu vypočítaného z limitovanej vstupnej ceny (5 000 eur). Základ dane sa v roku 2021 zvýši o sumu 1 875 eur. 
 
V roku 2022 dosiahla spoločnosť vyšší základ dane  (17 500 eur) ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur).  V tomto zdaňovacom období  nebude upravovať základ dane, t.j. súčasťou základu dane bude odpis vo výške 16 500 eur.
 
V roku 2023 dosiahla spoločnosť nižší základ dane  (7 000 eur) ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur). V  tomto prípade je spoločnosť povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi (16 500 eur) a  odpismi vypočítanými z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur). V roku 2023 sa  základ dane zvýši o sumu 4 500 eur. 
 
V roku 2024 dosiahla spoločnosť vyšší základ dane  (13 000 eur) ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur). V tomto zdaňovacom období spoločnosť opäť  nebude upravovať základ dane a súčasťou základu dane bude odpis vo výške 16 500 eur.
 
V roku 2025 dosiahla spoločnosť nižší základ dane  (6 000 eur) ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny  (12 000 eur). V  tomto prípade je spoločnosť povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi (9 625 eur) a pomernou časťou z ročného odpisu  vypočítaného z limitovanej vstupnej ceny  (7 000 eur). V roku 2025 sa  základ dane zvýši o sumu 2 625 eur. 
 
Otázka č.3 - Viac automobilov so vstupnou cenou prevyšujúcou 48 000 eur
Spoločnosť vlastní  2 automobily so vstupnou cenou prevyšujúcou  48 000 eur, a to jeden automobil so vstupnou cenou 60 000 eur a druhý automobil so vstupnou cenou  66 000 eur.  Ako bude spoločnosť upravovať základ dane, ak jej základ dane bude v roku 2021 vo výške 13 000 eur, v roku 2022 vo výške 25 500 ,  v roku 2023 vo výške 28 000 eur a v roku 2024 vo výške 14 500 eur?
Odpoveď
Keďže spoločnosť má  dva automobily so vstupnou cenou prevyšujúcou limit 48 000 eur, skutočne uplatnený daňový odpis  bude súčasťou základu dane len v tom prípade , ak  dosiahne základ dane  vyšší ako je dvojnásobok ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur.
 
Postup bude nasledovný
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok      Základ        Skutočne uplatnený                Odpis z                            Úprava ZD  
             dane          daňový odpis zo VC                limitovanej VC
                             (60 000/4) + (66 000/4)           (48 000/4) x 2
2021    13 000        31 500 (15 000 + 16 500)          24 000               31 500 – 24 000 = 7 500
2022    25 500        31 500                                        24 000                                -
2023    28 000        31 500                                        24 000                                -
2024   14 500         31 500                                        24 000               31 500 – 24 000 = 7 500
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu úprava ZD                                                                                          15 000   
 

Otázka č. 4 – Automobil so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur poskytnutý časť roka na prenájom
Spoločnosť  vlastní  osobný automobil v obstarávacej cene 84 000 eur.  Na prvé štyri mesiace roka v roku 2023  poskytla automobil na krátkodobý prenájom za 1 000 eur mesačne, zvyšok roka ho používa na vlastné podnikanie. Spoločnosť očakáva  v roku 2023  daňovú stratu. V akej výške  sa  v roku 2023 uplatní  odpis tohto automobilu do daňových výdavkov ?
Odpoveď
Podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov úprava základu dane podľa tohto ustanovenia sa nevykoná u prenajímateľa u osobných automobilov, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci. Ak daňovník prenajíma osobné motorové vozidlo bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci len časť zdaňovacieho obdobia (napr. 4 mesiace), nie je možné postupovať podľa poslednej vety ustanovenia § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov, čiže nie je možné aplikovať výnimku pre úpravu základu dane podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov počas celého zdaňovacieho obdobia, t. j. aj v období, kedy už spoločnosť nemala postavenie prenajímateľa.

Spoločnosť teda  počas doby prenájmu ( 4 mesiace) bude aplikovať ustanovenie § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, to znamená, že za toto  štvormesačné obdobie  v roku 2023 uplatní do daňových výdavkov pomernú časť odpisu  vo výške 7 000 eur (4 mesiace  x 1 750  eur) len do výšky príjmu z prenájmu 4 000 eur (4 mesiace x 1 000 eur) a na zvyšok zdaňovacieho obdobia, kedy daňovník už nie je v postavení prenajímateľa, bude  aplikovať ustanovenie § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov.

Keďže odpis na zvyšok zdaňovacie obdobia je vo výške 14 000 eur (8 mesiacov x 1 750), pričom základ dane za toto obdobie je nulový (spoločnosť vykázala stratu), spoločnosť zvýši základ dane o rozdiel medzi touto pomernou časťou skutočne uplatnených odpisov  v roku 2023 (14 000 eur ) a pomernou časťou ročného odpisu vypočítaného  z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur, ktorá je vo výške  8 000 eur (48 000 : 4 /12 x 8). O rozdiel v sume 6 000 eur (14 000 – 8 000)  sa  v roku 2023 zvýši  základ dane spoločnosti v  súlade s § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 5 - vlastné auto s OC nad 48000eur a nájomné za auto s OC nad 48000eur

Spoločnosť je vlastníkom osobného auta s obstarávacou cenou nad 48 000 eur a za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2023 uplatňuje v daňových výdavkoch daňové odpisy z tohto majetku. Spoločnosť tiež uplatňuje v daňových výdavkoch ročné nájomné za operatívny prenájom osobného auta, ktorého obstarávacia cena zistená u prenajímateľa prevyšuje 48 000 eur.

Na účely § 17 ods. 34 a 35 ZDP musí spoločnosť vykázať základ dane za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2023 aspoň vo výške 26 400 eur (12 000 eur + 14 400 eur), aby mohla v daňových výdavkoch uplatniť daňové odpisy a nájomné v plnej výške? Akým spôsobom sa vykoná úprava základu dane, ak základ dane bude napr. 20 000 eur?

Odpoveď

Pre daňovníka, u ktorého dochádza k súbehu uplatňovania daňových odpisov a nájomného z takýchto automobilov v daňových výdavkoch, z uvedených ustanovení nevyplýva povinnosť spočítavať minimálnu výšku základu dane podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov (12 000 eur) a podľa § 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov (14 400 eur, resp. pomerná časť zo 14 400 eur zodpovedajúca počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období).

V predloženom prípade to znamená, že daňovníkovi nevznikne povinnosť zvyšovať základ dane:
- podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov, ak jeho základ dane podľa § 17 ods. 38 zákona o dani z príjmov (u právnickej osoby vykázaný v riadku 301 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby) je aspoň v sume 12 000 eur;
- podľa § 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov, ak jeho základ dane podľa § 17 ods. 38 zákona o dani z príjmov (u právnickej osoby vykázaný v riadku 301 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby) je aspoň v sume 14 400 eur.

Otázka č. 6 - luxusný elektromobil obstaraný v roku 2023

Daňovník obstará a zaradí do svojho majetku automobil, kód KP 29.10.2 (v osvedčení o evidencii má uvedený druh paliva/zdroj energie „PHEV“) dňa 20.03.2023, v obstarávacej cene 60 000 eur. Daňovník zaradí automobil do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky. Ako bude upravovať základ dane podľa § 17 ods. 34 ZDP?

Postup bude nasledovný:

Rok         Odpisová skupina       Daňový odpis zo VC           Daňový odpis z LVC 48 000 eur      Testovanie ZD na sumu      Zvýšenie ZD, ak ZD<24000

________________________________________________________________________________________________________________________

2023       0                                 25 000 (60 000/2/12x10)     20 000 (48000/2/12x10)                   24 000                                 + 5 000 (25 000 - 20 000)

2024       0                                 30 000 (60 000/2)                24 000 (48 000/2)                             24 000                                 + 6 000 (30 000 - 24 000)

2025       0                                 5 000 (do výšky VC)            4 000 (do výšky LVC)                       24 000                                 + 1 000 (5 000 - 4 000)

_________________________________________________________________________________________________________________________

VC - vstupná cena, LVC - limitovaná vstupná cena, ZD - základ dane

Ak daňovník vykázal v zdaňovacom období 2023 nižší základ dane ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny, t. j. 24 000 eur, je povinný v súlade s § 17 ods. 34 ZDP zvýšiť základ dane o rozdiel medzi skutočným odpisom (25000 eur) a odpisom z limitovanej vstupnej ceny (20 000 eur), t. j. o sumu 5 000 eur. Ak bude základ dane vyšší ako 24 000 eur, úprava sa nevykoná.
Ak daňovník vykáže v zdaňovacom období 2024 nižší základ dane ako je ročný odpis z limitovanej vstupne ceny, t. j. 24 000 eur, je povinný v súlade s § 17 ods. 34 ZDP zvýšiť základ dane o rozdiel medzi skutočným odpisom (30000 eur) a odpisom z limitovanej vstupnej ceny (24 000 eur), t. j. o sumu 6 000 eur. Ak bude základ dane vyšší ako 24 000 eur, úprava sa nevykoná.
Ak daňovník vykáže v zdaňovacom období 2025 nižší základ dane ako je ročný odpis z limitovanej vstupne ceny, t. j. 24 000 eur, je povinný v súlade s § 17 ods. 34 ZDP zvýšiť základ dane o rozdiel medzi skutočným odpisom (5000 eur) a odpisom z limitovanej vstupnej ceny (4 000 eur), t. j. o sumu 1 000 eur. Ak bude základ dane vyšší ako 24 000 eur, úprava sa nevykoná.