Úprava základu dane v súvislosti s limitom nájomného

Podľa  § 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov sa  s účinnosťou od 1.1.2015   základ dane daňovníka  zvýši o rozdiel medzi úhrnom uplatneného nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci v daňových výdavkoch v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25) 48 000 eur a viac a súčtom násobkov počtu týchto prenajatých osobných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období, ak tento základ dane je nižší ako súčet násobkov počtu prenajatých osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období. Ak vykázaný základ dane je vyšší ako úhrn limitovaného nájomného z týchto automobilov, úprava základu dane sa nevykoná.
 
FAQ
 
Otázka č.1 - Automobil prenajatý počas celého roka
Spoločnosť v januári  2019 začala používať osobný automobil v hodnote 90 000 eur, ktorý má k dispozícii z titulu operatívneho prenájmu. Za používanie tohto automobilu platí ročné nájomné  24 000 eur.  Operatívny prenájom automobilu bol dohodnutý na obdobie do 31.12.2021. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane,  ak v roku 2019 základ dane bude vo výške 14 000 eur, v roku 2020 vo výške  22 000 eur a v  roku 2021 vo výške 8  000 eur?
Odpoveď
Ak spoločnosť  v zdaňovacom období vykáže základ dane nižší ako je  suma  limitovaného nájomného (14 400 eur), je podľa  § 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatneným nájomným a limitovaným nájomným (14 400 eur).
Postup bude nasledovný:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok       Základ        Skutočne uplatnené         Limitované                          Úprava ZD  
              dane           nájomné                          nájomné
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2019     14 000               24 000                       14 400                 (24 000 – 14 400) = 9 600
2020     22 000               24 000                       14 400                                      -
2021     8 000                24 000                       14 400                  (24 000 – 14 400) = 9 600
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Spolu úprava ZD                                                                                       19 200
 
V roku 2019 vykázala spoločnosť nižší  základ dane ( 14 000 eur) ako je  limitované nájomné (14 400 eur), preto sa základ dane  zvýši o sumu 9 600 eur, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi skutočne uplatneným nájomným (24 000 eur) a limitovaným nájomným (14 400 eur).
 
V roku 2020 vykázala spoločnosť vyšší  základ dane ( 22 000 eur) ako je  limitované nájomné (14 400 eur), preto sa základ dane v tomto zdaňovacom období  nebude upravovať. Súčasťou základu dane je teda nájomné  vo výške 24 000 eur.
 
V roku 2021 vykázala spoločnosť nižší  základ dane ( 8 000 eur) ako je  limitované nájomné (14 400 eur), preto sa základ dane zvýši o sumu 9 600 eur, ktorá predstavuje  rozdiel medzi skutočne uplatneným nájomným (24 000 eur) a limitovaným nájomným (14 400 eur).
 
Otázka č.2 - Automobil prenajatý v priebehu roka
Spoločnosť v júli 2016 začala používať osobný automobil v hodnote 90 000 eur, ktorý má k dispozícii z titulu operatívneho prenájmu. Za používanie tohto automobilu platí ročné nájomné vo výške 24 000 eur.  Operatívny prenájom automobilu je dohodnutý na obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2019. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane,  ak v roku 2016 bude základ dane  vo výške 7 000 eur, v roku 2017 vo výške  21 000 eur, v roku 2018 vo výške 13  000 eur a v roku 2019 vo výške  10 500 eur?
Odpoveď
V zdaňovacom období, v ktorom spoločnosť vykáže základ dane nižší ako je  suma  limitovaného nájomného (14 400 eur) alebo jeho pomerná časť zodpovedajúca počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období, je podľa  § 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatneným nájomným a limitovaným nájomným (14 400 eur) alebo  jeho pomernou časťou.
 
Postup bude nasledovný:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok       Základ        Skutočne uplatnené         Limitované                          Úprava ZD  
              dane           nájomné                          nájomné
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2016      7 000                12 000                        7 200                 (12 000 – 7 200) = 4 800
                               (24 000/12 x 6)         (14 400/12 x 6)
2017     21 000               24 000                       14 400                                      -
2018     13 000               24 000                       14 400                  (24 000 – 14 400) = 9 600
2019     10 500              12 000                         7 200                 
                                (24 000/12 x 6)           (14 400/12 x 6)           
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Spolu úprava ZD                                                                                      14 400
 
V roku 2016 spoločnosť vykázala základ dane vo výške 7 000 eur. Keďže tento základ dane je nižší ako pomerná časť limitovaného nájomného (7 200 eur),  základ dane  sa zvýši o sumu 4 800 eur, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi skutočne uplatneným nájomným (12 000 eur)    a pomernou časťou limitovaného nájomného (7 200 eur).
 
V roku 2017  základ dane (21 000 eur) je vyšší ako výška limitovaného nájomného  (14 400 eur), preto sa  úprava základu dane nevykoná.
 
V roku 2018 spoločnosť postupuje obdobne ako v roku 2016. Základ dane (13 000 eur)  je nižší ako výška limitovaného nájomného (14 400 eur), preto sa základ dane zvýši o sumu 9 600 eur  (24 000 – 14 400).
 
V roku 2019 vykázaný základ dane (10 500 eur)  je vyšší ako suma pomernej časti limitovaného nájomného (7 200 eur), preto sa  základ  dane  nebude upravovať.
 
Otázka č.3 - Viac prenajatých automobilov so vstupnou cenou prevyšujúcou  48  000 eur
Spoločnosť si prenajala dva  automobily  s rovnakou  vstupnou cenou 60 000 eur.  Nájomné zmluvy sú dohodnuté na obdobie jedného roka,   a to od  1. mája  2019 do 30. apríla  2020, s ročným nájomným vo výške 18  000 eur. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane, ak jej základ dane bude v roku 2019 vo výške 12 000 eur a  v roku 2020 vo výške 21 000 eur ?
Odpoveď
Ak má spoločnosť prenajatých viac automobilov so vstupnou cenou  48 000 eur, je povinná upravovať základ dane podľa § 17 ods.35 zákona o dani z príjmov  v tom prípade,  ak jej základ dane je nižší ako súčet násobkov počtu prenajatých automobilov  so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období.
 
Postup bude nasledovný:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok      Základ        Skutočne uplatnené             Limitované                      Úprava ZD  
            dane           nájomné                               nájomné
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2019   12 000     24 000 [(18 000 x 2)/      19 200  [(14 400 x 2)/         24 000 – 19 200 = 4 800    
                                    12 x 8 mes.]                  12  x 8 mes. ]
2020  21 000     12 000 [(18 000 x 2)/       9 600  [(14 400 x 2)/                          -
                                     12 x 4 mes.]                     12  x 4 mes. ]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu úprava ZD                                                                                               4 800