Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Povinnosti platiteľa dane (príjmu) pri výplate príjmu nerezidentovi SR > Oznamovacia povinnosť rezidenta SR a nerezidenta SR so stálou prevádzkarňou na území SR > Oznamovacia povinnosť rezidenta SR a stálej prevádzkarne pri uzatvorení zmluvy, na základe ktorej môže nerezidentovi vzniknúť na území SR stála prevádzkareň

Oznamovacia povinnosť rezidenta SR a stálej prevádzkarne pri uzatvorení zmluvy, na základe ktorej môže nerezidentovi vzniknúť na území SR stála prevádzkareň

Podľa § 49a ods. 5 zákona o dani z príjmov daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území SR stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území SR stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území SR, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. 

 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Oznámenie uzatvorenia zmluvy, na základe ktorej môže daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou vzniknúť v SR stála prevádzkareň
Slovenská spoločnosť uzatvorila v roku 2023 s rezidentom ČR zmluvu o generálnej oprave stroja na výrobu papiera. Trvanie kontraktu je v zmluve definované na necelých dvanásť mesiacov. Je potrebné v tomto prípade postupovať podľa § 49a ods. 5 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Z uvedených skutočností vyplýva, že českému rezidentovi môže z titulu poskytovania služieb (opravy stroja) na našom území vzniknúť v SR stála prevádzkareň. Rezident SR (slovenská spoločnosť) je povinný postupovať podľa § 49a ods. 5 zákona o dani z príjmov a nahlásiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie predmetnej zmluvy, nakoľko českému rezidentovi môže z vykonávania činností v SR (poskytovanie služieb) vzniknúť na našom území stála prevádzkareň.
Podmienky pre vznik stálej prevádzkarne sú definované v § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a v článku 5 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR. Stála prevádzkareň daňovníkovi v SR vznikne, ak sú súčasne splnené podmienky pre jej vznik tak podľa zákona o dani z príjmov, ako aj podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
 
Otázka č. 2 - Oznámenie uzatvorenia zmluvy, na základe ktorej môže daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou vzniknúť v SR stála prevádzkareň
Slovenská stavebná spoločnosť uzavrela kontrakt s poľským dodávateľom na vykonanie špeciálnych kúrenárskych rozvodov pre podlahové kúrenie v novostavbe, ktorú začala stavať v marci roku 2023. Predpoklad vykonania týchto prác je podľa projektu a časového rozvrhu staviteľa stanovený na 15 mesiacov.
Odpoveď
Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Poľskou republikou sa stavenisko alebo stavba, alebo montáž, alebo inštalačný projekt považujú za stálu prevádzkareň, ak trvajú dlhšie než 12 mesiacov, počínajúc dňom, keď sa skutočne začala práca. Na základe uvedeného je slovenská spoločnosť
povinná do 30 dní po uzavretí zmluvy s poľským dodávateľom oznámiť jej uzavretie, nakoľko môže dôjsť k vzniku stálej prevádzkarne poľského daňovníka na území SR.
 
Otázka č. 3 - Oznámenie uzatvorenia zmluvy, na základe ktorej môže daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou vzniknúť v SR stála prevádzkareň
Slovenská stavebná spoločnosť uzavrela kontrakt s brazílskym dodávateľom na vykonanie stavebných prác, ktoré začali vykonávať v apríli 2023. Trvanie kontraktu je v zmluve definované na dobu 7 mesiacov.
Odpoveď
Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Brazíliou sa stavenisko alebo montáž alebo inštalácia zariadenia považujú za stálu prevádzkareň, ak trvajú dlhšie ako 6 mesiacov.
Slovenská spoločnosť je povinná do 30 dní po uzavretí zmluvy s brazílskym dodávateľom oznámiť jej uzavretie, nakoľko môže dôjsť k vzniku stálej prevádzkarne brazílskeho daňovníka na území SR.