Odpisovanie majetku pri úmrtí daňovníka

U daňovníka, u ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako kalendárny rok z dôvodu úmrtia, sa uplatní z vypočítaného ročného odpisu alikvotná časť pripadajúca na celé mesiace, počas ktorých daňovník majetok účtoval ako obchodný majetok. Zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na kalendárne mesiace uplatní daňovník pokračujúci v činnosti po zomretom daňovníkovi, pričom zvyšná časť odpisu sa uplatní už v mesiaci, v ktorom bol majetok zaevidovaný v majetku daňovníka pokračujúceho v činnosti po zomretom daňovníkovi (§ 22 ods. 14 zákona o dani z príjmov)
 
FAQ
Otázka č. 1 - Uplatnenie odpisov z dlhodobého hmotného majetku u zomrelého daňovníka
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť zomrel 24.4.2023. V obchodnom majetku mal zaradené motorové vozidlo obstarané v roku 2021, z ktorého uplatňoval daňové odpisy. Za daňovníka podal daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 dedič. Mohol pri výpočte základu dane za rok 2023 za zomrelého daňovníka uplatniť do daňových výdavkov aj odpis motorového vozidla?
Odpoveď
V daňovom priznaní k dani z príjmov podanom ku dňu smrti daňovníka môže byť v daňových výdavkoch uplatnený odpis motorového vozidla v pomernej časti pripadajúcej na 3 celé mesiace používania vozidla, t. j. za január až marec 2023.
 
Otázka č. 2 - Uplatnenie odpisov z dlhodobého hmotného majetku u pokračovateľa živnosti po zomrelom daňovníkovi
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť zomrel 24.4.2023. V obchodnom majetku mal zaradené motorové vozidlo obstarané v roku 2021, z ktorého uplatňoval daňové odpisy. Po úmrtí daňovníka pokračuje v jeho živnosti syn. Akú výšku odpisov si môže syn uplatniť v daňových výdavkoch pri príjmoch z podnikania za rok 2023, ak predmetné motorové vozidlo zaúčtoval do svojho obchodného majetku už v apríli 2023?
Odpoveď
Daňovník ako pokračovateľ v živnosti po smrti svojho otca môže uplatniť zvyšnú časť ročného odpisu vypočítaného za príslušné zdaňovacie obdobie pripadajúcu na 9 mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti, ak budú splnené aj ostatné podmienky uplatnenia daňového odpisu, a to účtovanie alebo evidovanie majetku k 31.12.2023 a používanie majetku na zabezpečenie zdaniteľných príjmov daňovníka.