Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Registrácia pri dodaní/prijatí služby do/z iného ČŠ > Registrácia a povinnosti pri prijatí/dodaní služby z/do iného členského štátu

Registrácia a povinnosti pri prijatí/dodaní služby z/do iného členského štátu

Podľa § 7a zákona o DPH má povinnosť registrovať  sa zdaniteľná osoba v prípade, ak:
 
-          dodáva službu osobe z iného členského štátu, ktorá je tiež zdaniteľnou osobou a miesto dodania služby podľa § 15 ods.  1 zákona o DPH je v členskom štáte, kde je príjemca služby usadený (kde má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava) a povinnosť platiť DPH zo služby má príjemca služby,
-          prijíma službu od osoby z iného členského štátu, ktorá je tiež zdaniteľnou osobou a miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je v tuzemsku a povinnosť platiť DPH zo služby má slovenský príjemca služby.
Hodnota prijatých resp. poskytnutých služieb nie je rozhodujúca, t.j. zdaniteľná osoba sa v zmysle vyššie uvedeného musí registrovať pred prvým prijatím alebo prvým poskytnutím služby bez ohľadu na hodnotu prijatej alebo dodanej služby.

Medzi služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, patria najmä: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, doplnkové služby pri preprave tovaru, ocenenie a práce na hmotnom hnuteľnom majetku, nájom hnuteľného majetku (s výnimkou krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov), reklamné, poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke služby, pridelenie zamestnancov, služby dodávané elektronickými prostriedkami.

Žiadosť o  registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH nepodáva zdaniteľná osoba, ak
-         je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo je registrovaná za platiteľa dane (podľa § 4, § 4b, § 5)
-         prijme službu, ktorá je v tuzemsku oslobodená od dane resp. dodá službu, ktorá je v členskom štáte príjemcu služby oslobodená od dane
-         prijme službu od osoby z tretieho štátu resp. dodá službu osobe z tretieho štátu
-         prijme službu od nezdaniteľnej osoby alebo  dodá službu nezdaniteľnej osobe
-         prijme alebo dodá službu, pri ktorej sa miesto dodania neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ale podľa iných ustanovení zákona o DPH (podľa § 16, resp. podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH).
 
Prijatie služby z iného členského štátu
1.      Po pridelení identifikačného čísla pre DPH si táto osoba musí služby z iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH,  objednávať pod týmto číslom.
2.      Pri prijatí služby má povinnosť odviesť daň v SR podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (dodávateľ z iného členského štátu  nebude v takomto prípade účtovať k cene DPH), avšak nemá nárok na odpočítanie dane.
3.      Pri prijatí služby je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v rovnakej lehote zaplatiť daň (do 5 eur sa daň neplatí).
4.      Vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

Dodanie služby do iného členského štátu
1.      Po pridelení identifikačného čísla bude zdaniteľná osoba dodávať služby pod týmto číslom.
2.      Podá súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v zmysle § 80 zákona o DPH do 25 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom dodala služby, pri ktorých je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (v daňovom priznaní sa tieto služby neuvádzajú).
3.      Vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.
 
UPOZORNENIE
Ak si zdaniteľná osoba  nesplní registračnú povinnosť podľa § 7a zákona o DPH a prijme službu s miestom dodania v SR podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je príjemca služby osobou povinnou platiť daň, je zdaniteľná osoba  povinná z prijatej služby odviesť daň aj napriek skutočnosti, že si nesplnila registračnú povinnosť, za čo jej daňový úrad uloží pokutu v zmysle zákona č.  563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).
 

FAQ

Otázka č. 1 – Prijatie reklamnej služby
Rakúsky podnikateľ so sídlom a identifikačným číslom pre DPH prideleným v Rakúsku,  uzatvoril zmluvu so slovenským podnikateľom, ktorý nie je identifikovaný pre daň, na dodanie reklamnej služby. Má slovenský podnikateľ povinnosť podať žiadosť o registráciu v zmysle § 7a zákona o DPH?
Odpoveď
Pre posúdenie registračnej povinnosti je potrebné určiť miesto dodania služby. Miesto dodania reklamnej služby sa v danom prípade určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko, t.j. tuzemsko. Zdaniteľná osoba je povinná pred prijatím reklamnej služby podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH. Slovenský podnikateľ je pri prijatí služby osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

Otázka č. 2 – Dodanie prepravy tovaru
Maďarský podnikateľ, ktorý je v Maďarsku identifikovaný pre daň,  si u slovenského podnikateľa, ktorý nie je registrovaný pre DPH, objedná prepravu tovaru z tuzemska  do Maďarska.  Je slovenský podnikateľ povinný podať žiadosť o registráciu v zmysle § 7a zákona o DPH?
Odpoveď
Pre posúdenie registračnej povinnosti je potrebné určiť miesto dodania služby. Ak zdaniteľná osoba poskytne prepravnú službu tovaru zdaniteľnej osobe, miesto dodania sa posúdi podľa
§ 15 ods. 1 zákona o DPH. V danom prípade miesto dodania prepravnej služby tovaru medzi členskými štátmi je miesto, kde má príjemca služby sídlo alebo miesto podnikania, t.j. Maďarsko.  Slovenský poskytovateľ služby je povinný pred dodaním prepravnej služby podať  žiadosť o registráciu pre daň v zmysle § 7a  zákona  DPH.

Otázka č. 3 – Dodanie stavebných prác na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR
Právnická osoba so sídlom v SR, ktorá nie je v SR registrovaná pre DPH,  uzatvorila zmluvu na poskytovanie stavebných prác na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, s  nemeckým  podnikateľom, ktorý má v Nemecku pridelené identifikačné číslo pre daň. Je právnická osoba povinná sa registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH pred poskytnutím uvedených služieb?
Odpoveď       
Pre správe posúdenie povinnosti registrácie je potrebné určiť miesto dodania služby. V prípade poskytnutia stavebných prác sa miesto dodania služby určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, teda v SR.  Pretože miesto dodania uvedených služieb sa neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH sa na právnickú osobu nevzťahuje.
Avšak právnická osoba si musí sledovať obrat pre účely registrácie za platiteľa DPH v zmysle § 4 zákona o DPH (obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov), pretože dodáva služby s miestom dodania v SR. Ak  právnická osoba dosiahne uvedený obrat, musí podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH v zmysle § 4 ods. 1 zákona o DPH. 

Otázka č. 4 – Dodanie stavebných prác na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v inom členskom štáte
Fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, ktorá nie je v SR registrovaná pre DPH,  uzatvorila zmluvu na poskytovanie stavebných prác na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku, s nemeckým  podnikateľom, ktorý má v Nemecku pridelené identifikačné číslo pre daň. Je právnická osoba povinná sa registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH pred poskytnutím uvedených služieb?
Odpoveď       
Pre správe posúdenie povinnosti registrácie je potrebné určiť miesto dodania služby. V prípade poskytnutia stavebných prác sa miesto dodania služby určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, teda v Nemecku.  Pretože miesto dodania uvedených služieb sa neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH sa na fyzickú osobu nevzťahuje.
Zároveň sa hodnota týchto služieb nezahŕňajú do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH v zmysle § 4 zákona o DPH, pretože ich miesto dodania nie je v SR.
Vzhľadom k tomu, že fyzická osoba poskytuje služby s miestom dodania v Nemecku, mala by sa v Nemecku informovať na svoje daňové povinnosti v tomto štáte.

Otázka č. 5 – Dodanie opravy stroja pre zahraničnú osobou z tretieho štátu
Zdaniteľná osoba, ktorá nie je v SR registrovaná pre DPH,  sa dohodla s ukrajinským podnikateľom, že mu opraví stroj nachádzajúci sa na území SR.  Je zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu v zmysle § 7a zákona o DPH?
Odpoveď       
Pre správne posúdenie povinnosti registrácie je potrebné určiť miesto dodania služby. V prípade poskytnutia opravy stroja pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde je príjemca služby usadený, t.j. v treťom štáte. Pretože služba nemá miesto dodania v inom členskom štáte, ale v treťom štáte, zdaniteľná osoba nie je povinná sa registrovať pre daň v zmysle § 7a zákona o DPH.
 

Otázka č. 6 – Prijatie ubytovacej služby z iného členského štátu
Slovenský podnikateľ – predajca svietidiel, ktorý nie je registrovaný pre DPH sa ubytoval v hoteli v Poľsku. Hotel v Poľsku mu vyhotovil faktúru s poľskou DPH. Má  podnikateľ povinnosť sa zaregistrovať pre DPH podľa § 7a zákona o DPH v SR a zaplatiť daň v SR?
Odpoveď
Podnikateľ nemá povinnosť registrácie pre DPH podľa § 7a zákona o DPH v SR, pretože miesto dodania v prípade ubytovacích služieb sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH. Miesto dodania služby sa teda určí tam, kde sa nehnuteľnosť (ubytovacie zariadenie) nachádza. Keďže v uvedenom prípade je miesto dodania služby  v Poľsku, potom je to v Poľsku predmetom dane a slovenský podnikateľ nemá povinnosť odviesť daň v tuzemsku.

Otázka č. 7– Prijatie reklamnej služby od podnikateľa z tretieho štátu
Slovenský podnikateľ – prepravca tovaru, ktorý nie je platiteľom dane, prijme reklamnú službu od podnikateľa z tretieho štátu. Má slovenský podnikateľ povinnosť sa zaregistrovať pre DPH podľa § 7a zákona o DPH pred prijatím reklamnej služby?
Odpoveď
Slovenský podnikateľ nemá povinnosť požiadať o registráciu pre DPH, pretože prijal reklamnú službu od podnikateľa z tretieho štátu.