Povinnosť viesť mzdový list

Zamestnávateľ je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy (s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 ZDP) a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie, a to za každý kalendárny mesiac, aj za celé zdaňovacie obdobie. Mzdový list na daňové účely musí obsahovať nasledovné údaje:
 • meno a priezvisko zamestnanca (aj predchádzajúce),
 • rodné číslo zamestnanca,
 • mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane (manželka/manžel) a daňový bonus,
 • výšku nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania,
 • za každý kalendárny mesiac
 1. počet dní výkonu práce,
 2. úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods.3 písm. d), okrem súm uvedených v deviatom a desiatom bode,
 3. sumy oslobodené od dane, okrem súm uvedených v deviatom a desiatom bode,
 4. sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 5. základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň,
 6. sumu daňového bonusu,
 7. sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ,
 8. suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ,
 9. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods.7 písm. n) - tzv. 13. mzda (platí do 31.12.2020)
 10. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods.7 písm. o) - tzv. 14. mzda (platí do 31.12.2020)
 • za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov bodov 1 - 10,
 • sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie.

FAQ

Otázka č. 1  – Podiely na zisku
Zamestnávateľ bude vyplácať  v r. 2021 zamestnancom, ktorí nemajú majetkovú účasť na základnom imaní, podiel zo zisku za rok 2015. Uvádza sa suma vyplateného podielu na mzdovom liste?
Odpoveď
Podiely vyplatené zo zisku za rok 2015 nie sú predmetom dane a neuvádzajú sa v mzdovom liste zamestnanca.

Otázka č. 2 - Zmena identifikačných a iných údajov o zamestnancovi
Je zamestnávateľ povinný o.i. uviesť do mzdového listu údaje napríklad o zmene priezviska, trvalého pobytu a podobne?
Odpoveď
Ak sa zmenia náležitosť podpísaného vyhlásenia –  identifikačné údaje o zamestnancovi v časti I. – napríklad  priezvisko daňovníka, rodinný stav daňovníka, titul alebo adresa trvalého pobytu daňovníka - zamestnanca, zmena sa vyznačí v pôvodne podpísanom tlačive Vyhlásenia. Rovnako zamestnávateľ poznačí zmeny (priezviska, bydliska, atď.) aj do mzdového listu príp. mzdovej evidencie.