Vystavenie dokladu zamestnancovi

Zamestnávateľ je povinný:
  • vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ak zamestnanec oň požiada v zákonom stanovenej lehote (vždy do 15. februára nasledujúceho roka) a predloží k jeho vykonaniu v tejto lehote všetky potrebné doklady,
  • vystaviť a doručiť doklad o vyplatenom príjme zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období roku 2023 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti,

Takýmto dokladom je pre zamestnanca, ktorý požiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023, tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023. Túto povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v termíne do 30. apríla 2024.

Ak zamestnanec nepožiada o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ mu vystaví a doručí v termíne najneskôr do 10. marca 2024 tlačivo Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2023 (ďalej len „Potvrdenie“).
 
V prípade, že zamestnanec požiada o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 iného zamestnávateľa, a požiada o vystavenie potvrdenia bývalého zamestnávateľa najneskôr do 5. februára 2024, bývalý zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť bývalému zamestnancovi doklad - Potvrdenie v termíne do 10. februára 2024.
 
Pozn.: Vzor tlačiva Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2023 (POT395v23) je uvedený v prílohe č.1 informácie 14/DZPaU/2023/I:
 
 
Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, na základe jeho žiadosti v termíne do 10 dní od jej doručenia vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2023, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania. Ide o vyplnenie 2. strany tlačiva Ročné zúčtovanie. Tento doplnený doklad je prílohou dodatočného daňového priznania v prípade, že zamestnanec uplatňuje spätne napr. v ročnom zúčtovaní neuplatnený nárok na daňový bonus na vyživované dieťa.
 
UPOZORNENIE (platilo pre rok 2020)

Nakoľko lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 uplynula počas obdobia pandémie 31. marca 2020, v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 2. novembra 2020  (do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, pričom pre tieto účely pandémia skončila 30. septembra 2020).

Zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 30. novembra 2020.

Zamestnávateľ vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca, najneskôr pri zúčtovaní za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, t. j. najneskôr za mesiac november 2020 do 31. decembra 2020.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Nevyplatený príjem a potvrdenie
Zamestnávateľ mi do potvrdenia zahrnul aj príjmy, ktoré mi nevyplatil a tiež príjmy, ktoré mi boli vyplatené z garančného fondu. Čo mám robiť?
Odpoveď
Zúčtované (ale nevyplatené) príjmy za rok 2022 sú záväzkom voči zamestnancovi a budú predmetom dane až v čase vyplatenia. Dávky garančného poistenia sú ako dávky sociálneho zabezpečenia od dane oslobodené a nevstupujú do úhrnu zamestnávateľom vyplatených zdaniteľných príjmov (dávky vypláca Sociálna poisťovňa, nie zamestnávateľ). Z uvedeného dôvodu požiadajte zamestnávateľa o vystavenie správneho dokladu - opravného potvrdenia o ním skutočne vyplatenom príjme.   

Otázka č. 2  - Vystavenie dokladu
Je povinnosťou zamestnávateľa archivovať okrem tlačiva vykonaného ročného zúčtovania zamestnancov aj potvrdenie o príjme? Lebo potvrdenie o príjme zamestnancom, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie, tak im ho nevydáva. Alebo sa mýlim?
Odpoveď
Podľa § 39 ods.ods.5 zákona o dani z príjmov zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ...... z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa ods.4, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane,.... za príslušné zdaňovacie obdobie...... a doručiť zamestnancovi najneskôr do
a) 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, alebo
b) do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia
, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Tzn., ak zamestnanec v termíne do 15. februára nepožiadal o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o ním vyplatenom príjme v súlade s § 39 ods.5  zákona o dani z príjmov.
V prípade, že zamestnanec požiada zamestnávateľa v súlade s § 38 zákona o dani z príjmov o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov, zamestnávateľ je povinný v zmysle § 39 ods. 6 tohto zákona doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnancom, ktorý požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania, na základe ktorého ste povinný ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykonať, ste povinný vystaviť doklad, ktorým je v tomto prípade tlačivo o vykonanom ročnom zúčtovaní
Vydanie príslušného tlačiva-prevzatie podpíše zamestnanec na zadnej strane vyhlásenia resp. zamestnávateľ poznačí jeho zaslanie.

Tzn., že zamestnávateľ vystavuje zamestnancovi len jeden príslušný doklad (tlačivo Ročného zúčtovania... alebo tlačivo Potvrdenia...), ktorý aj archivuje. 

Otázka č. 3 - Vystavenie potvrdenia 
Mám podozrenie ohľadom "potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby...",  ktoré mi vystavila spoločnosť. Dňa 22.06.2021 som s touto spoločnosťou uzavrel " dohodu o vykonaní práce", ktorá bola následne ukončená dňa 13.07.2021. V tom čase som bol ešte študentom SŠ, neberú ohľad na tú skutočnosť, že som bol v danom období študentom, hoci som im riadne predložil potvrdenie o návšteve školy a ním udávaná suma nezdaniteľnej časti základu dane je vyčíslená na 751,90 Eur. Prosím Vás o vyjadrenie v danej problematike, či táto spoločnosť udáva údaje v súlade so zákonom.
Odpoveď
Predpokladáme, že ste u zamestnávateľa podpísali tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka... Tzn., že zamestnávateľ pri vyplatení odmeny na základe dohody uplatnil mesačnú sumu tejto nezdaniteľnej časti vo výške 375,95 eur mesačne, t.j. ak odmenu vyplatil v dvoch kalendárnych mesiacoch, zamestnávateľom uplatnená suma bola 2x375,95 = 751,90 eur. Túto sumu zamestnávateľ uvádza aj na r. 11 v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch..... Ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 4 511,43  eur sa uplatní pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021 (ak oň zamestnávateľa požiadate) alebo pri podaní daňového priznania za rok 2021. V takomto prípade postup zamestnávateľa pri vystavení predmetného potvrdenia je v súlade s § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
Ak bola odmena vyplatená v jednom mesiaci, zamestnávateľ mal v potvrdení uviesť len sumu 375,95 eura. V tomto prípade zamestnávateľa požiadajte o vystavenie správneho  - opravného potvrdenia (podľa druhej vety § 40 ods. 7 zákona o dani z príjmov).

Otázka č. 4 – Výsledky z ročných zúčtovaní  zdravotného poistenia (RZZP) zamestnanca v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti
Uvádzajú sa výsledky z RZZP zamestnanca do Potvrdenia?
Odpoveď
Výsledky z vykonaných RZZP zamestnancom (preplatky aj nedoplatky) ovplyvňujú výšku základu dane daňovníka – zamestnanca.
Preplatky - príjem definovaný v § 5 ods. 1 písm. i) ZDP,  sa uvádza do  riadku 01 v II. časti Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch... . Preddavky na daň  z tohto príjmu sa uvádzajú v úhrne riadku 04  v II. časti;
Nedoplatky z RZZP znižujú základ dane podľa § 5 ods. 8 ZDP, a teda znižujú aj preddavkovú povinnosť. V potvrdení je nedoplatok poistného zahrnutý v riadku 02 a 02b v II časti.