Uplatňovanie paušálnych výdavkov na majetok osobnej potreby

Zákonom č. 333/2014, ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, bolo s účinnosťou od 1.1.2015 novelizované ustanovenie § 2 písm. i), ktorým sú definované daňové výdavky a tiež bolo doplnené nové ustanovenie § 19 ods. 2 písm. t), ktoré stanovuje daňovníkovi výšku daňových výdavkov, ktorú si môže daňovník uplatniť pri majetku využívaného aj na súkromné účely.
 
Ak sa jedná o majetok, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, potom sa do daňových výdavkov daňovníka zahrňujú výdavky na tento majetok v pomernej časti, v akej majetok používa v súvislosti so zdaniteľnými príjmami, a to nielen výdavky na obstaranie majetku, ale aj na jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie. Uvedené sa vzťahuje nielen na odpisovaný hmotný majetok, ale na každý majetok a výdavky súvisiace s jeho používaním. Teda aj na počítače a internet,  telefóny, mobily a ich paušály, kamery, fotoaparáty, kosačky, vozíky, bicykle a pod., okrem výnimiek stanovených zákonom.
 
Výdavky (náklady) na obstaranie majetku, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku využívaného  aj na súkromné účely môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch buď
  • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo
  • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.
Uvedené sa nevzťahuje na
  • výdavky na osobnú potrebu, ktoré vždy nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov,
  • výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami,
  • výdavky zamestnávateľa v súvislosti s motorovým vozidlom zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely, kedy je zamestnancovi zdaňovaný nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov,
  • výdavky zamestnávateľa na majetok poskytnutý zamestnancovi ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnoprávnych predpisoch,
  • výdavky na spotrebované pohonné látky, ktoré sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov,
  • daň z motorových vozidiel, ktorá je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov.
Ak sa daňovník rozhodne pre uplatňovanie výdavkov pri majetku, ktorý používa aj na súkromné účely, vo forme paušálnych výdavkov, potom si môže do daňových výdavkov (nákladov) zahrňovať 80 % výdavkov (nákladov) bez ohľadu na skutočnosť, v akom pomere tento majetok skutočne využíva na súkromné účely.  V prípade uplatňovania paušálnych výdavkov vo výške 80 % môže byť majetok využívaný na súkromné účely aj v inom pomere, napr. 70 %, 60 % a pod.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Uplatnenie paušálnych výdavkov na majetok daňovníka
Daňovník (fyzická osoba) obstaral v januári 2023 osobný automobil so vstupnou cenou 30 000 eur, v januári 2023 obstaral nový mobil za 600 eur, na ktorý platí paušál 100 eur mesačne. Aj osobný automobil aj mobilný telefón zaradil daňovník do obchodného majetku hneď po jeho obstaraní. Tento majetok používa aj na súkromné účely. V januári 2023 zaplatil aj zákonné poistenie vozidla v sume 100 eur a havarijné poistenie vozidla v sume 900 eur. Daňovník sa rozhodol uplatňovať paušálne výdavky na tento majetok. Aké výdavky si môže uplatniť v daňových výdavkoch v roku 2023?

Odpoveď

Daňovník si môže v roku 2023 uplatniť tieto výdavky:
Odpis motorového vozidla vo výške 6 000 eur (t. j. 80 % z ročného odpisu 7 500 eur),
Kúpnu cenu mobilu vo výške 480 eur (t. j. 80 % zo 600 eur)
Paušál na mobil vo výške 960 eur [t. j. 80 % z 1 200 eur (12x100 = 1 200)]
Poistenie vozidla vo výške 800 eur (t. j. 80 % z 1 000 eur)
Do daňových výdavkov daňovník zahrnie celkom 8 240 eur.

 

Otázka č. 2 – Uplatňovanie výdavkov v súvislosti s používaním motorového vozidla, na ktoré si daňovník uplatňuje paušálne výdavky na spotrebu PHL
Daňovník (fyzická osoba) používa na podnikanie osobné motorové vozidlo, ktoré má zaradené v obchodnom majetku. Výdavky na spotrebu PHL uplatňuje vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok. Je povinný uplatňovať aj ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou tohto motorového vozidla vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak vozidlo využíva výlučne na podnikanie?

Odpoveď

Ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL, nie je tým deklarované, že vozidlo využíva aj na súkromné účely. Ak predmetné vozidlo využíva výlučne na podnikanie, môže výdavky na obstaranie vozidla formou odpisov, ako aj výdavky na opravy a udržiavanie a ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla uplatňovať do daňových výdavkov v celkovej preukázanej výške.


Otázka č. 3 – Uplatnenie paušálnych výdavkov na spotrebu PHL
Daňovník (fyzická osoba) má zaradené motorové vozidlo v obchodnom majetku používanom na podnikanie. Ako si môže uplatňovať paušálne výdavky na spotrebu PHL, ak toto motorové vozidlo využíva
1.    výlučne na podnikanie
2.    na podnikanie v pomere 80 %

 

Odpoveď

Ak daňovník využíva motorové vozidlo výlučne na podnikanie, môže si do daňových výdavkov zahrňovať paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov  podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia, aj keď ostatné výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom bude uplatňovať v 100 % preukázanej výške.
Ak daňovník využíva motorové vozidlo na podnikanie na 80 %, môže si do daňových výdavkov zahrnúť paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie a ostatné výdavky súvisiace s motorovým vozidlom si uplatní tiež vo výške 80 %.

 


Otázka č. 4 – Uplatnenie paušálnych výdavkov na motorové vozidlo zamestnávateľa
Daňovník poskytol svojmu zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely osobné motorové vozidlo. Daňovník ako zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla. Je daňovník povinný výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom krátiť v pomere, v akom toto vozidlo využíva zamestnanec na súkromné účely?

Odpoveď

Nie, táto povinnosť daňovníkovi zo zákona o dani z príjmov nevyplýva, nakoľko daňovník ako zamestnávateľ postupuje podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona a zdaňuje zamestnancovi nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla. Výdavky na spotrebované pohonné látky môže daňovník uplatňovať vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL v závislosti od pomeru využívania vozidla na súkromné účely zamestnanca.  


Otázka č. 5 – Uplatnenie odpisov majetku používaného aj na súkromné účely
Daňovník (fyzická osoba) obstaral a zaradil do obchodného majetku vo februári príslušného zdaňovacieho obdobia motorové vozidlo v hodnote 30 000 eur. Toto motorové vozidlo bude používať aj na súkromné účely. Ako bude daňovník uplatňovať do daňových výdavkov za príslušné zdaňovacie obdobie odpisy tohto vozidla?

Odpoveď

Ak sa daňovník rozhodne uplatňovať výdavky na toto vozidlo vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, potom aj odpisy vozidla bude do daňových výdavkov uplatňovať iba vo výške 80 % z vypočítaného ročného odpisu bez ohľadu na skutočný pomer používania vozidla na súkromné účely. Do daňových výdavkov môže uplatniť odpis vozidla v sume 5 500 eur, čo zodpovedá 80 % z ročného odpisu 6 875 eur. Ročný odpis je vypočítaný za 11 mesiacov od zaradenia vozidla do obchodného majetku do konca zdaňovacieho obdobia (30000:4:12x11)


Otázka č. 6 – Uplatňovanie výdavkov na majetok daňovníka, ktorý bol poskytnutý zamestnancovi aj na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit
Daňovník obstaral notebook v hodnote 2000 eur a mobil v hodnote 600 eur, na ktorý platí paušál mesačne 40 eur. Tento majetok poskytol svojmu zamestnancovi aj na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve so zamestnancom. Môže daňovník výdavky na notebook a mobil zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške?

Odpoveď

Ak je poskytnutie notebooku a mobilu zamestnancovi aj na súkromné účely dohodnuté v pracovnej zmluve, pričom zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi toto nepeňažné plnenie ako príjem zo závislej činnosti, potom si  môže daňovník ako zamestnávateľ zahrňovať do daňových výdavkov odpis notebooku,  obstarávaciu cenu mobilu, ako aj paušál za používanie mobilu v plnej výške bez akéhokoľvek obmedzenia.
 

Otázka č. 7 – Uplatňovanie výdavkov na motorové vozidlo poskytnuté zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie v 9. roku od zaradenia vozidla do užívania
Daňovník ako zamestnávateľ obstaral v roku 2015 osobné motorové vozidlo, ktoré v roku 2023 poskytol svojmu zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie. Nakoľko sa jedná už o 9. rok od zaradenia vozidla do používania, zamestnancovi už zamestnávateľ nezdaňuje  nepeňažný príjem zo závislej činnosti v súvislosti s používaním tohto vozidla podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Vzniká zamestnávateľovi povinnosť v roku 2023 uplatňovať výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla v pomernej výške v závislosti od pomeru používania vozidla na zabezpečenie zdaniteľného príjmu?

Odpoveď

Áno. Keďže sa už ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov neaplikuje, teda keď sa už zamestnancovi nezdaňuje poskytnutý nepeňažný príjem, zamestnávateľ je už povinný postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a všetky výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom je povinný uplatňovať v daňových výdavkoch v roku 2023 v pomernej časti.


Otázka č. 8 – Uplatňovanie paušálnych výdavkov na osobný automobil so vstupnou cenou nad 48 000 eur
Ako bude daňovník (fyzická osoba) postupovať pri zahrňovaní odpisov z motorového vozidla obstaraného v januári 2023 so vstupnou cenou 80 000 eur, ak bude toto vozidlo používané aj na súkromné účely, pričom daňovník bude uplatňovať paušálne výdavky na vozidlo vo výške 80 %?

Odpoveď

Keďže sa jedná o osobný automobil používaný aj na súkromné účely so vstupnou cenou nad 48 000 eur, daňovník je povinný  do daňových výdavkov zahrňovať pomernú časť odpisu vozidla podľa § 24 ods. 8 zákona o dani z príjmov vo výške 80 %, ale je povinný aj upravovať základ dane podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov o rozdiel medzi odpismi uplatnenými v daňových výdavkoch a odpismi vypočítanými zo sumy 48 000 eur, ak jeho základ dane za príslušné zdaňovacie obdobie nepresiahne 12 000 eur. Daňovník bude postupovať nasledovne:
V rokoch 2023 až 2026 si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov odpis vozidla vo výške 80 % z vypočítaného ročného odpisu, t. j. 80 % z 20 000 tis eur, čo predstavuje 16 000 eur. Ak daňovník vykáže za zdaňovacie obdobia 2023 až 2026 základ dane nižší ako 12 000 eur, vznikne mu povinnosť zvýšiť základ dane o sumu 4 000 eur, t. j. o rozdiel medzi skutočne uplatneným daňovým odpisom 16 000 eur a odpisom 12 000 eur vypočítaným z limitovanej vstupnej ceny vozidla 48 000 eur. Úpravu základu dane bude daňovník vykonávať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby cez položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu).


Otázka č. 9 – Stanovenie zostatkovej ceny majetku
Daňovník vo februári 2021 obstaral motorové vozidlo v hodnote 30 000 eur, ktoré aj vo februári 2021  zaradil do používania. Výdavky na toto vozidlo uplatňoval v roku 2021 aj v roku 2022 vo výške 80 %.  V auguste 2023 vozidlo predal za 15 000 eur. Akú zostatkovú cenu si môže zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2023 pri predaji vozidla?

Odpoveď

Zostatkovú cenu vozidla daňovník vypočíta ako rozdiel vstupnej ceny a ročných odpisov nasledovne:

Rok    Vstupná cena    Ročný odpis                       80 % z ročného odpisu                 Zostatková cena
2021          30 000        6 875  (za 11 mesiacov)                  5 500                                    23 125
2022          30 000        7 500                                               6 000                                    15 625
2023          30 000        4 375 (za 7 mesiacov)                    3 500                                    11 250

Daňovník si v roku 2023 pri predaji vozidla uplatní zostatkovú cenu vozidla v sume 11 250 eur. Ak by však daňovník dosiahol príjem z predaja vozidla iba 10 000 eur, do daňových výdavkov si môže zahrnúť zostatkovú cenu vozidla iba vo výške 10 000 eur, nakoľko pri osobných automobiloch sa môže zostatková cena automobilu zahrnúť do daňových výdavkov iba do výšky príjmov z jeho predaja.


Otázka č. 10 – Uplatnenie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, na ktorý sa nevzťahuje uplatňovanie pomernej výšky výdavkov (nákladov) podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
Daňovník (platiteľ DPH) poskytol motorové vozidlo svojmu zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie, pričom zamestnancovi zdaňuje nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Toto motorové vozidlo bolo v auguste 2023 na pravidelnej servisnej údržbe, za ktorú daňovník uhradil sumu 624 eur, z toho DPH v sume 104 eur. Daňovníkovi vznikol nárok na odpočítanie zaplatenej DPH podľa zákona o DPH vo výške 80 %, t. j. v sume 83,20 eura. Môže daňovník časť DPH, na ktorú nevznikol nárok na odpočítanie, zahrnúť do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2023?

Odpoveď

Nakoľko zamestnávateľ zdaňuje nepeňažný príjem zamestnanca z použitia motorového vozidla podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, nekráti výdavky (náklady) na toto motorové vozidlo podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, a z toho dôvodu časť DPH, na ktorú daňovníkovi nevznikol nárok na jej odpočítanie, je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov.


Otázka č. 11 – Uplatnenie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, na ktorý sa vzťahuje uplatňovanie pomernej výšky výdavkov (nákladov) podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
Daňovník (platiteľ DPH) používa v súvislosti s podnikaním fotoaparát, na ktorý uplatňuje  výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov v paušálnej výške 80 %. Za opravu tohto fotoaparátu zaplatil 216 eur, z toho DPH v sume 36 eur. Podľa zákona o DPH mu vznikol nárok na odpočítanie DPH z tejto faktúry v sume 28,80 eura. Môže si daňovník časť neodpočítanej DPH v sume 7,20 eura zahrnúť do daňových výdavkov?

Odpoveď

Nemôže. Daň z pridanej hodnoty, ktorú podľa zákona o DPH nie je možné odpočítať, je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov iba v tom prípade, ak aj náklad, ku ktorému sa DPH viaže, je daňovým výdavkom. Nakoľko v uvedenom prípade sa DPH, ktorú nie je možné odpočítať, viaže k výdavku, ktorý nie je uznaný za daňový výdavok v nadväznosti na uplatnenie § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, nie je možné časť neodpočítanej DPH vo výške 7,20 eura zahrnúť do daňových výdavkov.

 

Otázka č. 12 – Uplatnenie DPH pri nákupe PHL v prípade motorového vozidla, ktoré daňovník využíva výlučne na podnikateľské účely
Daňovník (platiteľ DPH) používa v súvislosti s podnikateľskou činnosťou motorové vozidlo, na ktoré si uplatňuje paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL. Pri nákupe PHL mu vzniká nárok na odpočítanie DPH z nakúpených PHL iba do výšky paušálnych výdavkov, nakoľko nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie. Môže časť DPH, na ktorú mu nevznikol nárok na odpočítanie, zahrnúť do daňových výdavkov?

Odpoveď

Nakoľko DPH prislúcha k výdavkom na spotrebované pohonné hmoty, ktoré nie sú daňovým výdavkom, nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov ani časť DPH, na ktorú daňovníkovi nevznikol nárok na jej odpočítanie podľa zákona o DPH.