Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Daňové výdavky súvisiace s majetkom používaným aj na súkromné účely > Uplatňovanie výdavkov na majetok poskytnutý zamestnancovi ako zamestnanecký benefit

Uplatňovanie výdavkov na majetok poskytnutý zamestnancovi ako zamestnanecký benefit

S účinnosťou od 1.1.2015 sa podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov uplatňujú do daňových výdavkov výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku daňovníka, ktorý sa využíva aj na súkromné účely,  buď
- vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo
- v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.
 
Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na majetok daňovníka ako zamestnávateľa, ktorý poskytol tento majetok svojim zamestnancom na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa, alebo v inej zmluve, ak je zamestnancovi tento benefit zdanený ako príjem zo závislej činnosti a zamestnávateľ uplatňuje daňové výdavky podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov.
 
Podľa novelizovaného ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je aj výdavok vynaložený zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti, a to aj napriek tomu, že je tento výdavok limitovaný buď osobitným predpisom, alebo priamo zákonom o dani z príjmov. Uvedené sa vzťahuje aj na výdavky daňovníka súvisiace s majetkom daňovníka používaným aj na súkromné účely, ak majetok využíva na súkromné účely zamestnanec na základe poskytnutého zamestnaneckého benefitu dohodnutého v pracovnoprávnych predpisoch. Ak sa teda jedná o majetok daňovníka (zamestnávateľa), ktorý bol poskytnutý na súkromné používanie zamestnancovi podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa alebo v inej zmluve, daňovník ako zamestnávateľ nie je povinný výdavky na obstaranie tohto majetku, jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a údržbu uplatňovať do daňových výdavkov v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov.
 
 
FAQ
Otázka č. 1 - Uplatňovanie výdavkov na mobilný telefón
Daňovník obstaral mobilný telefón v hodnote 600 eur, za ktorý platí mesačný paušál vo výške 90 eur. Tento mobilný telefón poskytol svojmu zamestnancovi na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve. Môže výdavky na nákup tohto mobilného telefónu, ako aj výdavky súvisiace s používaním telefónu uplatniť v daňových výdavkoch?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o výdavky vynaložené zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti vyplývajúci z pracovnej zmluvy, výdavky súvisiace s nákupom mobilného telefónu, ako aj výdavky súvisiace s jeho používaním, môžu byť zahrnuté v daňových výdavkoch daňovníka (zamestnávateľa)  v plnej výške. Na druhej strane však suma vo výške týchto výdavkov predstavujú pre zamestnanca nepeňažný príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaní zamestnancovi v úhrne jeho príjmov zo závislej činnosti.
 

Otázka č. 2 – Uplatňovanie výdavkov na notebook poskytnutý zamestnancovi
Daňovník obstaral notebook v hodnote 2 000 eur  Tento notebook daňovník poskytol svojmu zamestnancovi aj na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve so zamestnancom. Môže daňovník výdavky na notebook formou odpisov zahrňovať do daňových výdavkov v plnej výške?

Ak je poskytnutie notebooku aj na súkromné účely dohodnuté v pracovnej zmluve, pričom zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi toto nepeňažné plnenie ako príjem zo závislej činnosti, potom si  môže daňovník ako zamestnávateľ zahrňovať do daňových výdavkov odpis notebooku v plnej výške bez akéhokoľvek obmedzenia.