Daňová evidencia

Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4) preukázateľne vynaložené daňové výdavky, podľa § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
b) daňových  výdavkoch  v  časovom  slede  v  členení  potrebnom  na  zistenie  základu dane  (čiastkového   základu   dane)  vrátane  vydaných   dokladov, ktoré   spĺňajú   náležitosti   účtovných dokladov
c)  hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [(§ 2 písm. m)] a od 1.1.2024 aj evidenciu o finančnom majetku zaradenom do obchodného majetku (§ 2 písm. m)
d)  zásobách a pohľadávkach,
e)  záväzkoch.
 
Daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo s príjmami z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4) sa môže rozhodnúť viesť daňovú evidenciu, a to bez splnenia zákonom stanovených podmienok.
 
Podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona o účtovníctve, musí účtovný doklad, ktorý je preukázateľným  účtovným záznamom obsahovať:
a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva a
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu.

Aj v prípade, ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky), je povinný viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona,  ale len v rozsahu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) zákona o dani z príjmov, t. j. evidenciu o
• príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
• zásobách a pohľadávkach.
 
Počas uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov v rozsahu daňovej evidencie, daňovník nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve a nevznikajú mu povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve (napr. nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, vyhotoviť účtovné výkazy). Ak sa daňovník rozhodne viesť daňovú evidenciu, vedie ju počas celého zdaňovacieho obdobia. Nemôže dôjsť k situácii, že by časť zdaňovacieho obdobia viedol účtovníctvo a časť zdaňovacieho obdobia viedol daňovú evidenciu.
 
Súčasťou príjmov uvádzaných v daňovej evidencii sú všetky peňažné aj nepeňažné príjmy dosiahnuté z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom však základ dane z týchto druhov príjmov ovplyvnia len zdaniteľné príjmy (príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené ani podľa tohto zákona a ani podľa medzinárodnej zmluvy).
 
V prípade uplatňovania skutočných výdavkov sa v daňovej evidencii evidujú len daňové výdavky spĺňajúce podmienky daňovej uznateľnosti vymedzené v ustanoveniach § 2 písm. i) a § 19 ods. 1 zákona (výdavky upravené ustanovením § 21 zákona nie sú daňovými výdavkami a neuvádzajú sa v daňovej evidencii).

Daňovník v daňovej evidencii hmotného a nehmotného majetku uvádza len hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý využíva na podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na prenájom, alebo majetok súvisiaci s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. V prípade, ak sa daňovník rozhodne tento majetok uviesť v daňovej evidencii, potom sa stáva jeho obchodným majetkom a môže si uplatňovať všetky výdavky súvisiace s využívaním tohto majetku, ako napr. odpisy majetku, výdavky na opravu a udržiavanie, na poistenie a pod.
 
Ak daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu, je platiteľom DPH, potom na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 
Zákon o dani z príjmov umožňuje aj daňovníkovi s príjmami z prenájmu (§ 6 ods.3) a príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) rozhodnúť sa viesť daňovú evidenciu .
 
Takúto daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 je daňovník povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť (podľa § 69 daňového poriadku).
 
Daňovník, ktorý pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, pri príjmoch z prenájmu alebo pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu uplatňuje preukázateľné daňové výdavky a vedie daňovú evidenciu, vyznačí túto skutočnosť na príslušnom riadku podávaného daňového priznania.

FAQ
 
Otázka č. 1 - povinnosť predkladať účtovné výkazy
Má daňovník – fyzická osoba podnikateľ, ktorý vedie daňovú evidenciu, povinnosť predkladať v lehote na podanie daňového priznania aj účtovnú závierku?
Odpoveď
Daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu, nie je účtovnou jednotkou a teda účtovné výkazy nepredkladá. Tento daňovník údaje z daňovej evidencie uvádza v Tabuľke č. 1a) daňového priznania k dani z príjmov FO typu B.

 
Otázka č. 2 – daňová evidencia bez splnenia podmienok
Daňovník dosahujúci príjmy zo živnosti,  zamestnáva zamestnancov. Uplatňuje skutočné preukázateľné daňové výdavky. Môže viesť daňovú evidenciu, aj keď zamestnáva zamestnancov?
Odpoveď
Áno, môže. V zákone o dani z príjmov nie sú ustanovené žiadne obmedzujúce podmienky pre uplatnenie daňovej evidencie. 

 
Otázka č. 3 – daňová evidencia u daňovníka s percentuálnymi výdavkami
Daňovník dosahujúci príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov (spĺňa podmienky podľa § 6 ods.10 zákona), nakoľko tento spôsob je pre neho výhodný. Je povinný viesť nejakú evidenciu aj o záväzkoch a hmotnom majetku ?
Odpoveď 
Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, je povinný viesť len evidenciu o  príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového  základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a ďalej evidenciu o zásobách a pohľadávkach. Evidenciu o záväzkoch nevedie. Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, nemôže zaradiť hmotný a nehmotný majetok do obchodného majetku.
 
Otázka č. 4 – daňová evidencia u platiteľa DPH
Daňovník, ktorý dosahuje príjmy z poľnohospodárskej výroby, je platiteľom DPH. Na daňové účely uplatňuje skutočné preukázateľné daňové výdavky. Nakoľko je platiteľom DPH, musí viesť peňažný denník a účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo môže viesť aj daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
V súlade so zákonom o dani z príjmov môže aj daňovník, ktorý je platiteľom DPH, viesť daňovú evidenciu. Z ustanovenia § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov vyplýva, že je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, daňových  výdavkoch  v  časovom  slede  v  členení  potrebnom  na  zistenie  základu dane (čiastkového základu dane) vrátane  vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, o zásobách a pohľadávkach a záväzkoch. Okrem tejto evidencie je povinný viesť navyše aj evidenciu DPH, nakoľko takýto platiteľ je povinný dodržiavať aj ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 
Otázka č. 5 – forma vedenia daňovej evidencie
Daňovník s príjmami zo živnosti uplatňuje skutočné daňové výdavky. Nakoľko je to pre neho výhodné, rozhodol sa viesť daňovú evidenciu. Je zákonom o dani z príjmov stanovená nejaká predpísaná forma?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov nepredpisuje žiadnu formu, akou má byť daňová evidencia vedená, forma vedenia evidencie závisí od rozhodnutia daňovníka. Zákon o dani z príjmov stanovuje len obsah daňovej evidencie, a teda skutočnosti, ktoré sa musia evidovať. 
  
Otázka č. 6 – daňová evidencia u daňovníka s príjmami z prenájmu
Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti sa rozhodol, že preukázateľné daňové výdavky bude evidovať v daňovej  evidencii. Môže takýto daňovník viesť daňovú evidenciu a čo všetko musí v takejto evidencii uvádzať?
Odpoveď
Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti  podľa § 6 ods. 3 zákona sa môže rozhodnúť viesť  daňovú evidenciu, pričom počas celého zdaňovacieho obdobia je povinný viesť daňovú evidenciu o
-   príjmoch  v časovom slede   v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
-  daňových  výdavkov  v časovom slede v členení  potrebnom  na  zistenie  základu dane vrátane vydaných dokladov, ktoré  spĺňajú  náležitosti  účtovných dokladov,     
-  o hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
-  o zásobách a pohľadávkach,
-  o  záväzkoch.
 

Otázka č. 7 - daňová evidencia v daňovom priznaní
Daňovník uplatňoval v príslušnom zdaňovacom období preukázateľné výdavky a viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP. Kde v daňovom priznaní vyznačí danú skutočnosť? Je v daňovom priznaní na to určená kolónka?
Odpoveď
V VI. odd. daňového priznania typu B je pod Tabuľkou č. 1 riadok "Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona". V tomto riadku daňovník vyznačí príslušnú kolónku podľa druhu dosahovaných príjmov podľa § 6 zákona. 
 
Otázka č. 8  - daňová evidencia pri prenajatom majetku
Daňovník - fyzická osoba vlastní nehnuteľnosť, ktorú by chcela zahrnúť do obchodného majetku a následne prenajímať. Akým spôsobom to urobiť a o čom treba viesť evidenciu?
Odpoveď
Obchodným majetkom daňovníka - fyzickej osoby, ktorá dosahuje príjem podľa § 6 zákona o dani z príjmov (t. j. príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností alebo príjem z použitia diela alebo z použitia umeleckého výkonu) je majetok,
- ktorý má daňovník vo vlastníctve,
- ktorý využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov,
- o ktorom daňovník účtuje vo svojom účtovníctve alebo v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Daňovník, ktorý dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a rozhodne sa  viesť počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, vedie evidenciu o
- príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
- daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
- hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
- zásobách a pohľadávkach,
- záväzkoch.

Ak daňovník vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, je povinný viesť okrem iného aj evidenciu o hmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, ktorý využíva v súvislosti s dosahovanými príjmami. Ak sa daňovník rozhodne uviesť majetok v daňovej evidencii, potom sa už tento majetok stáva jeho obchodným majetkom a môže si uplatňovať v daňových výdavkoch výdavky súvisiace s využívaním tohto majetku podľa zákona o dani z príjmov (odpisy, opravy, technické zhodnotenie majetku). Daňová evidencia nemá predpísanú žiadnu formu a je iba na daňovníkovi, akú formu evidencie si zvolí. Daňovú evidenciu je daňovník povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Údaje z daňovej evidencie sa prenášajú aj do daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

Otázka č. 9 - daňová evidencia pri vyradení nehnuteľnosti z obchodného majetku
Daňovník dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ktorú má zaradenú v obchodnom majetku. Vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP. Keď sa rozhodne vyradiť túto nehnuteľnosť z obchodného majetku, ako to má urobiť? 
Odpoveď
Ak daňovník vyradí nehnuteľnosť z obchodného majetku, zaeviduje túto skutočnosť v evidencii hmotného majetku. 

Otázka č. 10 - skončenie vedenia daňovej evidencie, oznamovacia povinnosť
Má daňovník povinnosť nahlasovať na daňovom úrade, že nehnuteľnosť vyradil z obchodného majetku a teda aj prestal o nej viesť daňovú evidenciu?
Odpoveď
Skutočnosť, že daňovník začal alebo skončil viesť daňovú evidenciu hmotného majetku, neoznamuje správcovi dane. To znamená, že ani zaradenie ani vyradenie nehnuteľnosti z obchodného majetku daňovník daňovému úradu nenahlasuje.