Základ dane pri predaji podniku

Základom dane pri dodaní tovarov a dodaní služieb v rámci predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku sa základ dane určí na základe dohodnutej ceny vzťahujúcej sa na jednotlivý prevádzaný hmotný majetok a nehmotný majetok a jednotlivé iné majetkovo využiteľné hodnoty. Základ dane sa nemôže znížiť o záväzky, ktoré prechádzajú na kupujúceho (§ 22 ods. 7 zákona o DPH).

Ak platiteľ dane predáva podnik alebo časť podniku osobe, ktorá je platiteľom dane alebo sa stáva platiteľom dane podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH, potom tento predaj  sa nepovažuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby v zmysle § 10 zákona o DPH. Osoba, ktorá nadobudne podnik alebo časť podniku od platiteľa dane sa dňom nadobudnutia podniku stáva zo zákona platiteľom dane v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH. Uvedené  znamená, že predaj podniku alebo časti podniku bude spravidla predaný bez dane. Výnimkou bude prípad, ak platiteľ dane predá  podnik alebo časť podniku osobe, ktorá bude výlučne alebo prevažne dodávať tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona o DPH, v tomto prípade platiteľ dane prizná a odvedie daň zo základu dane. Táto výnimka sa nevzťahuje na predaj alebo vloženie podniku alebo časti platiteľom, ktorý výlučne alebo prevažne dodáva tovary alebo služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 41 zákona o DPH.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Základ dane pri predaji podniku
Platiteľ dane vykonávajúci len činnosť podliehajúcu DPH predal podnik platiteľovi dane, ktorý výlučne dodáva služby oslobodené od dane podľa § 37 zákona o DPH. Je uvedený predaj predmetom dane? Ako sa určí základ dane pri predaji podniku?
Odpoveď
Predaj podniku sa v uvedenom prípade považuje za dodanie tovaru a dodanie služby, t.j. je predmetom dane. Základ dane pri dodaní tovarov a služieb v rámci predaja podniku sa určí na základe dohodnutej ceny vzťahujúcej sa na jednotlivý prevádzaný hmotný a nehmotný majetok a jednotlivé iné majetkovo využiteľné hodnoty. To znamená, že pre účely zákona o DPH musí byť zrejmá dohodnutá cena jednotlivých zložiek majetku.  Základ dane prevádzaného majetku nie je možné znížiť o záväzky, ktoré prechádzajú na kupujúceho.