Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiely na zisku > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Podiely na zisku vyplatené z predbežného hospodárskeho výsledku

Podiely na zisku vyplatené z predbežného hospodárskeho výsledku

Otázka
Stavebné bytové družstvo v júni 2017 zálohovo vyplatilo z predbežného hospodárskeho výsledku dividendy za I. polrok 2017 členom bytového družstva (kontrolná komisia, predstavenstvo a zhromaždenie delegátov).
Pýtate sa, či tieto preddavky na podiely na zisku patria medzi:
- príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 3 ods.1 písm. e) ZDP, z ktorých sa daň vyberá zrážkou v súlade s § 43 ods. 1 písm. a) ZDP alebo
- príjmy, ktoré v roku 2017 nie sú predmetom dane, a daň sa vyberie zrážkou vo výške 7 % až v roku 2018 pri zúčtovaní podielu na zisku, ak predstavenstvo s ročnou účtovnou závierkou navrhne aj spôsob rozdelenia a použitia zisku a členská schôdza ako najvyšší orgán družstva schváli riadnu individuálnu účtovnú závierku a rozhodne o rozdelení a použití zisku za rok 2017 alebo
- príjmy zo závislej činnosti, z ktorých sa vyberie preddavok na daň v súlade s § 35 ZDP.

Odpoveď zo dňa 1.8.2017
Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva je v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. e) ZDP predmetom dane z príjmu fyzickej osoby.
Uvedené ustanovenie používa dikciu „podiel na zisku“, čo je majetkové právo spoločníka spoločnosti, resp. člena družstva. Uvedené právo vzniká spoločníkovi obchodnej spoločnosti alebo členovi družstva v prípade splnenia zákonných podmienok.
V prípade družstva platí, že na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza najskôr pri prerokovaní individuálnej účtovnej závierky za príslušné účtovné obdobie, teda rozhodne, či sa časť zisku rozdelí medzi členov, prípadne aká časť. Na základe ustanovenia § 40 ods.1 a § 252 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) predstavenstvo ako príslušný orgán družstva je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie členskej schôdzi najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, pričom predstavenstvo predkladá s individuálnou účtovnou závierkou členskej schôdzi aj návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty v súlade so stanovami. Časť zisku na rozdelenie možno určiť až po odpočítaní prídelu do nedeliteľného fondu (§ 235 Obchodného zákonníka).
Až po schválení individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku najvyšším orgánom družstva (členskou schôdzou) môže družstvo vyplácať podiely na zisku. Na uvedené nadväzuje aj spôsob účtovania výsledku hospodárenia na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (ďalej len „431“). V zmysle § 7 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v podvojnom účtovníctve“) sa na účte 431 pri otvorení účtov zaúčtuje výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. Stav účtu 431 sa účtuje podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, tak ako je uvedené v § 7 ods. 4 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Tento účet nemá ku dňu uzatvorenia účtovných kníh zostatok (§ 59 ods. 15 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve). Z uvedeného vyplýva, že podiely na zisku môžu byť rozdelené a určené na vyplatenie najskôr uplynutím účtovného obdobia, ktorým je v prípade dopytujúcej sa účtovnej jednotky, kalendárny rok.
Vyčíslenie predbežného hospodárskeho výsledku postupy účtovania v podvojnom účtovníctve neupravujú. Preto záloha vyplatená v júni 2017 z predbežného hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2017 svojou podstatou nemôže byť považovaná za podiel na zisku.
Obchodný zákonník nedefinuje „preddavok na podiel na zisku“ a v súvislosti s právnou úpravou podielu na zisku družstva tento inštitút žiadnym spôsobom neupravuje.
Vychádzajúc zo stanoviska oddelenia právnych služieb, ktoré nám bolo doručené 28.07.2017, ak družstvo vyplatí svojmu členovi platbu, ktorú označí ako preddavok na podiel na zisku družstva, pričom v konkrétnom prípade neboli splnené vyššie uvedené zákonné podmienky pre vznik práva člena družstva na podiel na zisku, právnym dôvodom tejto platby v čase jej výplaty nemôže byť existujúce, reálne právo člena družstva na podiel na zisku.
Vzhľadom na vyššie uvedené, platby nazvané preddavkami na podiely na zisku, vyplatené členom bytového družstva v júni 2017, sú príjmami zo závislej činnosti plynúce buď z členského pomeru podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP alebo za výkon funkcie v orgánoch iných právnických osôb podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP. Stavebné bytové družstvo malo v súlade s § 35 ZDP vybrať preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti v deň výplaty, poukázania alebo pripísania tejto platby (zdaniteľnej mzdy) členovi družstva k dobru.