Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiely na zisku > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem zo zníženia rezervného fondu obchodnej spoločnosti

Príjem zo zníženia rezervného fondu obchodnej spoločnosti

Otázka
S účinnosťou od 01.01.2020 bolo ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) ZDP doplnené v tom zmysle, že za podiel na zisku sa považuje aj príjem plynúci z rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení. Nakoľko k tejto úprave nie je žiadne prechodné ustanovenie zákona, žiadate o stanovisko, či sa za podiel na zisku, ktorý je predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP, považuje príjem zo zníženia rezervného fondu obchodnej spoločnosti vytvorený

  • iba zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane, alebo
  • zo zisku po zdanení vykázaného za akékoľvek zdaňovacie obdobie, teda aj zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku nebol predmetom dane.

Odpoveď zo dňa 7.7.2020
Podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP predmetom dane je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, pričom za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. f) ZDP. Za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

V prípade príjmu plynúceho zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ktorý sa považuje za podiel na zisku sa v súlade s § 52zl ZDP ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) ZDP v znení účinnom od 01.01.2018 použije na príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane.

V prípade príjmu plynúceho zo zníženia rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení, ktorý sa v súlade s novelizovaným znením § 3 ods. 1 písm. e) ZDP od 01.01.2020 považuje za podiel na zisku, ZDP v prechodnom ustanovení nedefinuje, či sa ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 použije na príjem plynúci zo zníženia rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane.

Nadväzne na princíp vymedzenia príjmu, ktorý sa v súlade s § 3 ods. 1 písm. e) ZDP považuje za podiel na zisku a rovnaké daňové posúdenie predmetného príjmu sa napriek tomu, že k legislatívnej úprave § 3 ods. 1 písm. e) ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 nie je osobitné prechodné ustanovenie, aj v prípade príjmu plynúceho zo zníženia rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení, uplatňuje rovnaký princíp, ako je v prechodnom ustanovení § 52zl ZDP. Znamená to, že v prípade príjmu plynúceho zo zníženia rezervného fondu v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení sa ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) ZDP použije na príjem plynúci zo zníženia rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane. Daňovník musí zároveň vedieť preukázať, z ktorého zdaňovacieho obdobia (výsledku hospodárenia) boli podiely na zisku použité na tvorbu rezervného fondu, ktoré v súčasnosti vypláca, aby vedel správne uplatniť daňový režim, t. j. príjem zo zníženia rezervného fondu nezdaniť, ak ide o podiely na zisku, ktoré nie sú predmetom dane, resp. zdaniť daňou vyberanou zrážkou u fyzických osôb a daňovníkov podľa § 2 písm. x) ZDP, ak ide o podiely na zisku, ktoré sú predmetom dane.