Povinnosť registrácie

Tuzemská právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu, ak:

  • získa na území Slovenskej republiky povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie sa považuje deň, keď je právnická osoba oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky (§ 52zzi ods. 6 zákona o dani z príjmov).
  • jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň  alebo daň vyberať a nie je už registrovaná podľa predchádzajúceho odseku, je povinná požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. Ak právnická osoba je už registrovaná podľa predchádzajúceho odseku, je povinná, na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane (§  52zzi ods. 8 zákona o dani z príjmov).  Registračná povinnosť podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov.

 

FAQ
Otázka č. 1 – Lehota pre registráciu

Alfa, s.r.o. bola dňa 12. 2. 2021 zapísaná do Obchodného registra. Dokedy je povinná sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov právnických osôb?

Odpoveď

Spoločnosť Alfa, s.r.o. je povinná sa registrovať pre daň z príjmov právnických osôb do 31.3.2021.

Správca dane zaregistruje daňový subjekt k dani z príjmov v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania, ak spĺňa podmienky na registráciu.
 

Otázka č. 2 - Tlačivo pre registráciu

Na akom tlačive má spoločnosť Alfa s.r.o. požiadať o registráciu pre daň z príjmov právnických osôb?

Odpoveď

Registračnú povinnosť k dani z príjmov si právnická osoba splní predložením riadne vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“, ktoré je zverejnené na stránke www.financnasprava.sk. V žiadosti o registráciu je daňový subjekt povinný uviesť údaje podľa § 67 ods. 2 daňového poriadku.

Otázka č. 3 - Registrácia daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

Občianske združenie Slniečko vzniklo v marci 2021. Nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť ani nemá žiadnych zamestnancov. Je povinné sa registrovať pre daň z príjmov právnických osôb?

Odpoveď

Ak občianske združenie nemá povolenie alebo oprávnenie na podnikanie a ani mu nevznikla  povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň  alebo daň vyberať, nie je povinné sa registrovať pre daň z príjmov právnických osôb. 

Otázka č. 4 - Registrácia prostredníctvom jednotného kontaktného miesta

Môže spoločnosť Beta s.r.o. požiadať o registráciu pre daň z príjmov právnických osôb aj cez jednotné kontaktné miesto?

Odpoveď

Právnická osoba si môže svoje registračné povinnosti splniť aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.