Povinnosť registrácie

S účinnosťou od 1. januára 2023 podľa § 49a ods. 1 zákona o dani z príjmov právnickú osobu, ktorá je zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra z obchodného registra, zo živnostenského registra a z iných registrov podľa oznámenia finančného riaditeľstva uverejneného na jeho webovom sídle, zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.

Podľa § 49a ods. 3 právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1  je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Registračná povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17.

FAQ
Otázka č. 1 – Lehota pre registráciu

Dokedy zaregistruje správca dane obchodnú spoločnosť?

Odpoveď

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní odo dňa prevzatia údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov  verejnej moci (§ 67 ods. 11 daňový poriadok). Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, zašle daňovému subjektu rozhodnutie o registrácii z úradnej moci a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt, ak mu predtým nebolo oznámené.
 

Otázka č. 2 - Registrácia prostredníctvom jednotného kontaktného miesta

Je aj od 1. januára 2023 možné požiadať o registráciu pre daň z príjmov právnických osôb aj cez jednotné kontaktné miesto?

Odpoveď

Možnosť plniť si registračnú povinnosť cez jednotné kontaktné miesto bola od 1. januára 2023 zrušená.

Otázka č. 3 - Registrácia organizačnej jednotky občianskeho združenia, ak má v stanovách určenú podriadenú právnu subjektivitu

Občianske združenie zriadilo organizačnú jednotku, ktorá v zmysle stanov koná vo svojom mene. Občianske združenie ani jej organizačná jednotka nie je registrovaná pre daň z príjmov právnickej osoby. Tejto organizačnej jednotke vznikla povinnosť zraziť zrážkovú daň pri výplate príjmov autorovi dňa 30.8.2023. Je povinná sa registrovať pre daň z príjmov ?

Odpoveď

Áno. V súlade s daňovým poriadkom sa organizačné jednotky občianskych združení pre účely osobitných predpisov považujú za právnické osoby, ak majú v stanovách určenú podriadenú právnu subjektivitu.  Ak takáto organizačná jednotka už nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 zákona o dani z príjmov  v súlade s § 49a ods. 3 zákona o dani z príjmov je povinná sa registrovať v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň.