Kedy sa tuzemská právnická osoba nemusí registrovať

Registračná povinnosť sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá nesplní žiadnu z podmienok pre registráciu a má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Kedy sa PO nemusí registrovať
Občianske združenie nemá oprávnenie na podnikanie a nevznikla mu povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať. Prenajíma vlastnú nehnuteľnosť inej právnickej osobe a má príjem z úrokov z peňažných prostriedkov na bežnom účte. Je občianske združenie povinné sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov právnických osôb?
Odpoveď
Nie, za podmienky, že  ide o prenájom, na ktorý nie je potrebné živnostenské oprávnenie. Úroky z peňažných prostriedkov na bežnom účte sú príjmom, z ktorého sa daň vyberá zrážkou a pri ktorom sa daňová povinnosť považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky.
Zároveň je však potrebné upozorniť, že príjmy z nájomného patria medzi zdaniteľné príjmy občianskeho združenia, z tohto titulu je občianske združenie povinné za príslušné zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb .
 
Otázka č. 2 - Registrácia podfondu
Investičný fond Beta a.s. s prementlivým základným imaním je akciová spoločnosť podľa Obchodného zákonníka (ako akciová spoločnosť disponuje aj vlastnou právnou subjektivitou), ktorú možno založiť len na účely vykonávania kolektívneho investovania. Špecifikom tohto typu investičného fondu je možnosť vytvárať podfondy (bez vlastnej právnej subjektivity), ktoré predstavujú účtovne oddelenú časť jeho majetku a záväzkov s vlastnými investičnými akciami. Sú zriadené voliteľne a sú vytvárané vo vnútri investičného fondu a vyčleňuje sa do neho časť majetku akciovej spoločnosti. Spoločnosť Beta a.s. zriadila podfond Alfa, je povinný sa tento podfond registrovať pre daň z príjmov?
 
Odpoveď
Nie. Keďže podfond je bez vlastnej právnej subjektivity, nemôže mať postavenie daňového subjektu, a teda mu nemôže vzniknúť povinnosť a ani právo sa registrovať.