Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Zrušenie registrácie na základe žiadosti platiteľa > Zrušenie registrácie na základe žiadosti platiteľa

Zrušenie registrácie na základe žiadosti platiteľa

Podľa § 81 ods. 3 zákona o DPH daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň na základe žiadosti platiteľa dane, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie.
 
FAQ
 
Otázka č. 1  - Kedy môže požiadať platiteľ dane o zrušenie registrácie
Platiteľ dane uskutočňoval zdaniteľné obchody, ale za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol obrat nižší ako 49 790 eur. Môže platiteľ požiadať o zrušenie registrácie?
Odpoveď
Podľa § 81 ods. 1 zákona o DPH platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. Daňový úrad zruší registráciu pre daň na základe žiadosti platiteľa, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 3 písm. a) zákona o DPH. Podľa § 81 ods. 4 zákona o DPH daňový úrad pri zrušení registrácie pre daň platiteľovi dane vydá rozhodnutie o zrušení registrácie pre daň, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého prestáva byť platiteľom dane. Proti rozhodnutiu o zrušení registrácie pre daň nie je možné podať odvolanie. Uplynutím dňa, kedy právnická osoba alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom zaniká platnosť jeho identifikačného čísla pre daň. Platiteľ je povinný do desiatich dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii (platí pre platiteľa DPH registrovaného pred 1.1.2022 - § 85kl ods. 9 zákona o DPH). 

Otázka č. 2 – Zrušenie registrácie na základe žiadosti
Aké podmienky musí platiteľ dane spĺňať, aby mu DÚ zrušil registráciu dane na základe žiadosti?
Odpoveď
Pre zrušenie registrácie na DPH na základe žiadosti je potrebné splniť nasledovné podmienky:
 1) odo dňa, kedy sa stal platiteľom uplynul 1 rok a obrat za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nepresiahol sumu 49 790 eur resp.
 2) odo dňa, kedy sa stal platiteľom uplynul 1 rok a dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa
   § 37 až 39, a odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42.