OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 – Zrušenie registrácie na základe žiadosti
Aké podmienky musí platiteľ dane spĺňať, aby mu DÚ zrušil registráciu dane na základe žiadosti?
Odpoveď
Pre zrušenie registrácie na DPH na základe žiadosti je potrebné splniť nasledovné podmienky:
 1) odo dňa, kedy sa stal platiteľom uplynul 1 rok a 
 2) obrat za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nepresiahol sumu 49 790 eur.