Dodatočné daňové priznanie

Ak daňovník po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí skutočnosti, kvôli ktorým je povinný podať dodatočné daňové priznanie, je povinný tak urobiť do konca nasledujúceho mesiaca po zistení týchto skutočností (§ 16 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní).

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo v predpísanej forme a musí byť označené ako dodatočné. Daňovník zároveň vyznačí aj deň, keď zistil skutočnosti na jeho podanie.

Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo ročnému zúčtovaniu. Uvedené vyznačí v Oddiele „Rozdiely z dodatočného daňového priznania“. 

Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v prípade:

 • dodatočné daňové priznanie typu B je povinný podať daňovník, ak podal daňové priznanie typu A a dodatočne zistil, že mal aj iné druhy príjmov (t.j., že nemal podať daňové priznanie typu A)
 • ak osobe (zákonný zástupca, právny nástupca alebo zástupca), ktorá podávala za zomrelého daňovníka daňové priznanie, budú po podaní tohto daňového priznania vyplatené príjmy zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Správca dane v tomto prípade nevyrubí sankciu v zmysle daňového poriadku
 • ak bol daňovníkovi spätne priznaný starobný dôchodok k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, podáva za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, správca dane nevyrubí sankciu podľa daňového poriadku.

Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie aj v prípade, ak

 • daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená,
 • nadmerný odpočet má byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako bol správcom dane priznaný,
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie,
 • daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Daňovník je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie:

 • ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom. Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, správca dane nevyrubí sankciu podľa daňového poriadku. Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami podľa § 6 až 8.
 • daň u vedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia alebo nadmerný odpočet vyšší, alebo nárok na vrátenie dane vyšší,
 • daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená,
 • daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo
 • daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní

Dodatočné daňové priznanie nie je možné podať :

Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne (§ 68 ods. 1), dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.

Znížiť daň, zvýšiť daňovú stratu alebo nadmerný odpočet alebo zvýšiť nárok na vrátenie dane na základe dodatočného daňového priznania možno len v prípade uplatnenia skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly.

 

FAQ

Otázka č. 1 -  povinnosť podania dodatočného daňového priznania
Obchodná spoločnosť si vypočítala daň z príjmov PO za rok 2015 vo výške 1 200 eur. Výšku dane uviedla aj v daňovom priznaní dane z príjmov PO za rok 2015, ktoré odovzdala správcovi dane 31.3.2016 a daň vo výške 1 200 eur aj zaplatila. Účtovníčka  v júni 2016 zistila, že v roku 2015 boli chybne vypočítané daňové odpisy, a to zaradením majetku do inej odpisovej skupiny. Chybou si spoločnosť znížila daň z príjmov PO za rok 2015. Aké daňové priznanie podá daňový subjekt?
Odpoveď
Spoločnosť sa rozhodla, že v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 daňového poriadku podá dodatočné daňové priznanie dane z príjmov PO za rok 2015. Spoločnosť v dodatočnom daňovom priznaní vyčísli vyššiu daň ako v podanom riadnom daňovom priznaní. Spoločnosť má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie dane z príjmov PO za rok 2015 do konca mesiaca júl 2016, t. j. podľa § 16 ods. 2 DP do konca mesiaca nasledujúceho po zistení rozdielnej dane. Dodatočne priznanú daň má povinnosť do 31. 7. 2016 aj zaplatiť.

Otázka č. 2 -  lehota podanie dodatočného daňového priznania
Správca dane  spoločnosti Marin, s.r.o. (ďalej „spoločnosť“)zaslal oznámenie o vykonaní daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie rokov 2013, 2014 s určením  zahájenia kontroly 15.7.2016.  Oznámenie spoločnosť prevzala dňa 23.6.2016. Spoločnosť zistila 13.5.2016 , že nesprávne uviedla údaje v daňovom priznaní  za rok 2013, preto jej vznikla povinnosť podať dodatočné daňové priznanie. Je možné podať dodatočné daňové priznanie v prípade, ak sa daňový subjekt dozvedel, že bude kontrola zahájená dňa 15.7.2016?
Odpoveď
Ustanovenie § 16 ods. 9 daňového poriadku dáva možnosť podať dodatočné daňové priznanie v lehote  do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o vykonaní daňovej kontroly, potom spoločnosť dodatočné daňové priznanie môže podať v lehote do 8.7.2016.

Otázka č. 3 -  lehota podanie dodatočného daňového priznania
Správca dane  v spoločnosti Mirava, s.r.o. (ďalej „spoločnosť“) vykonáva daňovú kontrolu na dani z príjmov PO, za zdaňovacie obdobie roka 2014, 2013. Daňová kontrola začala na základe spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly 15.3.2016. Kontrola nie je ukončená. V priebehu kontroly dňa 20. 04.2016 spoločnosť zistila, že za kontrolované obdobie 2014 nezahrnula do daňového priznania príjem za došlú faktúru vo výške 1 000 eur a chcela by za podať dodatočné daňové priznanie. Je možné za zdaňovacie obdobie roka 2014 ešte podať dodatočné daňové.
Odpoveď
Ustanovenie § 16 ods. 9 daňového poriadku umožňuje  podať dodatočné daňové priznanie v lehote  po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly. Nakoľko 15 dňová lehota na podanie  dodatočného daňového priznania uplynul dňa  30.03.2016, preto už nie je možné podať dodatočné daňové priznanie.

Otázka č. 4 -  lehota podanie dodatočného daňového priznania
Správca dane  v spoločnosti Adria, s.r.o. (ďalej „spoločnosť“) vykonáva daňovú kontrolu na dani z príjmov PO, za zdaňovacie obdobie roka 2013, 2014. Daňová kontrola začala na základe spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly 1.4.2016. V priebehu kontroly dňa 25. 05.2016 spoločnosť zistila, že za obdobie 2012 nezahrnula do daňového priznania príjem za došlú faktúru vo výške 500 eur a chcela by za podať dodatočné daňové priznanie. Je možné za zdaňovacie obdobie roka 2012 ešte podať dodatočné daňové.
Odpoveď
Ustanovenie § 16 ods. 9 daňového poriadku stanovuje taxatívne, kedy nie je možné podať dodatočné daňové priznanie. Keďže správca dane za rok 2012 nevykonáva daňovú kontrolu, spoločnosť môže podať dodatočné daňové priznanie.