Opravné daňové priznanie

Opravné daňové priznanie má daňovník možnosť podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, t.j. do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (spravidla do 31.3.). Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznania sa neprihliada.

Opravné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo v predpísanej forme a musí byť označené ako opravné.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – lehota na podanie opravného DP
Daňovník (fyzická osoba), ktorému vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie roku 2015, podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B dňa 15.2.2016. Následne (do konca marca 2016) zistil, že do podaného daňového priznania neuviedol všetky príjmy, ktoré dosiahol v roku 2015. Aké daňové priznanie je povinný podať za účelom odstránenia tejto nezrovnalosti?
Odpoveď
Ak daňovník uvedenú chybu zistí pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015 (31.3.2016), pred uplynutím tejto lehoty podá opravné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Daňové priznanie podá na príslušnom tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za zdaňovacie obdobie roku 2015, pričom na podanom daňovom priznaní vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.
 
Otázka č. 2 - opravné daňové priznanie
V rámci interného auditu bola zistená chyba v prepočte daňovej povinnosti za rok 2015. Daňový subjekt dňa 25.2.2016 t.j. pred uplynutím  lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO t.j. do 31.3.2016, kedy bola povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov PO zistil, že nesprávne vypočítal daň z príjmu PO. Opravné daňové priznanie podal dňa 25.2.2016. Po prepočte údajov opätovne zistil, že daňové priznanie nesprávne vyplnil a dňa 02.03.2016 podal ďalšie opravné daňové priznanie. Koľko opravných daňových priznaní môže podať a to akej lehoty ?
Odpoveď
Za opravné daňové priznanie sa považuje každé daňové priznanie, ktoré daňovník podá do uplynutia stanovenej lehoty na jeho podanie, a ak je podané po podaní prvého (riadneho) daňového priznania. Daňový subjekt môže pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania,  podať aj niekoľko opravných daňových priznaní, pričom posledné opravné daňové priznanie podané napr. v posledný deň na jeho podanie t.j. 31. marca 2016 sa považuje za (riadne)  daňové priznanie podané v stanovenej lehote.
Správca dane na predchádzajúce opravné daňové priznania (bez ohľadu na podaný počet), pri vyrubení dane prihliada akoby neboli podané. Posledné podané daňové priznanie je teda rozhodujúce pre vyrubenie dane.