Úvod > DPH > Trojstranný obchod > Trojstranný obchod a príklady

Trojstranný obchod a príklady

Trojstranný obchod je upravený v § 45 zákona o DPH. Trojstranný obchod je taký obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri osoby, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu.
Miestom nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského pri trojstrannom obchode je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho prepravy alebo odoslania k nadobúdateľovi, ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod podľa § 17 ods. 4 a § 45 zákona o DPH.

Pre trojstranný obchod platia nasledujúce podmienky:
- všetky tri zúčastnené osoby sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
- prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava a voči prvému dodávateľovi a druhému  
  odberateľovi  použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,
- tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa,
- druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí a je osobou povinnou platiť daň.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Slovenský platiteľ dane – prvý dodávateľ
Traja podnikatelia identifikovaní pre daň v troch rôznych členských štátoch – prvý podnikateľ v Slovenskej republike, druhý podnikateľ v Poľsku a tretí podnikateľ v Nemecku sa zúčastnili na obchode, predmetom ktorého bolo v rámci jednej prepravy dodanie toho istého materiálu. Nemecký podnikateľ si objednal materiál  u podnikateľa z Poľska. Podnikateľ z Poľska nemal tento materiál a preto si objednal materiál  u podnikateľa zo Slovenska. Slovenský podnikateľ prepravil tento materiál priamo zo Slovenska do Nemecka. Ako postupuje pri tomto zdaniteľnom obchode slovenský platiteľ dane?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane uskutočnil dodávku tovaru oslobodenú od dane podľa § 43 zákona o DPH  a vyhotoví faktúru pre podnikateľa z Poľska v ktorej uvedie svoje IČ DPH a IČ DPH podnikateľa  z  Poľska. Dodávku  tovaru  do  iného  členského  štátu  oslobodenú  od  dane  uvedie v riadku 13 a 14 daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a v súhrnnom výkaze, kde uvedie IČ DPH podnikateľa z Poľska a hodnotu dodávky oslobodenú od dane. V kontrolnom výkaze sa neuvádza dodanie tovaru, ktoré  je  oslobodené  od dane podľa § 43 zákona o DPH.

Otázka č. 2 – Slovenský platiteľ dane - prvý odberateľ
Slovenský platiteľ dane  uzatvoril kúpnu zmluvu na dodanie tovaru  s českým podnikateľom, ktorý je registrovaný pre DPH v Českej republike. Slovenský platiteľ  dane si objednal  tento tovar pod svojim identifikačným číslom pre DPH u svojho obchodného  partnera v Maďarsku, ktorý je registrovaný pre DPH v Maďarsku, s tým aby dodal tovar priamo českému podnikateľovi. Maďarský podnikateľ prepravil tento tovar priamo z Maďarska do Českej republiky. Ako postupuje pri tomto zdaniteľnom obchode slovenský platiteľ dane?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane (prvý odberateľ):
- nadobudol tovar v Českej  republike z Maďarska, z ktorého nemusí v Českej republike zaplatiť daň z nadobudnutia, pretože toto nadobudnutie sa považuje  za zdanené,
- vyhotoví faktúru pre podnikateľa z Českej republiky (druhý odberateľ) bez dane, v ktorej uvedie svoje IČ DPH a taktiež IČ DPH podnikateľa z Českej  republiky,
- vo faktúre uvedie slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti",
- dodanie tovaru uvedie v súhrnnom výkaze, kde uvedie IČ DPH podnikateľa z Českej republiky, hodnotu dodávky tovaru a  kód trojstranného obchodu „1“,
- slovenský platiteľ dane (prvý odberateľ) neuvádza údaje z tohto zdaniteľného obchodu v daňovom priznaní ani v kontrolnom výkaze.
 
Otázka č. 3 – Slovenský platiteľ dane - druhý odberateľ
Slovenský platiteľ dane si objednal  pod svojim identifikačným číslom pre DPH  prístroj  v Nemecku u nemeckého podnikateľa, ktorý je registrovaný pre DPH v Nemecku. Nemecký podnikateľ tento prístroj nemal a objednal si tento prístroj u obchodného partnera v Taliansku, ktorý je identifikovaný pre DPH v Taliansku. Prístroj z Talianska na Slovensko prepravil  nemecký podnikateľ. Ako postupuje slovenský platiteľ dane? 
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane (druhý odberateľ) prizná daň z dodávky tovaru prvým odberateľom v daňovom priznaní -  v riadku 11 uvedie základ dane a v riadku 12 daň, a ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH,  daň si odpočíta v riadku 19, resp. 18 daňového priznania v závislosti od sadzby dane, ktorá prináleží k dodanému tovaru. Slovenský platiteľ dane (druhý odberateľ) uvedie údaje o nadobudnutí tovaru aj v kontrolnom výkaze v časti B.1.
Slovenský platiteľ dane (druhý odberateľ) prizná daň („samozdaní sa“) z dodávky tovaru realizovanej prvým odberateľom v prospech neho, v daňovom priznaní -  v riadku 11 uvedie základ dane a v riadku 12 daň, a ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH,  daň si môže odpočítať v riadku 19, resp. 18 daňového priznania v závislosti od sadzby dane, ktorá prináleží k dodanému tovaru. Slovenský platiteľ dane (druhý odberateľ) uvedie údaje o kúpe tovaru aj v kontrolnom výkaze v časti B.1.

Otázka č. 4 – Zdaniteľný obchod – nejde o trojstranný obchod
Traja podnikatelia identifikovaní pre daň v troch rôznych členských štátoch – prvý podnikateľ v Poľskej republike, druhý podnikateľ v Slovenskej republike a tretí podnikateľ v Bulharskej republike sa zúčastnili na obchode, predmetom ktorého bolo dodanie toho istého tovaru. Podnikateľ zo Slovenskej republiky je usadený (má tam miesto podnikania) okrem Slovenskej republiky aj v Bulharskej republike. Podnikateľ z Bulharskej republiky si objednal tovar u podnikateľa zo Slovenskej republiky a  podnikateľ zo Slovenskej republiky si objednal tovar u podnikateľa z Poľskej republiky. Podnikateľ z Poľskej republiky tento tovar priamo prepravil z Poľskej republiky do Bulharskej republiky. Sú splnené podmienky pre trojstranný obchod?
Odpoveď
V uvedenom prípade, sa nejedná o trojstranný obchod, pretože nebola  splnená jedna z podmienok trojstranného obchodu podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona o DPH, t.j. podnikateľ zo Slovenskej republiky (prvý odberateľ) je usadený aj v Bulharskej republike (v štáte druhého odberateľa). 

Otázka č. 5 – Zdaniteľný obchod – nejde o trojstranný obchod
Traja podnikatelia identifikovaní pre daň v troch rôznych členských štátoch – prvý podnikateľ v Slovenskej republike, druhý podnikateľ v Českej republike a tretí podnikateľ v Rakúsku sa zúčastnili na obchode, predmetom ktorého bolo dodanie toho istého tovaru.  Podnikateľ z Rakúska  si objednal tovar u podnikateľa z Českej republiky a podnikateľ z Českej republiky si objednal tovar u podnikateľa zo Slovenskej republiky. Podnikateľ z Rakúska si tovar sám prepravil priamo zo Slovenskej republiky do Rakúska. Sú splnené podmienky pre trojstranný obchod?
Odpoveď
V uvedenom prípade, sa nejedná o trojstranný obchod,  pretože nebola  splnená jedna z podmienok trojstranného obchodu podľa § 45 ods.1 písm. d) zákona o DPH, t.j. preprava nebola vykonaná prvým dodávateľom alebo prvým odberateľom, ale bola vykonaná podnikateľom z Rakúska (druhý odberateľ). 
 
Otázka č. 6 – Daňové priznanie a trojstranný obchod
Slovenský platiteľ dane sa zúčastňuje trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH a je prvým odberateľom v rámci trojstranného obchodu.  Všetky podmienky trojstranného obchodu sú splnené. Kedy uvádza slovenský platiteľ dane údaje o nadobudnutí tovaru a o dodaní tovaru v daňovom priznaní?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane (prvý odberateľ) neuvádza údaje o nadobudnutí  tovaru a o dodaní tovaru druhému odberateľovi v daňovom priznaní k DPH.

 
Otázka č. 7 – Daňové priznanie a trojstranný obchod
Slovenský platiteľ dane ako prvý odberateľ pri trojstrannom obchode vykonal opravu základu dane pre druhého odberateľa. Uvádza túto  opravu základu dane slovenský platiteľ dane v daňovom priznaní?
Odpoveď
Oprava základu dane vykonaná prvým odberateľom pre druhého odberateľa sa v daňovom priznaní neuvádza.