Úvod > DPH > Trojstranný obchod > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 – Zdaniteľný obchod – nejde o trojstranný obchod

Traja podnikatelia identifikovaní pre daň v troch rôznych členských štátoch – prvý podnikateľ v Poľskej republike, druhý podnikateľ v Slovenskej republike a tretí podnikateľ v Bulharskej republike sa zúčastnili na obchode, predmetom ktorého bolo dodanie toho istého tovaru. Podnikateľ zo Slovenskej republiky je identifikovaný pre daň okrem Slovenskej republiky aj v Bulharskej republike. Podnikateľ z Bulharskej republiky si objednal tovar u podnikateľa zo Slovenskej republiky a  podnikateľ zo Slovenskej republiky si objednal tovar u podnikateľa z Poľskej republiky. Podnikateľ z Poľskej republiky tento tovar priamo prepravil z Poľskej republiky do Bulharskej republiky. Sú splnené podmienky pre trojstranný obchod?
Odpoveď
V uvedenom prípade, sa nejedná o trojstranný obchod, pretože nebola  splnená jedna z podmienok trojstranného obchodu podľa § 45 ods.1 písm. c) zákona o DPH, t.j. podnikateľ zo Slovenskej republiky (prvý odberateľ) je identifikovaný pre daň aj v Bulharskej republike (v štáte druhého odberateľa). To znamená, že podnikateľ z Poľskej republiky vyhotovuje faktúru pre podnikateľa zo Slovenskej republiky na dodávku tovaru z Poľskej republiky do Bulharskej republiky oslobodenú od DPH. Podnikateľ zo Slovenskej republiky, ktorý je identifikovaný pre daň v Bulharskej republike je povinný v Bulharskej republike zaplatiť daň z nadobudnutia tovaru, vzhľadom na to, že v Bulharskej republike je miesto, kde sa skončila preprava tovaru. Následne podnikateľ zo Slovenskej republiky vyhotovuje faktúru na dodávku tovaru podnikateľovi z Bulharskej republiky ako dodávku v Bulharskej republike, ktorá podlieha sadzbe DPH platnej v Bulharskej  republike.
 
Otázka č. 2 – Daňové priznanie a trojstranný obchod
Slovenský platiteľ dane sa zúčastňuje trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH a je prvým odberateľom v rámci trojstranného obchodu.  Všetky podmienky trojstranného obchodu sú splnené. Kedy uvádza slovenský platiteľ dane údaje o nadobudnutí tovaru a o dodaní tovaru v daňovom priznaní?
Odpoveď
Slovenský platiteľ dane (prvý odberateľ) uvádza údaje o nadobudnutí  tovaru v riadku 35 a o dodaní tovaru druhému odberateľovi v riadku 36 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar dodaný druhému odberateľovi.