Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Vybrané okruhy problémov pri práci s aplikáciou VRP > Vyhotovenie pokladničného dokladu a import tovarov

Vyhotovenie pokladničného dokladu a import tovarov

FAQ

Otázka č. 1 - vytvorenie pokladničného dokladu
Podnikateľovi sa po prvom prihlásení nedá vytvoriť pokladničný doklad? Čo robí zle?
Odpoveď
Najskôr je potrebné mať nahraté (naimportované nové tovary/služby), až potom sa bude dať podnikateľovi vytvoriť nový pokladničný doklad.
Cez položku nový tovar/služba nahrá názov tovaru/služby (je potrebné vyplniť povinné údaje).
Cena tovaru nie je povinná. Povinný údaj je sadzba dane (ak podnikateľ nie ja platca DPH, tak je 0), prípadne môže napísať text do poznámky a klikne na „Uložiť“.

Otázka č. 2 - tlač originál pokladničného dokladu 
Koľko pokladničných dokladov môže podnikateľ vytlačiť pri ich vyhotovení?
Odpoveď
Podnikateľ, ktorý používa VRP, môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu.
Následne si vie vytlačený doklad skontrolovať v časti „Vystavené doklady“, prípadne si môže vytlačiť aj kópiu pokladničného dokladu (klik na „Detail“).

Otázka č. 3 - náležitosti pokladničného dokladu
Aké náležitosti musí obsahovať pokladničný doklad vydaný z VRP?
Odpoveď
Pokladničný doklad vyhotovený VRP obsahuje  zákonom  stanovené údaje a tiež unikátny identifikačný kód vygenerovaný VRP, QR kód.
Ak unikátny identifikačný kód, QR kód na pokladničnom doklade chýbajú, pokladničný doklad neobsahuje zákonom stanovené údaje a takýto pokladničný doklad nie je vyhotovený v súlade so zákonom o ERP.

Otázka č. 4 - import tovarov
Je možný import tovarov aj  spolu naraz (nie po jednom)?
Odpoveď
Áno, je možný. Import súboru je možný len ak je uložený vo formáte xml alebo excel - csv (oddelený čiarkami). Naraz je možné naimportovať max. 100 položiek (tovarov/služieb).
Jednotlivé položky v importovaných súboroch musia mať nasledujúcu štruktúru (vrátane poradia):
Označenie tovaru/služby (povinné, max 256 znakov);
Jednotková cena s DPH (v €);
Sadzba DPH (povinné, v %);
Poznámka (max 1000 znakov).
Ďalšie informácie na:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/VRP/2015.03.02_VRP_Prirucka.pdf

Otázka č. 5 - import tovarov (2)
Je pri importovaní tovaru/služby povinný údaj cena?
Odpoveď
Nie, nie je. Povinný údaj je len „NOVÝ TOVAR/SLUŽBA“ a „SADZBA DANE“.
„CENA TOVARU“ nie je povinná.
Položku nový tovar/služba je možné vytvoriť aj bez ceny a následne cenu doplniť pri vytváraní pokladničných dokladov.

Otázka č. 6 -  počet nahratých položiek
Aký maximálny počet položiek v tovaroch a službách môže mať podnikateľ nahratých?
Odpoveď
V sekcii tovary a služby môže mať podnikateľ nahratých maximálne 2000 platných (aktívnych) položiek. Položky sú zoradené podľa abecedy.