Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Výdavky percentom z príjmov > OTÁZKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBÍ

OTÁZKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBÍ

Otázka č. 1- Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti
Daňovník je fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia 2016 činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH). V tomto zdaňovacom období dosiahol príjmy zo živnosti vo výške 15 540,- eur. Rozhodol sa, že neuplatní skutočné preukázateľne vynaložené výdavky, ale výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Daňovník v príslušnom zdaňovacom období zaplatil poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 1 750 eur. V akej výške si daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov?
Odpoveď
Napriek skutočnosti, že výdavky vo výške 40 % z úhrnu zdaniteľných príjmov zo živnosti  predstavujú sumu 6 216,- eur (15 540 * 0,40), daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov  maximálne vo výške 5 040 eur. K takto vypočítaným výdavkom percentom z príjmov daňovník pripočíta zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie.
 
Otázka č. 2- Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti
Daňovník je fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia 2016 činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH), pričom dosiahol príjmy zo živnosti vo výške 12 000 eur. Daňovník v príslušnom zdaňovacom období zaplatil poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 1 850 eur. Akú výšku výdavkov percentom z príjmov si môže daňovník uplatniť.
Odpoveď
Daňovník uplatní výdavky percentom z príjmov vo výške 40% z úhrnu príjmov zo živnosti  vo výške 4 800 eur (12 000*0,40). K takto vypočítaným výdavkom percentom z príjmov daňovník pripočíta zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie.
 
Otázka č. 3- Výpočet  výdavkov percentom z príjmov-príjmy SHR
Daňovník je fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia 2016 činnosť na základe osvedčenie na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka (nie je platiteľom DPH), pričom dosiahol príjmy vo výške 13 420,- eur. Rozhodol sa, že neuplatní skutočné preukázateľne vynaložené výdavky, ale výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Daňovník v príslušnom zdaňovacom období zaplatil poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 1 650 eur. V akej výške si daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov?
Odpoveď
Napriek skutočnosti, že výdavky vo výške 40 % z úhrnu zdaniteľných príjmov zo živnosti  predstavujú sumu 5 368,- eur (13 420 * 0,40), daňovník  môže uplatniť výdavky percentom z príjmov  maximálne vo výške 5 040 eur. K takto vypočítaným výdavkom percentom z príjmov daňovník pripočíta zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie. 
   
Otázka č. 4- Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti a príjmy z použitia diela
Daňovník, fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia roku 2016 činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH), pričom dosiahol  príjmy zo živnosti (§ 6 ods. 1 b) zákona o dani z príjmov) vo výške 17 500,- eur. Okrem príjmov zo živnosti počas celého zdaňovacieho obdobia dosahoval aj príjmy z použitia diela (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) vo výške 1200,-eur, pričom z platiteľom dane uzatvorila vopred dohodu o nezrazení dane vyberanej zrážkou z týchto príjmov v súlade s § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Ak sa rozhodne pri obidvoch druhoch príjmov uplatniť výdavky percentom z príjmov, akú výšku paušálnych výdavkov môže uplatniť?
Odpoveď
Z hľadiska možnosti uplatnenia výdavkov percentom z príjmov sa posudzuje maximálna suma týchto výdavkov samostatne pri úhrne príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ( § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) a samostatne pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 od. 4 zákona o dani z príjmov). To znamená, že daňovník môže uplatniť pri príjmoch zo živnosti výdavky percentom z príjmov  v maximálnej  výške
5 040,- eur, nakoľko výdavky percentom z príjmov vo výške 40 % z príjmov zo živnosti vo výške  7 000 (17 500 * 0,40 = 7 000) prevyšujú  maximálnu sumu výdavkov, ktorú si daňovník môže pri príjmoch zo živnosti uplatniť. Pri príjmoch z použitia diela môže uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 40% z týchto príjmov vo výške 480,- eur ( 1200*0,40).      
 
Otázka č. 5- Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti a príjmy z vytvorenia diela
Daňovník, fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia roku 2016 činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH), pričom dosiahol príjmy zo živnosti (§ 6 ods. 1 b) zákona o dani z príjmov) vo výške 12 500,- eur. Okrem príjmov zo živnosti počas celého zdaňovacieho obdobia roku 2016  dosahoval aj príjmy z vytvorenia diela podľa autorského zákona (§ 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov) vo výške  6 200,-eur, pričom sa rozhodol, že s platiteľom dane uzavrie dohodu o nezrazení dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov a pri týchto príjmoch sa rozhodol  uplatniť výdavky percentom z príjmov.  Akú výšku výdavkov percentom z príjmov si môže daňovník uplatniť?
Odpoveď
 Z hľadiska možnosti uplatnenia výdavkov percentom z príjmov sa posudzuje maximálna suma týchto výdavkov z  úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ( § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).  To znamená, že daňovník môže uplatniť pri príjmoch zo živnosti a príjmoch z vytvorenia diela výdavky percentom z príjmov  v maximálnej  výške 5 040,- eur, nakoľko výdavky percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov zo  živnosti a príjmov z vytvorenia diela  vo výške  7 480 (18 700 * 0,40 = 7 480) prevyšujú  maximálnu sumu výdavkov, ktorú si daňovník môže z úhrnu príjmov uplatniť.
 
Otázka č. 6 - Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti a príjmy z výkonu osobnej asistencie
Daňovník, fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia roku 2016 činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH), pričom  dosiahol príjmy zo živnosti (§ 6 ods. 1 b) zákona o dani z príjmov) vo výške 13 500,- eur. Okrem príjmov zo živnosti počas celého zdaňovacieho obdobia dosahoval aj príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta (§ 6 ods. 2b) zákona o dani z príjmov) vo výške  5 200,-eur. Keďže výdavky percentom z príjmov je možné uplatniť z úhrnu príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, daňovník sa rozhodol, že uplatní z úhrnu príjmov zo živnosti a z výkonu osobnej asistencie výdavky percentom z príjmov. Akú výšku výdavkov percentom z príjmov si môže daňovník uplatniť?
Odpoveď
 Z hľadiska možnosti uplatnenia výdavkov percentom z príjmov sa posudzuje maximálna suma týchto výdavkov z  úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ( § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).  To znamená, že daňovník môže uplatniť pri príjmoch zo živnosti a príjmoch z vykonávania osobnej asistencie  výdavky percentom z príjmov  v maximálnej  výške 5 040,- eur, nakoľko výdavky percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov zo  živnosti a príjmov z výkonu osobnej asistencie  vo výške  7 480 (18 700 * 0,40 = 7 480) prevyšujú  maximálnu sumu výdavkov, ktorú si daňovník môže z úhrnu príjmov uplatniť.
 
Otázka č. 7- Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti
Živnostník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky vo výške 40% z úhrnu príjmu, môže si ešte k týmto výdavkom uplatniť aj spotrebu pohonných látok vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok, alebo táto spotreba je už zahrnutá v paušálnych výdavkoch ?
Odpoveď
Ak daňovník s príjmami zo živnosti podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov uplatní výdavky percentom z príjmov, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky jeho výdavky okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním týchto príjmov, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Z uvedeného vyplýva, že daňovník , ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, okrem výdavkov vypočítaných percentom z príjmov najviac vo výške 5 040 ročne nemôže uplatniť  žiadne iné výdavky, okrem zaplatené poistného.
 
Otázka č. 1- Začatie podnikania v priebehu roka
Daňovník začal vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia v máji 2016, pričom za obdobie vykonávania živnosti dosiahol príjmy vo výške 20 000,- eur. Nie je platiteľom DPH a rozhodol sa uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Akú výšku výdavkov percentom z príjmov daňovník môže uplatniť.
Odpoveď
Keďže daňovník začal vykonávať živnosť v máji 2016 a vykonával ju až do konca roka 2016, má nárok na uplatnenie výdavkov percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov  najviac 420 eur mesačne za osem mesiacov roku 2016 (počnúc májom 2016 až do decembra 2016). Daňovník môže uplatniť  výdavky percentom z príjmov vo výške   3 360,- eur (420*8 mesiacov),nakoľko suma výdavkov vo výške 40 % z úhrnu príjmov vo výške  8 000 eur (20000*0,4)  je vyššia ako maximálna sumu , ktorú si môže uplatniť. Rovnaký postup sa aplikoval aj za zdaňovacie obdobie roku 2015. 
 
Otázka č. 2 – Začatie vykonávania činnosti autora v priebehu roka
Daňovník, ktorý je celý rok 2016 zamestnaný začal v auguste 2015 vykonávať činnosť na základe autorskej zmluvy, pričom sa s platiteľom dane vopred pred vyplatením honoráru podľa autorského zákona  dohodol o nezrazení dane vyberanej zrážkou v súlade s § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Z tejto činnosti dosiahol príjmy vo výške 10 000 eur, a rozhodol sa že bude pri týchto príjmoch uplatňovať výdavky percentom z príjmov. Akú výšku výdavkov môže daňovník uplatniť?
Odpoveď
Keďže daňovník začal vykonávať činnosť na základe autorskej zmluvy v auguste 2016 a vykonával ju až do konca roku 2016, má nárok na uplatnenie výdavkov percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac 420 eur mesačne za 5 mesiacov roku 2016 (počnúc augustom 2016 až do decembra 2016). Daňovník môže uplatniť  výdavky percentom z príjmov vo výške   2 100,- eur (420*5), nakoľko suma výdavkov vo výške 40 % z úhrnu príjmov vo výške  4 000  eur (10 000*0,4) eur   je vyššia ako maximálna suma , ktorú si môže uplatniť. Rovnaký postup sa aplikoval aj za zdaňovacie obdobie roku 2015. 
 
Otázka č. 3– vykonávania činnosti autora 
Daňovník, ktorý je celý rok 2016 zamestnaný,  zároveň vykonáva činnosť na základe autorskej zmluvy od mája 2015, pričom autorský honorár  (príjmy podľa § 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov) vo  výške 9 500 eur mu bol vyplatený až máji 2016. Daňovník nie je platiteľ DPH a rozhodol sa, že v roku 2016 bude pri príjmoch za autorský honorár uplatňovať výdavky percentom z príjmov, samozrejme za predpokladu, že sa s platiteľom dane z týchto príjmov uzavrel vopred dohodu o nezrazení dane vyberanej zrážkou z týchto príjmov v súlade s ustanovením § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Akú výšku výdavkov môže daňovník uplatniť?
Odpoveď
Keďže daňovník nezačal vykonávať činnosť na základe autorskej zmluvy v priebehu roku  2016, ale vykonával ju počas celého zdaňovacieho obdobia (aj keď´ honorár bol vyplatený len v jednom mesiaci roku 2016), daňovník má nárok na uplatnenie výdavkov percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac 5 040 eura. Daňovník môže uplatniť  výdavky percentom z príjmov vo 40 % z úhrnu príjmov vo  výške  3 800,- eur (9 500* 0,4).  Rovnaký postup sa aplikoval aj za zdaňovacie obdobie roku 2015. 
 
 
Otázka č. 4 – Začatie vykonávania činnosti sprostredkovateľa v priebehu roka
Daňovník, ktorý je celý rok 2016 zamestnaný, začal v marci 2016 vykonávať činnosť sprostredkovateľa poistenia. Z tejto činnosti dosiahol príjmy vo výške 15 000 eur, a rozhodol sa ,že bude pri týchto príjmoch uplatňovať výdavky percentom z príjmov. Akú výšku výdavkov môže daňovník uplatniť?
Odpoveď
Keďže daňovník začal vykonávať činnosť sprostredkovateľa poistenia v marci 2016 a vykonával ju až do konca roku 2016, má nárok na uplatnenie výdavkov percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov  najviac 420 eur mesačne za 10 mesiacov roku 2016 (počnúc marcom 2016 až do decembra 2016). Daňovník môže uplatniť  výdavky percentom z príjmov vo výške    4 200,- eur (420*10), nakoľko suma výdavkov vo výške 40 % z úhrnu príjmov vo výške  6 000  eur (15 000*0,4)   je vyššia ako maximálna suma , ktorú si môže uplatniť.  Rovnaký postup sa aplikoval aj za zdaňovacie obdobie roku 2015. 
 
Otázka č. 5 -  Začatie výkonu činnosti osobnej asistencie v priebehu roka
Daňovník začal vykonávať činnosť osobného asistenta v marci 2016 na základe uzatvorenej zmluvy so zdravotne ťažko postihnutým, pričom za obdobie vykonávania osobnej asistencie (vykonával ju do konca roku 2016) dosiahol príjmy vo výške  4  500,- eur. Nie je platiteľom DPH a rozhodol sa uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Akú výšku výdavkov percentom z príjmov daňovník môže uplatniť?
Odpoveď
Keďže daňovník začal vykonávať činnosť osobného asistenta  v marci  2016 a vykonával ju až do konca roka 2016, má nárok na uplatnenie výdavkov percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov  najviac 420 eur mesačne za desať mesiacov roku 2016 (počnúc marcom až do decembra 2016). Daňovník môže uplatniť  výdavky percentom z príjmov vo výške 1 800 eur  (4 500 *0,4) Rovnaký postup sa uplatňoval aj za zdaňovacie obdobie roku 2015.

FAQ

Otázka č. 1- skončenie  podnikania v priebehu roka
Daňovník skončil podnikateľskú činnosť (živnostenské oprávnenie) v októbri 2016, pričom za obdobie vykonávania živnosti dosiahol príjmy vo výške 10 200,- eur. Nie je platiteľom DPH a rozhodol sa uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Akú výšku výdavkov percentom z príjmov môže daňovník uplatniť?
Odpoveď
Ak daňovník skončil podnikanie (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatňuje výdavky percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie. Daňovník uplatní výdavky percentom z príjmov vo výške  40% z úhrnu príjmov zo živnosti ,t. j. výdavky  vo výške  4 080 eur (10 200*0,4), nakoľko výdavky  percentom z príjmov vo výške 40% z úhrnu príjmov nepresiahli maximálne možnú sumu výdavkov, ktorú si daňovník môže uplatniť, t. j. sumu 4200 eur (420*10). Rovnaký postup sa aplikoval aj za zdaňovacie obdobie roku 2015. 

 
 
Otázka č. 2 -skončenie  podnikania v priebehu roka
Daňovník  skončil  podnikateľskú  činnosť  (živnostenské oprávnenie) v máji 2016, pričom  za  obdobie  vykonávania  živnosti  dosiahol  príjmy  vo  výške
10 000,- eur. Nie je platiteľom DPH a rozhodol sa uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Akú výšku výdavkov percentom z príjmov môže daňovník uplatniť?
Odpoveď
Ak daňovník skončil podnikanie (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatňuje výdavky percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie, t. j. za 5 mesiacom podnikania ( počnúc od január až máj 2016). Daňovník môže uplatniť  výdavky percentom z príjmov vo výške  2 100,- eur (420*5 mesiacov), nakoľko suma výdavkov vo  40 % z úhrnu príjmov zo živnosti  vo výške  4 000 eur (10  000*0,40)  je vyššia ako maximálna suma, ktorú si môže uplatniť. Rovnaký postup sa aplikoval aj za zdaňovacie obdobie roku 2015. 

 
 
Otázka č. 3- pozastavenie živnosti v priebehu roka - skončenie podnikania
Daňovník pozastavil živnosť v októbri 2016 na jeden rok. Do októbra 2016 dosiahol príjmy zo živnosti 15 000 eur. Akú výšku percentuálnych výdavkov si daňovník môže uplatniť?
Odpoveď
Ak ide o daňovníka, ktorý v roku 2016 pozastavil živnostenské oprávnenie, pričom ho do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2016 (t. j. do konca marca 2017) neobnoví, v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov pre daňové účely ide o skončenie podnikania. Daňovník si  môže uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikania (v ktorom pozastavil živnostenské oprávnenie). Daňovník môže uplatniť  výdavky percentom z príjmov vo výške 4 200,- eur (420*10 mesiacov), nakoľko suma výdavkov vo výške 40 % z úhrnu príjmov zo živnosti  vo výške  6 000 eur (15 000*0,40)  je vyššia ako maximálna suma, ktorú si môže uplatniť. Rovnaký postup sa uplatňoval aj v zdaňovacom období roku 2015.

Otázka č. 4- pozastavenie živnosti v priebehu roka, ak nejde o skončenie podnikania
Daňovník pozastavil živnosť v máji 2016 do konca roka 2016. Do mája  2016 dosiahol príjmy zo živnosti 15 000 eur. Akú výšku percentuálnych výdavkov si daňovník môže uplatniť?
Odpoveď
Ak daňovník pozastavil živnosť  v roku  2016, pričom ju do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2016 (do konca marca 2017) obnoví, v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov nedošlo pre daňové účely k skončeniu podnikania. Daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov za celé zdaňovacie obdobie, teda vo výške 40 % z úhrnu príjmov zo živnosti najviac do výšky 5 040 eur. Daňovník uplatní výdavky percentom z príjmov vo výške 5 040 eur, nakoľko výdavky vo výške 40% z úhrnu zdaniteľných príjmov vo výške 6000 eur (15 000*0,40% ) prevýšili sumu, ktorú daňovník môže najviac uplatniť.
 
Otázka č. 5 -  skončenie výkonu činnosti osobnej asistencie v priebehu roka
Daňovník prestal vykonávať činnosť osobného asistenta  v máji 2016, pričom za obdobie vykonávania osobnej asistencie (vykonával ju do januára 2016 do  mája 2016) dosiahol príjmy vo výške  1  500,- eur. Nie je platiteľom DPH a rozhodol sa uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Akú výšku výdavkov percentom z príjmov daňovník môže uplatniť?
Odpoveď
Keďže daňovník prestal vykonávať činnosť osobného asistenta  v máji   2016, má nárok na uplatnenie výdavkov percentom z príjmov vo výške 40 % z úhrnu príjmov  najviac 420 eur mesačne za päť mesiacov roku 2016 (počnúc januárom až do mája 2016). Daňovník môže uplatniť  výdavky percentom z príjmov vo výške 600 eur  (1 500 *0,4).  Rovnaký postup sa aplikoval aj za zdaňovacie obdobie roku 2015.