Výdavky percentom z príjmov

Paušálne výdavky si  môže uplatniť daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia, ak dosahuje

  • príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
  • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov,
  • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Paušálne výdavky si môže daňovník uplatniť  vo výške 60 %

  • z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1a 2 zákona o dani z príjmov), najviac však do výšky 20 000 eur a
  • z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov), najviac do výšky 20 000 eur.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov  sa suma maximálnej výšky paušálnych výdavkov neurčuje v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo od počtu mesiacov poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka, okrem povinne zaplateného poistného a príspevkov na verejné sociálne a zdravotné poistenie v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2), ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto zaplatené poistné  príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je daňovník povinný viesť:

  • evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane(čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a
  • evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

Upozornenie
S účinnosťou od 1.1.2013 v súlade s platným ustanovením § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov daňovník nemá možnosť uplatnenia výdavkov percentom z príjmov (paušálnych výdavkov) pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Daňovník s príjmami z prenájmu
Daňovník  okrem príjmov zo zamestnania dosahoval príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Môže daňovník pri príjmoch z prenájmu uplatniť výdavky percentom z príjmov?
Odpoveď
Nie. Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov daňovník nemôže uplatniť výdavky percentom z príjmov. Pri zisťovaní  základu dane  z príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov daňovník môže uplatniť len preukázateľne vynaložené daňové výdavky podľa účtovníctva  alebo evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 2 - Osoba registrovaná na DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z o DPH
Daňovník dosahuje príjmy na základe živnostenského oprávnenia. Nie je registrovaný ako platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Daňovník je od  júna 2023 registrovaný na DPH podľa § 7 zákona  o DPH. Môže daňovník  uplatniť za rok 2023 z príjmov zo živnosti  výdavky percentom z príjmov?
Odpoveď
Daňovník, ktorý je registrovaný na DPH podľa § 7 zákona o DPH, je zdaniteľnou osobou, ktorej je pridelené IČ DPH. Tento  daňovník  sa však nepovažuje za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH, a preto môže uplatňovať z príjmov zo živnosti výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky). 
 
Otázka č. 3 - Živnostník, ktorý má príjmy aj z činnosti sprostredkovateľa poistenia
Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona vo výške 23 500,- eur a tiež príjem zo sprostredkovania poistenia podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona vo výške 13 620,- eur. Môže daňovník pri príjmoch zo živnosti uplatniť skutočné preukázateľné výdavky a pri príjmoch z činnosti sprostredkovateľa výdavky percentom z príjmov?
Odpoveď
Nie.  Podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov z úhrnu príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za predpokladu, že neuplatní skutočné preukázateľné výdavky. Ak sa daňovník rozhodne uplatniť výdavky percentom z príjmov, musí ich uplatniť z úhrnu príjmov zo živnosti a príjmov z činnosti sprostredkovateľa, a to v maximálnej výške 20 000 eur. Keďže výdavky vo výške 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov zo živnosti a z činnosti sprostredkovateľa poistenia predstavujú 22 272,- eur (37 120*0,60),  daňovník v príslušnom zdaňovacom období môže uplatniť paušálne výdavky iba vo výške 20 000 eur. 
 
Otázka č. 4 - Živnostník, ktorý má príjmy aj z činnosti osobného asistenta
Daňovník, fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH), dosiahol v tomto zdaňovacom období  príjmy zo živnosti (§ 6 ods. 1b) zákona o dani z príjmov) vo výške 12 500,- eur. Okrem týchto príjmov dosiahol aj príjmy z činnosti osobného asistenta (§ 6 ods. 2 b) zákona o dani z príjmov) vo výške 4 620,- eur. Môže daňovník pri príjmoch zo živnosti uplatniť skutočné preukázateľné výdavky a pri príjmoch z činnosti osobného asistenta výdavky percentom z príjmov?
Odpoveď
Nie.  Daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov z úhrnu príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za predpokladu, že neuplatní skutočné preukázateľné výdavky. Ak sa daňovník rozhodne uplatniť výdavky percentom z príjmov, musí ich uplatniť z úhrnu príjmov zo živnosti a príjmov z činnosti osobného asistenta. Daňovník môže v príslušnom zdaňovacom období  uplatniť  výdavky  percentom z príjmov v sume 10 272,- eura (17 120*0,60). Daňovník sa môže rozhodnúť uplatniť pri obidvoch druhoch príjmov skutočné preukázateľne vynaložené výdavky (na základe vedeného jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, resp. daňovej evidencie). 
 
Otázka č. 5 - Súkromný lekár, ktorý má aj príjmy z použitia diela 
Daňovník vykonával počas celého zdaňovacieho obdobia činnosť súkromného lekára (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov), pričom z tejto činnosti dosiahol príjmy vo výške 55 724,- eur. Okrem týchto príjmov dosiahol v tomto  roku príjmy z použitia diela (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) vo výške 2 650,- eur, pričom s  platiteľom dane uzatvoril  pred vyplatením honoráru vopred dohodu o nezrazení dane vyberanej zrážkou z týchto prímov v súlade s ustanovením § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov.  Môže daňovník  uplatniť pri príjmoch z výkonu súkromného lekára skutočné preukázateľne vynaložené výdavky a pri príjmoch z použitia diela uplatniť výdavky percentom z príjmov?
Odpoveď
Áno. V prípade, že daňovník dosahuje príjmy z výkonu činnosti súkromného lekára podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov a súčasne aj príjmy z použitia diela podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, v tomto prípade sa spôsob uplatňovania výdavkov kombinovať môže. Daňovník môže pri príjmoch z výkonu činnosti súkromného lekára uplatniť skutočné preukázateľne vynaložené výdavky (na základe vedeného jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, resp. daňovej evidencie) a pri príjmoch z použitia diela (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) sa môže rozhodnúť (ak nie je platiteľ DPH alebo je platiteľ DPH len časť zdaňovacieho obdobia) uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z týchto príjmov vo výške 1 590,- eur ( 2 650*0,60).
 
Otázka č. 6 - Daňovník s príjmami z osobnej asistencie
Daňovník bol zamestnaný a okrem príjmov zo zamestnania dosiahol aj príjmy z činnosti osobného asistenta vo výške 5 600 eur za celé zdaňovacie obdobie. Môže tento daňovník uplatniť pri príjmoch z činnosti osobnej asistencie výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď 
Príjmy z výkonu osobnej asistencie sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov. Daňovník môže pri príjmoch z výkonu činnosti osobnej asistencie uplatniť skutočné preukázateľne vynaložené výdavky (na základe vedeného jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona), alebo sa môže rozhodnúť uplatniť výdavky percentom z príjmov (ak nie je platiteľ DPH alebo je platiteľ DPH len časť zdaňovacieho obdobia)  vo výške 60 % z príjmov z činnosti osobnej asistencie vo výške 3 360,- eur ( 5 600*0,60).
 
Otázka č. 7 - Živnostník, ktorý má zamestnanca
Daňovník dosahuje príjmy na základe živnostenského oprávnenia. Nie je registrovaný ako platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Má dvoch zamestnancov. Môže tento daňovník uplatniť výdavky percentom z príjmov? 
Odpoveď
Áno. Daňovník, ktorý vykonáva činnosť na základe živnostenského oprávnenia ( príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona), a ktorý nie je platiteľom DPH, sa môže rozhodnúť uplatniť paušálne výdavky aj za predpokladu, že zamestnáva zamestnancov.
 
Otázka č. 8 - Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti
Daňovník je fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia  činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH). V tomto zdaňovacom období dosiahol príjmy zo živnosti vo výške 35 540,- eur. Rozhodol sa, že neuplatní skutočné preukázateľne vynaložené výdavky, ale výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Daňovník v príslušnom zdaňovacom období zaplatil poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 2 750 eur. V akej výške si daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov?
Odpoveď
Keďže výdavky vo výške 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov zo živnosti  predstavujú sumu 21 324,- eur (35 540 * 0,60), daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov  maximálne vo výške 20 000 eur. K takto vypočítaným paušálnym výdavkom pripočíta zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, t. j. uplatní výdavky v celkovej výške 22 750,- eur ( 20 000 + 2 750).
 
Otázka č. 9 - Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti
Daňovník je fyzická osoba vykonávajúca počas zdaňovacieho obdobia činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH), pričom dosiahol príjmy zo živnosti vo výške 12 000 eur. Daňovník v príslušnom zdaňovacom období zaplatil poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 1 850 eur. Akú výšku výdavkov percentom z príjmov si môže daňovník uplatniť.
Odpoveď
Daňovník uplatní výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z úhrnu príjmov zo živnosti vo výške 7 200 eur (12 000*0,60). K takto vypočítaným paušálnym výdavkom daňovník pripočíta zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, t. j. uplatní výdavky v celkovej výške 9 050,- eur (7200+1 850).
 
Otázka č. 10 - Výpočet  výdavkov percentom z príjmov-príjmy SHR
Daňovník je fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia činnosť na základe osvedčenia na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka (nie je platiteľom DPH), pričom dosiahol príjmy vo výške 13 420,- eur. Rozhodol sa, že neuplatní skutočné preukázateľne vynaložené výdavky, ale výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Daňovník v príslušnom zdaňovacom období zaplatil poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 1 650 eur. V akej výške si daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov?
Odpoveď
Daňovník uplatní výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania vo výške 8 052,- eur (13 420*0,60). K takto vypočítaným paušálnym výdavkom daňovník pripočíta zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, t. j. uplatní výdavky v celkovej výške 9 702,- eur (8 052+ 1 650).
   
Otázka č. 11 - Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti a príjmy z použitia diela
Daňovník, fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia roku činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH), dosiahol príjmy zo živnosti (§ 6 ods. 1 b) zákona o dani z príjmov) vo výške 37 500,- eur. Okrem príjmov zo živnosti dosiahol aj príjmy z použitia diela (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) vo výške 1 200 eur, ktoré neboli zdanené zrážkovou daňou, nakoľko daňovník uzatvoril dohodu o nezrážaní dane zrážkou. Ak sa rozhodne pri obidvoch druhoch príjmov uplatniť výdavky percentom z príjmov, akú výšku paušálnych výdavkov môže uplatniť?
Odpoveď
Z hľadiska možnosti uplatnenia výdavkov percentom z príjmov sa posudzuje maximálna suma týchto výdavkov samostatne pri úhrne príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ( § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) a samostatne pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 od. 4 zákona o dani z príjmov). Daňovník môže uplatniť pri príjmoch zo živnosti výdavky percentom z príjmov  v maximálnej  výške 20 000,
- eur (nakoľko suma 60 % z príjmov 37 500,- eur je 22 500,- eur, čo je suma presahujúca maximálnu sumu, ktorú si daňovník môže uplatniť (20 000). Pri príjmoch z použitia diela môže uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z týchto príjmov, t. j.  vo výške 720,- eur ( 1200*0,60).      
 
Otázka č. 12- Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti a príjmy z vytvorenia diela
Daňovník, fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH), dosiahol príjmy zo živnosti (§ 6 ods. 1 b) zákona o dani z príjmov) vo výške 32 500,- eur. Okrem príjmov zo živnosti dosiahol aj príjmy z vytvorenia diela podľa autorského zákona (§ 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov) vo výške  6 200,- eur, z ktorých nebola daň zrazená zrážkou, nakoľko daňovník uzatvoril dohodu o nezrážaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov.  Akú výšku výdavkov percentom z príjmov si môže daňovník uplatniť?
Odpoveď
 Z hľadiska možnosti uplatnenia výdavkov percentom z príjmov sa posudzuje maximálna suma týchto výdavkov z  úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ( § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).  To znamená, že daňovník môže uplatniť pri príjmoch zo živnosti a príjmoch z vytvorenia diela výdavky percentom z príjmov v maximálnej  výške 20 000,- eur, nakoľko výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z úhrnu príjmov zo živnosti a príjmov z vytvorenia diela  predstavujú 23 220 (38 700 * 0,60).
 
Otázka č. 13 - Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti a príjmy z výkonu osobnej asistencie
Daňovník, fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH), dosiahol príjmy zo živnosti (§ 6 ods. 1 b) zákona o dani z príjmov) vo výške 13 500,- eur. Okrem príjmov zo živnosti dosiahol aj príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta (§ 6 ods. 2b) zákona o dani z príjmov) vo výške  5 200,-eur. Keďže výdavky percentom z príjmov je možné uplatniť z úhrnu príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, daňovník sa rozhodol, že uplatní z úhrnu príjmov zo živnosti a z výkonu osobnej asistencie výdavky percentom z príjmov. Akú výšku výdavkov percentom z príjmov si môže daňovník uplatniť?
Odpoveď
Z hľadiska možnosti uplatnenia výdavkov percentom z príjmov sa posudzuje maximálna suma týchto výdavkov z  úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ( § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).  To znamená, že daňovník môže  v príslušnom zdaňovacom období uplatniť  paušálne výdavky  vo výške  11 220,- eur (18 700 * 0,60 ).  
 
Otázka č. 14 - Výpočet  výdavkov percentom z príjmov - príjmy zo živnosti
Živnostník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, môže si ešte k týmto výdavkom uplatniť aj spotrebu pohonných látok vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok, alebo táto spotreba je už zahrnutá v paušálnych výdavkoch ?
Odpoveď
Ak daňovník s príjmami zo živnosti podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov uplatní výdavky percentom z príjmov, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky jeho výdavky okrem zaplateného poistného a príspevkov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním týchto príjmov, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Z uvedeného vyplýva, že daňovník , ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, už nemôže uplatniť žiadne iné výdavky okrem zaplatené poistného na verejné zdravotné a sociálne poistenie. 

Otázka č. 15 -  vedenie daňovej evidencie
Daňovník je fyzická osoba vykonávajúca činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH). V príslušnom zdaňovacom období daňovník  dosiahol príjmy zo živnosti vo výške 12 540,- eur. Rozhodol sa, že neuplatní skutočné preukázateľne vynaložené výdavky, ale výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Je daňovník v súvislosti s uplatňovaním výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona povinný viesť účtovníctvo, resp. evidenciu?

Odpoveď
Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, sa nepovažuje za účtovnú jednotku podľa zákona o účtovníctve a nie je povinný viesť účtovníctvo. Tento daňovník nie je povinný v lehote na podanie daňového priznania predkladať správcovi dane účtovné výkazy. Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) zákona o dani z príjmov. To znamená, že je povinný viesť evidenciu o :

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane ) vrátane prijatých dokladov , ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  • zásobách a pohľadávkach

Otázka č. 16 - forma  daňovej evidencie
Daňovník je fyzická osoba vykonávajúca činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH). V príslušnom zdaňovacom období dosiahol príjmy zo živnosti vo výške 18 540,- eur. Rozhodol sa, že neuplatní skutočné preukázateľne vynaložené výdavky, ale výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.  Je  predpísaná zákonná forma na vedenie evidencie, ktorú je povinný daňovník viesť v súvislosti s uplatňovaním výdavkov percentom z príjmov?

Odpoveď
Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov stanovuje len obsah a náležitosti daňovej evidencie, ktoré je daňovník povinný viesť počas celého zdaňovacieho obdobia. Zákon o dani z príjmov teda neurčuje presnú formu, akou má byť evidencia vedená. Je na daňovníkovi, akú formu vedenia evidencie zvolí. 

Otázka č. 17 - uchovávanie daňovej evidencie
Daňovník je fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH).  Rozhodol sa, že neuplatní skutočné preukázateľne vynaložené výdavky, ale výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.  V súvislosti s uplatňovaním týchto paušálnych výdavkov daňovník vedie evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) zákona o dani z príjmov. Dokedy je povinný túto evidenciu uchovávať?

Odpoveď
Evidenciu pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov je daňovník povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Otázka č. 18 -  uvádzanie údajov z daňovej evidencie v daňovom priznaní
Daňovník je fyzická osoba vykonávajúca počas celého zdaňovacieho obdobia činnosť na základe živnostenského oprávnenia (nie je platiteľom DPH).  Rozhodol sa, že neuplatní skutočné preukázateľne vynaložené výdavky, ale výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. V súvislosti s uplatňovaním výdavkov percentom z príjmov daňovník vedie evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) zákona o dani z príjmov. Je povinný údaje z tejto evidencie niekde uvádzať?

Odpoveď
Daňovník, ktorý pri príjmoch z podnikania uplatňuje výdavky percentom z príjmov, vyznačí túto skutočnosť na príslušnom riadku podávaného daňového priznania (pod tabuľkou č. 1 v VI. oddiele na strane 3 daňového priznania). Údaje z vedenej evidencie uvádza do tabuľky č. 1b  v VI. oddiele daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. 

Otázka č. 19 - výdavky percentom z príjmov - začatie podnikania v priebehu roka

Daňovník začal vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia v máji príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom za obdobie vykonávania živnosti dosiahol príjmy vo výške 25  600,- eur. Nie je platiteľom DPH a rozhodol sa uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Akú výšku paušálnych výdavkov môže uplatniť?
Odpoveď
Daňovník, ktorý začal vykonávať živnosť v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, má nárok na uplatnenie výdavkov percentom z príjmov vo výške 60 % z úhrnu dosiahnutých príjmov, najviac vo výške 20 000,- eur za rok, a to bez ohľadu na počet mesiacov, počas ktorých vykonával podnikateľskú činnosť. Daňovník môže uplatniť v príslušnom zdaňovacom období výdavky percentom z príjmov vo výške 15 360,- eur (25 600* 0,6).