Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov > Zdaňovanie príjmu z prerozdelenia prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov

Zdaňovanie príjmu z prerozdelenia prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov

     V nadväznosti na novelizáciu Obchodného zákonníka vo vzťahu k úprave kapitálového fondu z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1.1.2018) boli zákonom č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vykonané aj úpravy zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) týkajúce sa zdaňovania príjmu fyzickej osoby z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti.

     S účinnosťou od 1.1.2018 sa príjem fyzickej osoby dosiahnutý z rozdelenia finančných prostriedkov z účtu  413 – Ostatné kapitálové fondy zdaňuje v závislosti od toho, či sa jedná o 

  • príjem z výplaty ostatných kapitálových fondov vytvorených do 31.12.2017, alebo
  • príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného z príspevkov poskytnutých po 1.1.2018

Príjem fyzickej osoby z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného po 1.1.2018 podľa ustanovenia § 217a Obchodného zákonníka v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy predstavuje príjem podliehajúci dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov, ak sa nejedná o príjem podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Pri tomto druhu príjmu si daňovník môže uplatniť do daňových výdavkov podľa § 8 ods. 5 písm. g) zákona o dani z príjmov sumu ním splateného príspevku podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka. Suma splateného príspevku prevyšujúca príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov v tom zdaňovacom období, v ktorom plynul tento príjem, sa môže uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky tohto príjmu, pričom ak tento príjem plynie aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy splateného príspevku.

Za príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.

FAQ

Otázka č. 1
Obchodná spoločnosť vyplatila spoločníkovi tejto spoločnosti, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom, sumu 20 tis. eur na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného z príspevkov spoločníkov v roku 2020. Je povinná fyzická osoba tento príjem zdaniť?

Odpoveď
Áno, príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov predstavuje príjem podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov, ktorý uvádza fyzická osoba v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom za príslušné zdaňovacie obdobie. Do daňových výdavkov si môže zahrnúť sumu príspevku, ktorý táto fyzická osoba splatila do kapitálového fondu z príspevkov, najviac však do výšky príjmov.

 

Otázka č. 2
Fyzická osoba, ktorá je spoločníkom obchodnej spoločnosti, dosiahla príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného po 1.1.2018 vo výške 10 tis. eur. Tento príjem je zdaniteľným príjmom a fyzická osoba ho bude uvádzať v daňovom priznaní k dani z príjmov. Akú sumu výdavku si môže pri tomto príjme uplatniť, ak obchodný podiel nadobudla dedením a príspevok do kapitálového fondu z príspevkov splatil ešte poručiteľ?

Odpoveď
Dedič si nemôže k príjmu z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov uplatniť výdavok podľa § 8 ods. 5 písm. g) zákona o dani z príjmov, nakoľko tento dedič žiadny príspevok do kapitálového fondu z príspevkov nesplatil. Na uplatnenie výdavku nemá vplyv skutočnosť, že pôvodný spoločník spoločnosti (poručiteľ) realizoval príspevok do kapitálového fondu z príspevkov podľa osobitného predpisu danej obchodnej spoločnosti pred svojim úmrtím.

 

Otázka č. 3
Spoločníkovi obchodnej spoločnosti - fyzickej osobe bola vyplatená suma z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného po 1.1.2018 preúčtovaním nerozdeleného zisku vykázaného za rok 2016. Podlieha tento príjem fyzickej osoby dani z príjmov, keďže podiel na zisku za rok 2016 nie je predmetom dane?

Odpoveď
Príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov plynúci spoločníkovi - fyzickej osobe je ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov. V tomto prípade sa už nejedná o príjem z podielov na zisku za rok 2016, ktorý nie je predmetom dane. Pri vytvorení kapitálového fondu z príspevkov z nerozdeleného zisku na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dochádza k vzájomnému započítaniu pohľadávok, a to pohľadávky spoločníka voči spoločnosti z nároku na vyplatenie podielu na zisku za rok 2016 a pohľadávky spoločnosti voči spoločníkovi na splatenie príspevku do KFzP.

 

Otázka č. 4
Aký výdavok si môže uplatniť fyzická osoba pri príjme z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného po 1.1.2018, ak príspevkom do tohto KFzP bol nepeňažný vklad fyzickej osoby vo forme pohľadávky nadobudnutej bezodplatne postúpením?

Odpoveď
Výdavkom je suma splateného príspevku do KFzP, teda hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad. Rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad daňovníka a obstarávacou cenou vloženej pohľadávky predstavuje príjem fyzickej osoby, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov.