Časová metóda odpisovania

Časovú metódu odpisovania je možné použiť pri majetku, ktorý má obmedzenú dobu použiteľnosti z hľadiska času.

Časovú metódu odpisovania je možné použiť pri:
  • otvárkach nových lomov, pieskovní, hlinísk a technickej rekultivácie, ak nie sú súčasťou hmotného majetku, do ktorého vstupnej  ceny sú zahrnuté,
  • dočasných stavbách, pri ktorých je určený čas trvania alebo účel, na ktoré sú zriadené a
  • banských dielach vymedzených banským zákonom.
Pri časovej metóde odpisovania je doba odpisovania rovnaká s dobou použiteľnosti majetku. Ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a určenej doby trvania.
 
Ročný odpis sa určuje s presnosťou na celé kalendárne mesiace, počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania. Mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania, je mesiac, v ktorom sa majetok začal účtovať v účtovníctve alebo evidovať podľa § 6 ods. 11 alebo 14 zákona o dani z príjmov.

V roku začatia a v roku ukončenia odpisovania možno uplatniť ročné odpisy len vo výške pripadajúcej na toto zdaňovacie obdobie v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých sa majetok využíval na zabezpečenie príjmov.

Mesačný odpis pri časovej metóde odpisovania sa zaokrúhľuje od 1.1.2020 matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta.
 
 
FAQ

Otázka č. 1 - Výpočet odpisov časovou metódou
Podnikateľ začal prevádzkovať skládku odpadov. Výdavky na jej zriadenie predstavovali 100 000 eur. Skládku bude prevádzkovať 10 rokov. Považuje sa táto skládka za majetok a ako sa odpisuje?
Odpoveď
Skládka odpadov predstavuje dočasnú stavbu na 10 rokov, a z toho dôvodu sa bude odpisovať časovou metódou. Ročný odpis sa určí 1/10 z obstarávacej ceny, t.j. 1/10 zo 100 000 = 10 000 eur.
 
Otázka č. 2
Daňovník obstaral odlievaciu formu za 25 tis. eur. Forma má životnosť 25 mesiacov a podľa výrobcu sa môže na nej vyrobiť 300 tis. odliatkov. V prvom roku bude formu používať 10 mesiacov, v druhom roku 12 mesiacov a v treťom roku 3 mesiace. Jedná sa o rovnomerné využívanie majetku a mesačne sa vyrobí 12 000 ks odliatkov.  Aký odpis si môže daňovník uplatniť v jednotlivých rokoch?
Odpoveď
Daňovník sa môže rozhodnúť, či uplatní časovú metódu odpisovania alebo výkonovú metódu odpisovania. Ak uplatní časovú metódu odpisovania, odpis uplatní v závislosti od času využiteľnosti formy vo výrobnom procese. Mesačný odpis je 1 000 eur (25 000 : 25). V prvom roku uplatní odpis 10 000 eur za 10 mesiacov používania, v druhom roku uplatní odpis 12 000 eur za 12 mesiacov používania a v treťom roku uplatní odpis 3 000 eur za 3 mesiace používania.