Úvod > Daňový poriadok > Záväzné stanovisko > Záväzné stanovisko

Záväzné stanovisko

Daňový subjekt môže písomne požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov.

Žiadosť o záväzné stanovisko daňového subjektu musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjektu uvedie aj:

-  návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov

-  právne posúdenie prípadu

-  sumu predpokladaného obchodného prípadu.

Záväzné stanovisko vydá Finančné riaditeľstvo SR daňovému subjektu v lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy alebo so súhlasom v predĺženej lehote, pričom táto lehota nemôže presiahnuť šesť kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, alebo od jej doplnenia na základe výzvy.

Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá ak:

-  je na jeho vydanie potrebné uplatniť právny predpis iného štátu alebo

- daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré už bolo daňovým subjektom podané daňové priznanie; o nevydaní záväzného stanoviska finančné riaditeľstvo informuje daňový subjekt.  

Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške 1 000 eur; vysoko spoľahlivý daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko polovicu tejto sumy. (1 000 EUR a viaže sa na poskytnutie záväzného stanoviska k jednému obchodnému prípadu a jednému právnemu predpisu) 

Úhrada sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko.

Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko a v určenej, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy finančného riaditeľstva na jej zaplatenie. Ak úhradu daňový subjekt nezaplatí v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá; túto skutočnosť finančné riaditeľstvo oznámi daňovému subjektu.

Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu; túto skutočnosť oznámi finančné riaditeľstvo daňovému subjektu. Finančné riaditeľstvo vráti daňovému subjektu zaplatenú úhradu do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety.

Úhrada za vydanie záväzného stanoviska nebude poukazovaná na základné číslo účtu (OÚD daňového subjektu) pretože nie je daňou. Úhrada je splatná bez výzvy pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko.

 

Daňový subjekt je povinný úhradu za vydanie záväzného stanoviska zaplatiť na účet č:

IBAN: SK  SK45 8180 0000 0070 0043 7861, vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: DIČ daňového subjektu

 

FAQ

Otázka

Ktoré predpisy upravujú rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko?

Odpoveď

Rozsah daňových predpisov, k uplatneniu ktorých sú vydávané záväzné stanoviská sú upravené Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 229/2014 Z. z.  a  Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 214/2015 Z. z.

Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to k posúdeniu

a) zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona o dani z príjmov,

b) predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa § 17a zákona o dani z príjmov.

c) úpravy základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti podľa § 17 ods. 27 a 32 zákona o dani z príjmov,

d) daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) podľa § 19 zákona o dani z príjmov,

e) odpočtu daňovej straty podľa § 30 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov,

f) správnosti uplatnenia ustanovení § 43 zákona o dani z príjmov pri dani vyberanej zrážkou.“.

Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), a to k posúdeniu

a) vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až 21 zákona o dani z pridanej hodnoty,

b) sadzby dane za tovar podľa § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty,

c) osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty.

d) splnenia podmienok existencie prevádzkarne podľa § 4 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty.“.