Úvod > Daňový poriadok > Záväzné stanovisko > Záväzné stanovisko

Záväzné stanovisko

Finančné riaditeľstvo SR vydá záväzné stanovisko na základe písomnej žiadosti daňového subjektu a zaplatenej úhrady. 
Žiadosť o záväzné stanovisko daňového subjektu musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjektu uvedie aj:
-  návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov
-  právne posúdenie prípadu
-  sumu predpokladaného obchodného prípadu.
 
Záväzné stanovisko vydá  Finančné riaditeľstvo SR daňovému subjektu v lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo od jej  doplnenia na základe výzvy alebo so súhlasom v predĺženej lehote.
Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá ak:
-  je na jeho vydanie potrebné uplatniť právny predpis iného štátu
- daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré už bolo daňovým subjektom podané daňové priznanie.
 
Rozsah daňových predpisov, k uplatneniu ktorých budú vydávané záväzné stanoviská, upravujú  Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 229/2014 Z. z. a č. 214/2015 Z. z.
 
Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške:
- 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 2 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu,
- 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 2 500 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov,
- 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 3 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady.
 
Úhrada za vydanie záväzného stanoviska nebude poukazovaná na základné číslo účtu (OÚD daňového subjektu) pretože nie je daňou. Úhrada je splatná bez výzvy pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko.
 
Daňový subjekt je povinný úhradu za vydanie záväzného stanoviska zaplatiť na účet č:
IBAN : SK  SK45 8180 0000 0070 0043 7861, vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: DIČ daňového subjektu
 
FAQ
 
Otázka- vydanie záväzného stanoviska
Daňový subjekt – právnická osoba, požiadala správcu dane o vydanie záväzného stanoviska vo veci posúdenia obsahu  obchodnej zmluvy, ktorá bola predložená ku kontrole.
Odpoveď
Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá, nakoľko nejde  o posúdenie daňových predpisov  stanovených vo vyhláške ministerstva financií.