Odpisovanie majetku

Pri odpisovaní majetku musí účtovná jednotka postupovať podľa § 28 zákona o účtovníctve a podľa § 20 postupov účtovania v JÚ. Účtovná jednotka na odpisovanie majetku je povinná zostaviť odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku.  

Hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.

Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať do piatich rokov od jeho obstarania. Ostatný nehmotný majetok účtovná jednotka odpíše počas predpokladanej doby používania, ktorú uvedie v odpisovom pláne.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave JÚ, si môže určiť v odpisovom pláne odpisy podľa zákona o dani z príjmov (ZDP), ak sú v tomto osobitnom predpise určené inak ako podľa účtovných predpisov. 

Nehmotný majetok sa podľa § 22 ods. 8 ZDP odpisuje v súlade s účtovnými predpismi najviac do výšky vstupnej ceny (§ 25 ZDP) s výnimkou goodwillu alebo záporného goodwillu, ktorý sa zahrnuje do základu dane podľa § 17a až 17c ZDP.

Dlhodobý majetok sa začne odpisovať v mesiaci, v ktorom bol zaradený do používania. 
 
FAQ

Otázka č. 1 - Nehmotný majetok v JÚ 
Zákon o dani z príjmov sa v prípade nehmotného majetku odvoláva na účtovníctvo. Môžete uviesť, čo sa považuje za nehmotný majetok v JÚ?
Odpoveď
Za nehmotný majetok sa podľa § 10 ods. 4 postupov účtovania v JÚ považujú najmä
výsledky vývojovej činnosti, napríklad dizajn,
softvér,
oceniteľné práva, napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu.  

Otázka č. 2 – Účtovanie odpisov v peňažnom denníku
Jednoduché účtovníctvo sa považuje za účtovníctvo daňové. Ak účtovná jednotka nemá stanovené, že aj pre účely účtovné bude uplatňovať daňové odpisy, o akých odpisoch potom bude účtovať v peňažnom denníku, o účtovných alebo daňových odpisoch?  
Odpoveď
Zákon o účtovníctve v § 28 ods. 3 umožňuje účtovným jednotkám účtujúcim v JÚ namiesto účtovných odpisov uplatniť odpisy daňové. Ak si v prípade DHM účtovná jednotka uplatní odpisy daňové za podmienky ustanovenej v § 28 ods. 3 zákona o účtovníctve, potom daňové odpisy sa zaúčtujú do knihy DHM a aj do peňažného denníka.
Ak si účtovná jednotka stanoví v účtovníctve účtovné odpisy, tak potom o účtovných odpisoch bude účtovať len v knihe DHM.

Otázka č. 3 – Prerušenie odpisov v JÚ 
Môže účtovná jednotka účtujúca v JÚ prerušiť odpisovanie DHM?
Odpoveď
Zákon o účtovníctve v § 28 ods. 3 umožňuje účtovným jednotkám účtujúcim v JÚ namiesto účtovných odpisov uplatniť odpisy daňové. Ak účtovná jednotka v účtovníctve uplatní daňové odpisy, môže ich  v súlade s § 22 ods. 9 ZDP prerušiť.