Vyslanie zamestnancov

Všeobecné pravidlo pre zdanenie príjmov zo závislej činnosti uvedené v článku 15 ods. 1 (príp. článok 14 ods. 1) príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia dáva právo na zdanenie príjmov z tejto činnosti štátu, v ktorom zamestnanec fyzicky vykonáva túto činnosť (štátu zdroja), teda tam, kde zamestnanec fyzicky vykonáva závislú činnosť.

Z tohto pravidla však existuje výnimka uvedená v článku 15 ods. 2 príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (príp. článok 14 zmluvy), podľa ktorej sú príjmy zo závislej činnosti, ktorú vykonáva rezident jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte zdaniteľné len v štáte rezidencie tohto daňovníka za predpokladu, ak sú súčasne splnené všetky tri podmienky uvedené v tomto ustanovení:

  1. zamestnanec sa zdržiava v druhom zmluvnom štáte (v štáte výkonu závislej činnosti) menej ako 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období začínajúcom alebo končiacom v danom roku, resp. menej ako 183 dní počas príslušného kalendárneho roka a
  2. odmeny sú vyplácané zamestnávateľom alebo za zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva, a
  3. odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ v štáte výkonu činnosti.

Uvedené platí za predpokladu, že ide o vyslanie zamestnanca do zahraničia, a nie o tzv. medzinárodný prenájom pracovnej sily.

FAQ

Otázka - rezident SR vysiela svojich zamestnancov na výkon závislej činnosti do ČR na dobu kratšiu ako 183 dní, resp. dlhšiu ako 183 dní
Spoločnosť A (daňový rezident SR) vysiela v súlade so zákonníkom práce zamestnanca do ČR, pričom prácu bude vykonávať v záujme a pre potreby slovenskej spoločnosti. Doba vyslania zamestnanca do ČR je kratšia ako 183 dní. Mzdu bude počas tohto obdobia vyplácať zamestnancovi naďalej spoločnosť A. V ktorom štáte sa zdaňuje takýto príjem slovenského zamestnanca, ak doba ich vyslania neprekročí 183 dní a ako je to v prípade, keď doba vyslania prekročí 183 dní?
Odpoveď

Zdaniteľnosť predmetných príjmov zo závislej činnosti je potrebné posudzovať podľa článku 14 ods. 2 zmluvy a vnútroštátnych daňových predpisov ČR.
Podľa článku 14 ods. 2 zmluvy odmeny, ktoré rezident SR poberá z dôvodu zamestnania vykonávaného v ČR, podliehajú zdaneniu bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 len v SR, ak sú súčasne splnené všetky tieto podmienky:

  1. príjemca je zamestnaný v ČR počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu v úhrne 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období, ktoré sa začína alebo končí v príslušnom daňovom roku, a
  2. odmeny sú vyplácané zamestnávateľom alebo v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom ČR, a
  3. odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ v ČR.

V prípade, ak nie je splnená niektorá z uvedených podmienok (napr. ak doba vyslania zamestnanca prekročí dobu 183 dní), príjem rezidenta SR zo závislej činnosti vykonávanej na území ČR predstavuje príjem zdaniteľný v ČR podľa článku 14 ods. 1 zmluvy, a to v zmysle českých daňových predpisov.
Vo veci prípadnej registrácie slovenského zamestnávateľa ako platiteľa dane zo závislej činnosti a platenia preddavkov na daň v ČR odporúčame obrátiť sa na príslušné kompetentné daňové orgány v ČR.