Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z kapitálového majetku > Príjmy z kapitálového majetku, z ktorých sa daň vyberá zrážkou > Príjmy z kapitálového majetku, pri ktorých je daňová povinnosť splnená riadnym vykonaním zrážky dane

Príjmy z kapitálového majetku, pri ktorých je daňová povinnosť splnená riadnym vykonaním zrážky dane

Pri príjmoch z kapitálového majetku uvedených v § 7 ods. 1 a), b), d), e) zákona o dani z príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou dane podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Pri týchto príjmoch sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane podľa § 43, zákona o dani z príjmov, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.
 
Daňová povinnosť daňovníka sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ak daňovníkovi plynú zo zdrojov na území SR nasledovné príjmy z kapitálového majetku:
 
  • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov (§ 7 ods. 1a) zákona o dani z príjmov)
  • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu (okrem úrokov z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti)  ( § 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov)
  • dávky z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu podľa zákona č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 1 d) zákona o dani z príjmov)
  • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia (§ 7 ods. 1 e) zákona o dani z príjmov)
 
Daň vybranú zrážkou z týchto príjmoch nie je možné považovať za preddavok na daň a odpočítať ju od dane vypočítanej v podanom daňovom priznaní. Príjem, pre ktorý je ustanovené, že sa daň vybraná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov považuje za splnenie daňovej povinnosti, sa do osobitného základu dane nezahŕňa (daňovník tieto príjmy v podanom daňovom priznaní neuvádza).
 
Výnosy z dlhopisov
 
Medzi príjmy podľa § 7 ods. 1a) zákona o dani z príjmov zaraďujú aj výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok (iných ako štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok). Tieto príjmy, ktoré fyzickej osobe plynú zo zdrojov na území SR, sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov  vo výške 19 % priamo pri zdroji príjmu. Osoba, ktorá vypláca výnosy z týchto dlhopisov v prospech fyzickej osoby, je v postavení platiteľa dane povinná vykonať zrážku dane a túto odviesť v stanovenej lehote správcovi dane. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za splnenú. 
Daňovník, ktorému boli vyplatené v 2023 výnosy z dlhopisov (iných ako štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok) zo zdroja  na území SR, tieto príjmy  v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich, nakoľko riadnym vykonaním zrážky dane sa  daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za splnenú.
 
FAQ
Otázka č. 1-  Úroky z vkladov na bežnom účte
Daňovník ktorý je zamestnaný má na bežnom účte uložené svoje finančné prostriedky, na ktorý mu bol pripísaný úrokový výnos vo výške 123,26 eura.  Považuje sa tento príjem sa zdaniteľný príjem daňovníka a akým spôsobom sa zdaňuje? 
Odpoveď
Pripísaný úrokový výnos z vkladov na bežnom účte sa považuje za zdaniteľný kapitálový príjem podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, ktorý zdaňuje zrážkou finančná inštitúcia (banka) v momente pripísania tohto príjmu v prospech daňovníka. Zrazením dane sa  daňová povinnosť z týchto príjmov (úrokov) považuje za splnenú a tieto príjmy nevstupujú do osobitného základu dane z kapitálového majetku  podľa § 7 zákona o dani z príjmov. Daňovník tieto príjmy už neuvádza v daňovom priznaní a nezdaňuje ich.
 
Otázka č. 2-  Úroky z vkladov na vkladovom účte
Dôchodca má uložené prostriedky na vkladovom účte, na ktorý mu bol pripísaný úrokový výnos vo výške 1 200,- eur. Banka mu z takto pripísaného výnosu zrazila daň vo výške 19 % , t.j. sumu vo výške 228,- eur. Môže daňovník požiadať správcu dane cez podané daňové priznanie o vrátenie zrazenej dane.
Odpoveď
Nie. Zrazením dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov (úrokov) považuje za splnenú a tieto príjmy nevstupujú do osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov. Daňovník tieto príjmy v daňovom priznaní neuvádza. Daňovník nemôže považovať daň vybranú z úrokov za preddavok na daň a nemôže teda požiadať správcu dane cez podané daňové priznanie o vrátenie zrazenej dane
 
Otázka č. 3 -  Úroky z vkladov na účte stavebného sporiteľa
Daňovník, ktorý je zamestnaný, sporí na účte stavebného sporiteľa, na ktorý mu bol  pripísaný úrok vo výške 26,36 eura  Považuje sa tento príjem za zdaniteľný príjem daňovníka a akým spôsobom sa zdaňuje? 
Odpoveď
Pripísaný úrokový výnos z peňažných prostriedkov na  účte stavebného sporiteľa sa  považuje za zdaniteľný kapitálový príjem podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Z tohto príjmu sa daň vyberá zrážkou, pričom zrážku dane vykoná finančná inštitúcia (stavebná sporiteľa) v momente pripísania tohto príjmu v prospech daňovníka. Zrazením dane sa  daňová povinnosť z týchto príjmov (úrokov) považuje za splnenú a tieto príjmy nevstupujú do osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov. Daňovník tieto príjmy už neuvádza v daňovom priznaní a nezdaňuje ich. Daňovník nemôže považovať daň vybranú z úrokového výnosu za preddavok na daň a nemôže teda požiadať správcu dane cez podané daňové priznanie o vrátenie zrazenej dane
 
Otázka č. 4 -  Odmena za platbu kartou
Odmenu za platbu kartou vypláca banka jedenkrát mesačne majiteľovi účtu vo výške určeného podielu z hodnoty realizovaných nákupov, ak klient neplatí v hotovosti, ale platobnou kartou vydanou k  bežnému účtu. Považuje sa tento príjem za zdaniteľný príjem daňovníka a je povinný ho uvádzať v daňovom priznaní?
Odpoveď
Predmetné príjmy sa považujú za iné výnosy z vkladov na bežnom účte, ktoré sa považujú za zdaniteľné príjmy podľa § 7 ods. 1b) zákona o dani z príjmov. Z týchto príjmov je banka povinná vybrať daň zrážkou, a zrazením dane  sa daňová povinnosť daňovníka z tohto príjmu považuje splnenú. Daňovník z dôvodu dosiahnutia tohto príjmu - odmena za platbu kartou na bežnom účte, nie je povinný podávať daňové priznania a tieto príjmy už nezdaňuje. 
 
Otázka č. 5 - Plnenie z poistky pre prípad dožitia určitého veku
Daňovníkovi v príslušnom zdaňovacom období okrem príjmov zo zamestnania (15 200 eur) bolo vyplatené plnenie z poistky pre prípad dožitia určitého veku vo výške 5 000 eur. Je daňovník povinný uvedené príjmy uviesť v daňovom priznaní a zdaniť ich?
Odpoveď
Vyplatené plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku sa považuje za zdaniteľný príjem, ktorý sa zaraďuje medzi príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Pri týchto príjmoch, ak plynú zo zdrojov na území SR  sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Riadnym vykonaním zrážky dane (za jej zrazenie zodpovedá poisťovňa, ktorá plnenie vyplatila) z tohto príjmu sa daňová povinnosť považuje za splnenú. Daňovník nemá povinnosť uvádzať vyplatenú poistku v daňovom priznaní. Nakoľko daňovník v príslušnom zdaňovacom období okrem príjmov zo zamestnania nedosiahol žiadne iné zdaniteľné príjmy (okrem príjmov, ktoré už boli zdanené zrážkou a zrazením dane je daň vyrovnaná), nemá povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie, ak požiada  zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. 
  
Otázka č. 6 - Výnosy z dlhopisov (iných ako štátnych dlhopisov)
Daňovníkovi boli  okrem príjmov zo zamestnania vyplatené výnosy z hypotekárnych záložných listov (dlhopisov) zo zdrojov na území SR. Akým spôsobom sa zdaní výnos z hypotekárnych záložných listov?
Odpoveď
 Z výnosov  z dlhopisov zo zdrojov na území SR plynúcich daňovníkovi  je obchodník s cennými papiermi v postavení platiteľa dane  povinný  daň  vybrať zrážkou a odviesť ju v zákonnej lehote správcovi dane. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za splnenú a daňovník nebude povinný výnos z hypotekárnych záložných listov  uvádzať  v daňovom priznaní. Nakoľko daňovník okrem príjmov  zo zamestnania dosiahol v príslušnom zdaňovacom období len príjmy, ktoré boli zdanené a riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za splnenú, daňovníkovi nevzniká povinnosť podať za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie ( ak požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie dane.)  
 
Otázka č. 7 -  Výhry - vkladový účet
Daňovník, ktorý je zamestnaný, sporí dlhodobo na vkladovom účte.  V rámci zvýšenia predajnosti produktov banka zorganizovala súťaž pre majiteľov vkladových a bežných účtov za podmienok stanovených bankou. Na základe výhry v tejto súťaži bola daňovníkovi bankou pripísaná peňažná výhra z tejto súťaže vo výške 500 eur.  Považuje sa tento príjem sa zdaniteľný príjem daňovníka a akým spôsobom sa zdaňuje? 
Odpoveď
Výhry z peňažných prostriedkov na vkladovom účte sa považujú za zdaniteľné príjmy podľa § 7 ods. 1 písm.  b) zákona o dani z príjmov, pričom ak tieto príjmy plynú  zo zdrojov na území SR, vyberá sa z nich daň zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Za zrazenie dane je zodpovedná finančná inštitúcia, t. j. banka, ktorá tieto príjmy pripisuje v prospech daňovníka. Zrazením dane z týchto príjmov sa daňová povinnosť daňovníka považuje za riadne vysporiadanú a daňovník tieto príjmy už neuvádza v daňovom priznaní a nezdaňuje ich.