Príjmy z vyplatenia (vrátenia) podielových listov

Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), ktoré plynú zo zdroja na území SR sa zdaňujú zrážkovou daňou (§ 43 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov). S účinnosťou od 1.1.2011 sú v § 43 ods. 6 písm. a) až d) zákona o dani z príjmov taxatívne vymedzené príjmy, pri ktorých sa daňovník môže rozhodnúť, že zrazenú daň bude považovať za preddavok a to bez ohľadu na skutočnosť, či o týchto príjmoch účtoval alebo nie. V prípade príjmov uvedených v § 7 zákona o dani z príjmov, sa za takéto príjmy považujú len príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) uvedené v § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov.
 
Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), ktoré plynú zo zdroja na území SR sa zdaňujú zrážkovou daňou (§ 43 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov), pričom daňovník môže :
  • využiť postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov a považovať zrazenú daň za preddavok a v tom prípade bude príjem z podielových listov zahŕňať do osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov v podávanom daňovom priznaní, alebo
  • považovať zrazenú daň za vysporiadanú podľa § 43 ods. 6 zákona a takýto príjem nebude súčasťou osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov. Daňovník v tomto prípade už príjem z vrátenia podielových listov v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ho.

 

Podľa § 7 ods. 6 zákona o dani z príjmov, ak daňovník využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov, osobitný základ dane základ dane  z príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov sa zistí podľa § 7 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
Podľa § 7 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa do osobitného základu dane zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) prevyšuje úhrn vkladov podielnika. Za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov z vyplatených (vrátených) podielových listov, na rozdiel sa neprihliada.
 
Ak príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) plynú zo zahraničia, budú súčasťou osobitného základu dane z kapitálového majetku  podľa § 7 zákona o dani z príjmov a daňovník z týchto príjmov daňovú povinnosť vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania.
 
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1- Príjmy z vrátenia podielových listov plynúce z SR
Daňovník v roku 2019 nakúpil z podielového fondu podielové listy v hodnote 500. V marci 2023 ich tomuto podielovému fondu vrátil a dosiahol príjem z ich vyplatenia (vrátenia) v hodnote 550 (zo zdroja v SR). Akým spôsobom sa zdaňujú uvedené príjmy ?
Odpoveď
Osobitný základ dane z príjmov z podielových listov dosiahnutých daňovníkom z ich vyplatenia (vrátenia) podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov je v súlade s § 7 ods. 5 zákona o dani z príjmov vo výške 50 (550-500), z ktorého mu zrazí vyplácajúci podielový fond daň vo výške 19 %.  Daňovník sa môže rozhodnúť, či bude zrazením dane považovať svoju daňovú povinnosť z tohto príjmy za splnenú (vtedy tieto príjmy neuvádza v  daňovom priznaní a nezdaňuje ich), alebo si príjmy zahrnie do osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov a vyrovná prostredníctvom daňového priznania, pričom zrazená daň bude považovaná za zaplatený preddavok, ktorý možno odpočítať od dane vypočítanej v daňovom priznaní.
 
Otázka č. 2- Príjmy z vrátenia podielových listov plynúce zo zahraničia
Daňovník kúpil v roku 2019 prostredníctvom slovenského obchodníka s cennými papiermi podielové listy v zahraničnej spoločnosti. V roku 2023 dosiahol príjem z vrátenia týchto podielových listov. Bude daňová povinnosť z týchto príjmov zrazená zrážkou dane podľa § 43 zákona o dani z príjmov, alebo je daňovník povinný vyrovnať daňovú povinnosť z týchto príjmov podaním daňového priznania?
Odpoveď
Keďže sa tieto podielové listy zhodnocujú v zahraničí (zdroj príjmu je v zahraničí), pri ich spätnom vrátení cez slovenského obchodníka s cennými papiermi si príjem, ktorý plynie zo zdrojov v zahraničí zdaňuje sám daňovník prostredníctvom daňového priznania ako súčasť  osobitného základu dane  z kapitálového majetku  podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, pričom slovenský obchodník s cennými papiermi nie je v tomto prípade platiteľom dane, t.j. nezráža daň z takto vyplateného príjmu.
 
Otázka č. 3 - Príjmy z tuzemských podielových listov nadobudnutých pred rokom 2004 
Daňovníkovi boli v roku 2023 vyplatené príjmy z tuzemských podielových listov (dosiahnuté z ich vrátenia), pričom ide o podielové listy nadobudnuté v roku 2003, z ktorým mu správcovská spoločnosť zrazila daň vyberanú zrážkou vo výške 19% zo základu dane. Sú tieto príjmy oslobodené od dane z príjmov a daňovník môže požiadať o vrátenie dane vyberanej zrážkou ?
Odpoveď
Ak daňovník obstaral podielový list do 31.12.2003 a k vyplateniu tohto podielového listu došlo po 1.4.2007 v súlade s § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov mu spoločnosť zrazí daň z kladného rozdielu medzi  vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu  pri jeho vydaní. V tomto prípade sa daňovník môže rozhodnúť využiť oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov podľa § 52 ods. 20 zákona o dani z príjmov  pri podaní daňového priznania, čo mu umožňuje ustanovenie § 52b ods. 11 zákona o dani z príjmov. Podľa § 52 ods. 20 zákona o dani z príjmov na zdanenie príjmu z predaja cenných papierov  (za príjem z predaja cenných papierov sa až do 31.12.2006 považoval aj príjem z vrátenia podielového listu) obstaraných pred účinnosťou tohto zákona sa použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d), § 10 ods. 3 písm. a) a § 58 ods. 8 zákona č. 366/1999 Z. z. aj po 31.12.2003.
 Ak daňovník obstaral  tuzemský podielový list napr. v roku 2003, pričom ho vrátil  v roku 2023  pri oslobodení príjmu bude postupovať v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. d) a § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. Vzhľadom na skutočnosť, že spĺňa podmienky definované v § 4 ods. 1 d) zákona č. 366/199 Z. z., t.j. že doba medzi nadobudnutím a predajom cenného papiera, za ktorý sa považuje na účely tohto zákona aj spätný predaj (vyplatenie) podielového listu presahuje tri roky, a daňovník o takýchto cenných papieroch neúčtoval, príjem, ktorý dosiahol z vyplatenia podielového listu v roku 2023 je oslobodený od dane. Daňovník v podanom daňovom priznaní  príjem  z vrátenia takéhoto podielového listu nebude uvádzať  ako súčasť základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, to znamená, že daňovník tento príjem  neuvedie na riadku č. 7 v oddiele  VII., nakoľko je oslobodený v súlade s § 52 ods. 20 zákona o dani z príjmov, ale výšku tohto príjmu uvedie na riadku č. 12  v oddiele VII (kde má informatívny charakter).
Zrazenú daň platiteľom dane  uvedie v daňovom priznaní  na riadok č. 130 – suma preddavku vybraná pri vyplatení ( vrátení) podielového listu obstaraného do 31.12.2003 podľa § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov.  Vypočítaný preplatok v podanom daňovom priznaní môže  požiadať vrátiť. Prílohou daňového priznania v takomto prípade je aj kópia potvrdenia o týchto príjmoch a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003 podľa § 43 ods. 10 zákona.

Otázka č.4 - Príjmy z podielových listov zo zdroja v zahraničí nadobudnutých pred rokom 2004
Daňovníkovi boli v roku 2023 vyplatené príjmy z podielových listov zo zdroja v zahraničí dosiahnuté z ich  vrátenia, pričom ide o podielové listy nadobudnuté v roku 2003, z ktorým mu správcovská spoločnosť nezrazila daň vyberanú zrážkou. Je možné tieto príjmy považovať za príjmy oslobodené od dane z príjmov, alebo je daňovník povinný ich uvádzať v daňovom priznaní a zdaňovať ich.
Odpoveď
Pri zahraničných podielových listoch obstaraných pred 31. decembrom 2003 správcovská spoločnosť alebo obchodník s CP daň nezrazí. Nakoľko ide o podielové listy nadobudnuté do konca roku 2003,  príjmy z ich vrátenia  v roku 2022 sa v nadväznosti na ustanovenie § 52 ods. 20 zákona o dani z príjmov považujú za príjmy oslobodené od dane z príjmov ( na zdanenie príjmu z predaja cenných papierov, za ktoré sa až do 31.12.2006 považoval aj príjem z vrátenia podielového listu, obstaraných pred účinnosťou tohto zákona sa použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d), § 10 ods. 3 písm. a) a § 58 ods. 8 zákona č. 366/1999 Z. z. aj po 31.12.2003). Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú sa. 

 

Otázka č. 5 - Príjmy z vrátenia podielových listov plynúce  po 1.1.2024
Daňovník v roku 2018 nakúpil zo zahraničného  podielového fondu podielové listy v hodnote 1 500 eur. V marci 2024 ich tomuto podielovému fondu vráti a dosiahne príjem z ich vyplatenia (vrátenia) v hodnote 1 800 eur (zo zdroja v zahraničí), pričom podielové listy neboli zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka.   Dosiahnutý príjem z vyplatenia podielových listov v roku 2024 podlieha dani z príjmov alebo ide o príjem oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby?
Odpoveď
Príjem z vyplatenia podielových listov dosiahnutý v roku 2024 nie  je oslobodený od dane z príjmov, a ide o zdaniteľný príjem, ktorý nakoľko plynie zo zdrojov v zahraničí zdaňuje sám daňovník prostredníctvom daňového priznania ako súčasť  osobitného základu dane  z kapitálového majetku  podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 6- Príjmy z vrátenia podielových listov plynúce z SR
Daňovník v roku 2019 nakúpil z podielového fondu podielové listy v hodnote 500. V marci 2024 ich tomuto podielovému fondu vrátil a dosiahol príjem z ich vyplatenia (vrátenia) v hodnote 550 (zo zdroja v SR). Akým spôsobom sa zdaňujú uvedené príjmy?
Odpoveď
Osobitný základ dane z príjmov z podielových listov dosiahnutých daňovníkom z ich vyplatenia (vrátenia) podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov je v súlade s § 7 ods. 5 zákona o dani z príjmov vo výške 50 (550-500), z ktorého mu zrazí vyplácajúci podielový fond daň vo výške 19 %.  Daňovník sa môže rozhodnúť, či bude zrazením dane považovať svoju daňovú povinnosť z tohto príjmy za splnenú (vtedy tieto príjmy neuvádza v  daňovom priznaní a nezdaňuje ich), alebo si príjmy zahrnie do osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov a vyrovná prostredníctvom daňového priznania, pričom zrazená daň bude považovaná za zaplatený preddavok, ktorý možno odpočítať od dane vypočítanej v daňovom priznaní.