Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Predmet dane > Stanoviská > "Reklamné" predmety poskytované zamestnancom

"Reklamné" predmety poskytované zamestnancom

Otázka 

Spoločnosť pri príležitosti výročia svojho vzniku organizuje deň otvorených dverí. Návštevníkom rozdáva balíčky s logom spoločnosti (v balíčku sú sladkosti, pero, uterák). Možno takýto balíček považovať za reklamný predmet, keďže jeho hodnota bude do 17 EUR? Ak tento balíček dostane zamestnanec, je u neho predmetom dane podľa § 5 ZDP? Musí spoločnosť sledovať, komu vydá reklamné predmety a rozlišovať, či boli vydané externej osobe napr. potenciálnemu zákazníkovi, potenciálnemu zamestnancovi alebo súčasnému zamestnancovi, za účelom správneho zdanenia/nezdanenia?  

Odpoveď z 19.11.2020

V zmysle § 2 písm. c)  zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZDP") je príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak ZDP neustanovuje inak.

V súlade § 5 ods. 2 ZDP príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 ZDP sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy.

Reklamné predmety uvedené v § 21 ods. 1 písm. h) ZDP poskytnuté zamestnávateľom nie sú pre zamestnanca reklamnými predmetmi. Zamestnanec vystupuje z titulu zamestnaneckého vzťahu v pozícii prezentácie svojho zamestnávateľa, a to aj využívaním predmetov poskytnutých zamestnávateľom na jeho prácu, či už ako pracovná pomôcka zamestnanca alebo priamo pri propagácii svojej spoločnosti alebo poskytovaním iným daňovníkom v rámci tejto propagácie. Zamestnávateľ nemusí propagovať svoju spoločnosť vo vzťahu k zamestnancovi (tak ako napr. vo vzťahu k obchodným partnerom), lebo z podstaty uzatvoreného pracovno-právneho vzťahu to už nie je potrebné.

Vzhľadom na vyššie uvedené, sme toho názoru, že nejde o zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.

Uvedené stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií a po konzultácii s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.