Kedy možno prerušiť odpisovanie majetku

Uplatňovanie odpisov daňovník môže prerušiť iba pri hmotnom majetku, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.

Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť daňovník,
  • ktorý uplatňuje tzv. paušálne daňové výdavky, t. j. výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov (v tomto prípade vedie daňovník odpisy iba evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť),
  • príjemca investičnej pomoci podľa § 30a zákona o dani z príjmov,
  • príjemca stimulov pre výskum a vývoj poskytnutých na základe zákona č. 185/2009 Z. z. podľa § 30b zákona o dani z príjmov,
  • mikrodaňovník, ktorý uplatňuje zvýhodnený spôsob odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov,
  • pri výkone daňovej kontroly a vo vyrubovacom konaní podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (daňový poriadok) a v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.

FAQ

Otázka č. 1 - Možnosť prerušenia odpisovania
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v máji 2021 pracovný stroj v obstarávacej cene 2 500 eur s dobou odpisovania 4 roky. V roku 2021 a 2022 uplatnil odpis vypočítaný metódou rovnomerného odpisovania. V roku 2023 sa rozhodol odpisovanie tohto stroja prerušiť, nakoľko sa mu nepodarilo vyrobiť predpokladaný počet výrobkov. Ako bude pokračovať v odpisovaní?
Odpoveď
Daňovník uplatní odpisy stroja nasledovne:

Rok

Uplatnený ročný odpis

Zostatková cena stroja

2021

416,64 

2 083,36

2022

625 

1 458,36 

2023

0 €

1 458,36

2024

625 

833,36

2025

625 

208,36

2026

208,36

0 €

 

Otázka č. 2 – Nepovolené prerušenie odpisovania
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v máji 2021 pracovný stroj v obstarávacej cene 2 500 eur s dobou odpisovania 4 roky. V roku 2021 začal uplatňovať rovnomerné odpisovanie. Za zdaňovacie obdobie 2021 uplatnil do daňových výdavkov pomernú časť ročného odpisu pripadajúcu na 8 mesiacov zaradenia stroja a za zdaňovacie obdobie 2022 uplatnil do daňových výdavkov ročný odpis stroja. V roku 2021 a 2022 daňovník účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva. V zdaňovacom období 2023 sa rozhodol uplatňovať tzv. paušálne výdavky. Môže za zdaňovacie obdobie 2023 prerušiť odpisovanie stroja a pokračovať v odpisovaní až v roku 2024?
Odpoveď
Keďže daňovník v zdaňovacom období 2023 uplatňuje paušálne výdavky, nemôže v roku 2023 odpisovanie stroja prerušiť. Daňovník vedie v roku 2023 odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie majetku predĺžiť. Ak by v zdaňovacom období 2024 a 2025 uplatňoval skutočné preukázateľné výdavky, potom odpisy stroja uplatní nasledovne:

Rok

Uplatnený ročný odpis

Zostatková cena

2021

416,64

2 083,76

2022

625 

1 458,76

2023

0 €

833,76

2024

625 

208,76

2025

208,76