Kedy možno prerušiť odpisovanie majetku

Uplatňovanie odpisov daňovník môže prerušiť iba pri hmotnom majetku, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.

Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť daňovník,
  • ktorý uplatňuje tzv. paušálne daňové výdavky, t. j. výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov (v tomto prípade vedie daňovník odpisy iba evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť),
  • príjemca investičnej pomoci podľa § 30a zákona o dani z príjmov,
  • príjemca stimulov pre výskum a vývoj poskytnutých na základe zákona č. 185/2009 Z. z. podľa § 30b zákona o dani z príjmov.

FAQ

Otázka č. 1 - Možnosť prerušenia odpisovania
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v máji 2019 pracovný stroj v obstarávacej cene 2 500 eur s dobou odpisovania 4 roky. V roku 2019 uplatnil odpis vypočítaný metódou rovnomerného odpisovania. V roku 2021 sa rozhodol odpisovanie tohto stroja prerušiť, nakoľko sa mu nepodarilo vyrobiť predpokladaný počet výrobkov. Ako bude pokračovať v odpisovaní?
Odpoveď
Daňovník uplatní odpisy stroja nasledovne:

Rok

Uplatnený ročný odpis

Zostatková cena stroja

2019

417 €

2 083 €

2020

625 €

1 458 €

2019

0 €

1 458 €

2020

625 €

833 €

2021

625 €

208 €

2022

208 €

0 €

 

Otázka č. 2 – Nepovolené prerušenie odpisovania
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v máji 2019 pracovný stroj v obstarávacej cene 2 500 eur s dobou odpisovania 4 roky. V roku 2019 začal uplatňovať rovnomerné odpisovanie. Za zdaňovacie obdobie 2019 uplatnil do daňových výdavkov pomernú časť ročného odpisu pripadajúcu na 8 mesiacov zaradenia stroja a za zdaňovacie obdobie 2020 uplatnil do daňových výdavkov ročný odpis stroja. V roku 2019 a 2020 daňovník účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva. V zdaňovacom období 2021 sa rozhodol uplatňovať tzv. paušálne výdavky. Môže za zdaňovacie obdobie 2021 prerušiť odpisovanie stroja a pokračovať v odpisovaní až v roku 2022?
Odpoveď
Keďže daňovník v zdaňovacom období 2021 uplatňuje paušálne výdavky, nemôže v roku 2021 odpisovanie stroja prerušiť. Daňovník vedie v roku 2021 odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie majetku predĺžiť. Ak by v zdaňovacom období 2022 a 2023 uplatňoval skutočné preukázateľné výdavky, potom odpisy stroja uplatní nasledovne:

Rok

Uplatnený ročný odpis

Zostatková cena

2019

417 €

2 083 €

2020

625 €

1 458 €

2021

0 €

833 €

2022

625 €

208 €

2023

208 €

0 €