Kedy vzniká povinnosť prerušiť odpisovanie

Daňovník (fyzická osoba) je povinný prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby, o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.

S účinnosťou od 1.1.2015 je daňovník povinný prerušiť odpisovanie aj pri hmotnom majetku nevyužívanom v príslušnom zdaňovacom období na zabezpečenie zdaniteľných príjmov okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní (ide o tzv. náhradný majetok, ktorý sa priamo nepoužíva na dosahovanie zdaniteľných príjmov, ale jeho existencia je nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia celého nadväzujúceho výrobného cyklu).
 
FAQ
Otázka  - Povinné prerušenie odpisovania
Daňovník obstaral a zaradil do užívania v máji 2020 pracovný stroj v obstarávacej cene 2 500 eur s dobou odpisovania 4 roky. V roku 2020 začal uplatňovať rovnomerné odpisy. V roku 2023 tento stroj nebude využívať na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, nakoľko predmetnú činnosť nevykonáva. Môže si uplatniť v daňových výdavkoch za rok 2023 odpis stroja, keďže ho má zaradený v obchodnom majetku, o ktorom k 31.12.2023 bude účtovať?
Odpoveď
Daňovník je povinný prerušiť odpisovanie majetku v zdaňovacom období, v ktorom tento majetok nevyužíva na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Z toho dôvodu nemôže v zdaňovacom období 2023 uplatniť odpis stroja do daňových výdavkov.