Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Finančný prenájom > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu od 1.1.2015

Predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu od 1.1.2015

Otázka

Daňovník na základe zmluvy o finančnom prenájme v septembri 2011 obstaral obrábací stroj zaradený v odpisovej skupine (ďalej len „OS“) 2. Dohodnutá doba prenájmu bola 48 mesiacov. Daňovník uplatňoval lízingové odpisy z istiny 92 256 eur, t. j. 1 922 eur mesačne. K 27.04.2015 došlo k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy z dôvodu odkúpenia obrábacieho stroja pred uplynutím dohodnutej doby nájmu za sumu 23 000 eur. Účtovné odpisy boli uplatňované vo výške daňových odpisov.

Ako má daňovník upraviť základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2015 z dôvodu predčasného odkúpenia obrábacieho stroja a akým spôsobom sa určí vstupná cena, z ktorej bude odpisovať majetok po jeho odkúpení?
 

Odpoveď

V súlade s § 2 písm. s) druhým bodom zákona o dani z príjmov (ďalej ZDP) účinného od 01.01.2015 pre finančný prenájom zostáva v platnosti podmienka minimálnej doby trvania nájmu najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP.

Na základe § 52zd ods. 1 ZDP pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených do 31.12.2014, nájomca k 01.01.2015 zaradí predmet finančného prenájmu do príslušnej OS a pokračuje v jeho odpisovaní spôsobom podľa § 27 alebo § 28 ZDP.

Vzhľadom na zjednotenie podmienok odpisovania hmotného majetku od 01.01.2015 bez ohľadu na formu obstarania hmotného majetku, predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu po 01.01.2015 sa neposudzuje ako porušenie podmienok zmluvy o finančnom prenájme, tzn. základ dane sa z uvedeného dôvodu neupravuje.

Ak v priebehu roka 2015 dôjde k odkúpeniu obrábacieho stroja pred uplynutím dohodnutej doby nájmu za sumu 23 000 eur, uvedená suma podľa názoru MF SR predstavuje určitú formu platby navyše, t. j. kompenzáciu, resp. sankciu za nezaplatené úroky, ktoré už lízingová spoločnosť nemôže od nájomcu žiadať z dôvodu predčasného odkúpenia.
 
Z uvedeného dôvodu predmetná suma nemôže zvýšiť obstarávaciu cenu a v súlade s § 21 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov takáto kompenzácia ako zmluvná pokuta nebude uznaným daňovým výdavkom.

Podľa § 19 ods. 3 písm. o) ZDP daňovým výdavkom je úrok pri finančnom prenájme zahrnovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako osobitného predpisu. Nakoľko platný ZDP nestanovuje povinnosť zvýšiť základ dane o výšku úroku uplatneného v daňových výdavkoch do doby predčasného odkúpenia predmetu finančného prenájmu, úrok uplatnený podľa § 19 ods. 3 písm. o) ZDP do doby predčasného odkúpenia obrábacieho stroja bude daňovo uznaný.

Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak by pôvodná zmluva o finančnom prenájme bola uzatvorená v r. 2008 a v r. 2015 dôjde k predčasnému odkúpeniu predmetu nájmu.