Základné pojmy

Zamestnanec je daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti od platiteľa týchto príjmov (zamestnávateľa) alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy.
 
Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vypláca príjmy zo závislej činnosti fyzických osôb (ďalej len „príjmy zo závislej činnosti“).
Zamestnávateľom – platiteľom dane môže byť aj zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na území SR stálu prevádzkareň alebo tu zamestnáva zamestnancov dlhšie ako 183 dní (súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov).
 
Platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť daň alebo preddavok na daň od zamestnanca a ktorá je povinná tento preddavok na daň zrazený zamestnancovi odvádzať správcovi dane (do štátneho rozpočtu) a majetkovo za ne zodpovedá. Platiteľom dane je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území SR stálu prevádzkareň alebo tu zamestnáva zamestnancov dlhšie ako 183 dní (súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov). Platiteľom dane môže byť za zamestnancov, ktorí nepoužívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva aj zahraničný zastupiteľský úrad alebo jeho podriadená organizácia, ak týmto zamestnancov vypláca príjem zo závislej činnosti a zahraničný zastupiteľský úrad sa rozhodne požiadať o registráciu ako platiteľ dane.
 
Zdaniteľnou mzdou je:
  • úhrn zdaniteľných príjmov zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec a o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (v roku 2022 v sume 381,61 eura mesačne) v prípade, že zamestnanec pre zamestnávateľa podpísal tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu", čím si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne - v priebehu zdaňovacieho obdobia,
  • úhrn zdaniteľných príjmov, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, ak zamestnanec nepodpísal "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu".
 
FAQ

Otázka č. 1 - Odmena konateľa
Vyplácame konateľovi odmenu mesačne za jeho prácu, máme tento príjem zdaniť alebo si príjem zdaní konateľ v daňovom priznaní? O aký druh príjmu sa jedná?
Odpoveď
Odmena za výkon konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti, konateľ sa považuje pre daňové účely za zamestnanca a spoločnosť za zamestnávateľa. Z toho dôvodu vyplatený príjem konateľa zdaňuje spoločnosť (zamestnávateľ) preddavkom na daň v mesiaci vyplatenia príjmu.
 
Otázka č. 2 - Príjem z mimosúdneho vyrovnania náhrady mzdy
Počas súdneho konania o neplatnom rozviazaní pracovného pomeru v roku 2022 manžel zomrel, následne došlo k mimosúdnemu vyrovnaniu na základe dohody o vyrovnaní a v tomto roku bude príjem aj vyplatený. Akú povinnosť mám voči správcovi dane?
Odpoveď
Ak Vám v roku 2022 na základe dohody o mimosúdnom vyrovnaní vyplatil zamestnávateľ zomrelého manžela (ako osobe, na ktorú prešlo právo) náhradu mzdy, ide o príjem zo závislej činnosti z bývalého pracovnoprávneho vzťahu, ktorý zamestnávateľ zdaňuje v úhrne zdaniteľných príjmov zamestnanca v mesiaci vyplatenia tejto náhrady preddavkom na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov a je súčasťou základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2022. Bývalý zamestnávateľ je povinný v súlade s § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov vystaviť doklad - potvrdenie o príjme za rok 2022 (resp. opravné potvrdenie, ak riadne potvrdenie už bolo vystavené) a Vy podáte za manžela daňové priznanie (ak ešte nebolo podané), resp. dodatočné daňové priznanie, ak riadne priznanie už bolo podané.  
 
Otázka č. 3 - Zdaniteľná mzda
Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi za február 2022 príjem 1 120 eur, poistné z príjmu platí 13,4%, zamestnanec má podpísané vyhlásenie - uplatňuje si NČZD na daňovníka. Aká je jeho zdaniteľná mzda?
Odpoveď
Zdaniteľná mzda sa vypočíta nasledovne:
Hrubý príjem                                                           1 120,00
Poistné (13,4% z 1 120,00)                                       150,08
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka        381,61  
Základ dane (zdaniteľná mzda)                                588,31 eur
 
Otázka č. 4 - Zahraničný platiteľ dane
Sme právnická osoba so sídlom v Brne. Chceme zamestnať slovenských zamestnancov na území SR na dlhšie obdobie. Aké máme povinnosti voči slovenskému správcovi dane?  
Odpoveď
Ak právnická osoba so sídlom v zahraničí zamestnáva na území SR zamestnancov, ktorí sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, dlhšie ako 183 dní a neposkytuje služby vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti a podobných činností poskytovaných na území SR, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne, stáva sa zahraničným platiteľom dane zo závislej činnosti a je povinná sa registrovať u správcu dane miestne príslušného podľa miesta výkonu závislej  činnosti.