Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti A.1. kontrolného výkazu > Údaje v časti A.1. kontrolného výkazu - všeobecne

Údaje v časti A.1. kontrolného výkazu - všeobecne

Otázka č.1 - Údaje v časti A.1. kontrolného výkazu
Čo sa  uvádza v časti A.1.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti A.1. kontrolného výkazu uvádza dodávateľ údaje z každej vyhotovenej faktúry pri dodaní tovaru alebo služby alebo pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby. Tu sa uvádzajú iba faktúry, ktoré bol dodávateľ povinný vyhotoviť a ktoré obsahujú všetky náležitosti uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH.
 
Otázka č.2 – Prenájom priestorov a zápis v kontrolnom výkaze
Majiteľ obchodného centra, platiteľ dane v tuzemsku, prenajíma obchodné priestory inému podnikateľovi s DPH, ktorý mesačne uhrádza platbu za prenájom na základe splátkového kalendára. Do ktorej časti kontrolného výkazu uvádza prenájom priestorov, a aké číslo faktúry uvádza, keď nevystavuje faktúru?
Odpoveď
Ak súčasťou nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti inému podnikateľovi (kde nájomné je zdaňované) je aj dohoda o platbách nájomného, resp. splátkový kalendár, ktorý obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods.1 zákona o DPH, potom v zmysle § 75 ods. 2  zákona o DPH je súhrnnou faktúrou a údaje platiteľ uvádza v časti A.1. kontrolného výkazu. Ako číslo faktúry uvádza číslo dohody o platbách nájomného, resp. splátkového kalendára.

Otázka č.3 – Preplatok vo vystavenej faktúre a kontrolný výkaz
Podnikateľ vystavil odberateľskú faktúru, v ktorej z celkovej ceny fyzickej dodávky odpočítal zaplatenú zálohu, vyššiu ako celková cena dodávky. Vznikol tak preplatok na strane odberateľa. Údaje z tejto faktúry uviedol podnikateľ do kontrolného výkazu  v časti A.1. V chybovom protokole, ktorý bol doručený podnikateľovi, bolo uvedené, že tento zápis je chybný. Ako to  opraviť?
Odpoveď
Ak dodávateľ prijal platbu pred dodaním tovaru alebo služby a v zmysle § 19 ods. 4 zákona o DPH  vznikla prijatím platby daňová povinnosť, bol povinný vystaviť faktúru na prijatú platbu. Následne, ak po dodaní tovaru alebo služby zistil, že prijatá platba bola vo vyššej sume ako je celková suma dodania tovaru alebo služby, potom eviduje preplatok voči odberateľovi, ktorý uvádza vo faktúre na dodanie tovaru alebo služby. Takáto faktúra na dodanie tovaru alebo služby opravuje základ dane a daň uvedenú vo faktúre o prijatí platby a uvádza sa u dodávateľa v časti C.1. kontrolného výkazu.

Otázka č.4 – Obchodník s použitým tovarom a kontrolný výkaz
Obchodník s použitým tovarom predal podnikateľovi starožitný nábytok a pri predaji použil osobitnú úpravu zdanenia podľa § 66 zákona o DPH. Uvádza to do kontrolného výkazu? Ako vyplní jednotlivé stĺpce?
Odpoveď
Ak je platiteľ dane obchodníkom s použitým tovarom a pri predaji použitého tovaru uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH, takéto dodanie tovaru uvádza v časti A.1. kontrolného výkazu. Keďže v doklade o predaji použitého tovaru nesmie samostatne uviesť sumu dane, v stĺpci “suma dane v eurách“ uvádza „0“, stĺpci „základ dane v eurách“ uvádza základ dane, nie predajnú cenu. Ostatné stĺpce vypĺňa podľa údajov uvedených v doklade o predaji.

Otázka č.5 – Úhrada faktúry v hotovosti
Živnostník, platiteľ dane, vyhotovil faktúru za dodanie tovaru  v tuzemsku pre slovenského platiteľa dane. Faktúru odberateľ uhradil  v hotovosti a úhrada bola zaevidovaná v e-kase (§ 8 ods. 2 zákona o používaní ERP). Ako živnostník uvedie tento predaj v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Živnostník, ktorý je platiteľ dane uvedie údaje z faktúry, ktorá má všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH, v časti A.1. kontrolného výkazu. V časti D.1. sa uvádzajú údaje o obratoch evidovaných všetkými pokladnicami e-kasa klient.  Do obratu v časti D.1. platiteľ dane nemusí zahrnúť faktúry, ktoré už boli vyhotovené so všetkými náležitosťami faktúry a následne sú uhradené v hotovosti a evidované prostredníctvom pokladnice e-kasa klient.

Otázka č.6 - Súhrnná faktúra
Ako uvádza platiteľ dane údaje zo súhrnnej faktúry v časti A.1., kde je uvedených viac samostatných dodaní tovaru alebo služby?
Odpoveď
Ak má platiteľ za jeden kalendárny mesiac viac dodaní tovaru jednému odberateľovi, napr.:
3.1.2024 základ dane 10 000  daň 2 000
8.1.2024 základ dane 20 000  daň 4 000
25.1.2024 základ dane 10 000  daň 2 000
Spolu základ dane 40 000 spolu daň 8 000,
z vystavenej súhrnnej faktúry platiteľ dane do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie január 2024 uvedie súhrnné údaje, t.j. základ dane 40 000 eur a daň 8 000 eur v jednom riadku. Do stĺpca dátum dodania tovaru uvedie deň posledného dodania 25.1.2024 alebo posledný deň kalendárneho mesiaca 31.1.2024.