OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 5 - Zásielkový predaj v časti A.1. kontrolného výkazu

Kde sa uvádza zásielkový predaj občanovi do Českej republiky, keď dodávateľ toto dodanie zdaňuje slovenskou DPH a odberateľ nemá pridelené IČ DPH?
Odpoveď
Platiteľ dane, ktorý dodáva tovar formou zásielkového predaja do iného členského štátu a miesto dodania je v tuzemsku, uvádza údaje z vyhotovenej faktúry pre príjemcu v časti A.1. kontrolného výkazu tak, že nevyplní pole, kde sa uvádza IČ DPH odberateľa.

Otázka č. 4- Odberateľ pri zásielkovom predaji nemá IČ DPH
Zahraničná osoba, registrovaná v SR podľa § 6 zákona o DPH, dodáva tovar formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku. Zahraničná osoba pri dodaní uvedeného tovaru pre nezdaniteľné ako aj pre zdaniteľné osoby je povinná vyhotoviť faktúru v zmysle zákona o DPH, odberatelia nemajú pridelené IČ DPH. Zahraničná osoba uvádza tieto dodávky do časti A.1. kontrolného výkazu. Ako má vyplniť stĺpec „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“, keď  odberatelia nemajú pridelené IČ DPH?
Odpoveď
Pri zásielkovom predaji zahraničná osoba v časti A.1. kontrolného výkazu nevyplní kolónku  „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“, keďže odberatelia nemajú pridelené IČ DPH.

Otázka č.3 – Dodávateľ príjme 100%-nú zálohu na budúce dodanie
Obchodná spoločnosť - platiteľ dane, prijme 100% zálohu na poskytnutie stavebných prác v tuzemsku od iného platiteľa dane, ktorému majú byť  práce dodané nasledujúci mesiac.  Spoločnosť vyhotoví faktúru k prijatej platbe a v ďalšom mesiaci vyhotoví faktúru na dodanie stavebných prác (k úhrade 0 €). Ktorú faktúru  má platiteľ dane uviesť do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Ak bola vyhotovená faktúra k prijatej platbe, ktorá predstavuje 100% ceny za dodanie služby, platiteľ uvedie túto faktúru k prijatej platbe v časti A.1. kontrolného výkazu. Faktúru o dodaní služby už platiteľ neuvádza v kontrolnom výkaze, pretože daňová povinnosť dodaním služby už nevzniká (daňová povinnosť vznikla prijatím  platby). 

Otázka č.2 – Dodávateľ prijme 30%-nú zálohu na budúce dodanie
Podnikateľ v stavebníctve prijme zálohu vo výške 30% na poskytnutie stavebných prác v tuzemsku od platiteľa dane, ktorému majú byť práce dodané nasledujúci mesiac. Po dodaní prác odberateľ doplatí zostávajúcich 70% ceny plnenia. Platiteľ vyhotoví faktúru k prijatej platbe vo výške 30% a ďalší mesiac vyhotoví faktúru na dodanie stavebných prác (k úhrade zvyšných 70%).  Uvádzajú sa obidve faktúry do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Dodávateľ – platiteľ dane, v zmysle § 72 zákona o DPH je povinný vyhotoviť faktúru pri prijatí platby pred dodaním služby, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. Po dodaní služby mu vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH a tiež je povinný vystaviť faktúru v zmysle zákona o DPH. Obe faktúry uvádza v kontrolnom výkaze v časti A.1..

Otázka č.1– Na faktúre je dodanie tovaru s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa a aj dodanie tovaru bez prenosu daňovej povinnosti
Podnikateľ, platiteľ dane, vyhotoví pre jedného odberateľa faktúru, v ktorej sú uvedené plnenia, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH dodávateľ a súčasne plnenia, kde sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v zmysle § 69 ods. 12  zákona o DPH. Ako má platiteľ túto faktúru uviesť do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a zároveň údaje podľa § 69 ods. 12  zákona o DPH, z ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia, uvedie dodávateľ len prislúchajúce údaje podľa § 69 ods. 1 z faktúry v časti A.1. kontrolného výkazu. Dodané plnenia  podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH z príslušnej faktúry dodávateľ neuvádza v kontrolnom výkaze, ak je prenos daňovej povinnosti na príjemcu. Tieto údaje uvedie príjemca plnenia v časti B.1.  kontrolného výkazu. Dodané plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, z ktorých je povinný platiť daň príjemca, uvádza dodávateľ v časti A.2. kontrolného výkazu.