OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č.1 – Dodávateľ príjme 100%-nú zálohu na budúce dodanie
Obchodná spoločnosť - platiteľ dane, prijme 100% zálohu na poskytnutie stavebných prác v tuzemsku od iného platiteľa dane, ktorému majú byť  práce dodané nasledujúci mesiac.  Spoločnosť vyhotoví faktúru k prijatej platbe a v ďalšom mesiaci vyhotoví faktúru na dodanie stavebných prác (k úhrade 0 €). Ktorú faktúru  má platiteľ dane uviesť do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Ak bola vyhotovená faktúra k prijatej platbe, ktorá predstavuje 100% ceny za dodanie služby, platiteľ uvedie túto faktúru k prijatej platbe v časti A.1. kontrolného výkazu. Faktúru o dodaní služby už platiteľ neuvádza v kontrolnom výkaze, pretože daňová povinnosť dodaním služby už nevzniká (daňová povinnosť vznikla prijatím  platby). 

Otázka č.2 – Dodávateľ prijme 30%-nú zálohu na budúce dodanie
Podnikateľ v stavebníctve prijme zálohu vo výške 30% na poskytnutie stavebných prác v tuzemsku od platiteľa dane, ktorému majú byť práce dodané nasledujúci mesiac. Po dodaní prác odberateľ doplatí zostávajúcich 70% ceny plnenia. Platiteľ vyhotoví faktúru k prijatej platbe vo výške 30% a ďalší mesiac vyhotoví faktúru na dodanie stavebných prác (k úhrade zvyšných 70%).  Uvádzajú sa obidve faktúry do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Dodávateľ – platiteľ dane, v zmysle § 72 zákona o DPH je povinný vyhotoviť faktúru pri prijatí platby pred dodaním služby, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. Po dodaní služby mu vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH a tiež je povinný vystaviť faktúru v zmysle zákona o DPH. Obe faktúry uvádza v kontrolnom výkaze v časti A.1..

Otázka č.3 – Na faktúre je dodanie tovaru s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa a aj dodanie tovaru bez prenosu daňovej povinnosti
Podnikateľ, platiteľ dane, vyhotoví pre jedného odberateľa faktúru, v ktorej sú uvedené plnenia, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH dodávateľ a súčasne plnenia, kde sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v zmysle § 69 ods. 12  zákona o DPH. Ako má platiteľ túto faktúru uviesť do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a zároveň údaje podľa § 69 ods. 12  zákona o DPH, z ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia, uvedie dodávateľ len prislúchajúce údaje podľa § 69 ods. 1 z faktúry v časti A.1. kontrolného výkazu. Dodané plnenia  podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH z príslušnej faktúry dodávateľ neuvádza v kontrolnom výkaze, ak je prenos daňovej povinnosti na príjemcu. Tieto údaje uvedie príjemca plnenia v časti B.1.  kontrolného výkazu. Dodané plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, z ktorých je povinný platiť daň príjemca, uvádza dodávateľ v časti A.2. kontrolného výkazu.