Výnimky z používania pokladnice e-kasa klient

Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky,  pri splnení ktorých podnikateľ  nemá povinnosť tržby evidovať v pokladnici e-kasa klient, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané  v hotovosti. Predmetné  výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám.   
 
Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:
      • cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
      • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v NBS, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
      • poštových cenín na filatelistických burzách,
      • tovaru prostredníctvom predajných automatov,
      • tovaru na dobierku,
      • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
      • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
      • tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“), to neplatí , ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP,
      • živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
      • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
      • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.
Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:
      • fyzickou osobou s ŤZP, to neplatí , ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP,
      • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
      • v rámci praktického vyučovania žiakov,
      • prostredníctvom predajných automatov.

 

Otázka č. 1 - dobierka
Je povinný podnikateľ pri predaji tovaru prostredníctvom dobierky používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Keďže výnimkou z povinnosti používania pokladnicu e-kasa klient je aj predaj tovaru na dobierku, tržbu prijatú za tovar predaný prostredníctvom dobierky nevzniká povinnosť  evidovať v pokladnici e-kasa klient. Táto výnimka sa rovnako vzťahuje aj na predaj tovaru, ktorý je následne dodaný prostredníctvom kuriérov (napr. UPS, DHL), resp. externou logistickou firmou, ktoré pri dodávke vyberú hotovosť, ktorú následne poukážu na účet alebo v hotovosti odovzdajú dodávateľovi tovaru.

 

Otázka č. 2 - držiteľ preukazu ŤZP
Vzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient v prípade poskytovania  masérskych služieb, ak podnikateľ (masér) je držiteľom preukazu ŤZP?
Odpoveď
Aj keď v prípade poskytovania masérskej služby ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP (96.04 Služby týkajúce sa telesnej  pohody), ktorá podlieha povinnosti evidencie v pokladnici e-kasa klient, na podnikateľa sa nevzťahuje povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient. Dôvodom je, že  masérska služba je poskytnutá podnikateľom s ŤZP. Ako potvrdenie postačuje preukaz ŤZP.

 

Otázka č. 3 - predaj živých rýb
Je povinný podnikateľ  pri predaji vianočných kaprov na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Podľa zákona o ERP povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa klient sa nevzťahuje na predaj živých zvierat, okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov. Z uvedeného dôvodu prijatá tržba z predaja vianočných kaprov v hotovosti  nepodlieha povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient.

 

Otázka č. 4 - parkovacie automaty
Podnikateľ poskytuje parkovacie služby prostredníctvom automatov. Vzniká podnikateľovi povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že podnikateľ za parkovacie služby neprijíma  tržby v hotovosti, ale prostredníctvom samoobslužných automatov, podnikateľ nemá povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient.