Výnimky z používania pokladnice e-kasa klient

Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky,  pri splnení ktorých podnikateľ  nemá povinnosť tržby evidovať v pokladnici e-kasa klient, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané v hotovosti. Predmetné výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám.   
 
Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:
      • cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
      • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v NBS, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
      • poštových cenín na filatelistických burzách,
      • tovaru prostredníctvom predajných automatov,
      • tovaru na dobierku,
      • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
      • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
      • tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“), to neplatí , ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP,
      • živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
      • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
      • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.
Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:
      • fyzickou osobou s ŤZP, to neplatí , ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP,
      • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
      • v rámci praktického vyučovania žiakov,
      • prostredníctvom predajných automatov.

 

Otázka č. 1 - dobierka
Je povinný podnikateľ pri predaji tovaru prostredníctvom dobierky používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Keďže výnimkou z povinnosti používania pokladnicu e-kasa klient je aj predaj tovaru na dobierku, tržbu prijatú za tovar predaný prostredníctvom dobierky nemá podnikateľ povinnosť evidovať v pokladnici e-kasa klient. 

 

Otázka č. 2 - držiteľ preukazu ŤZP
Vzniká povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient v prípade poskytovania  masérskych služieb, ak podnikateľ (masér) je držiteľom preukazu ŤZP?
Odpoveď
Aj keď v prípade poskytovania masérskej služby ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP (96.04 Služby týkajúce sa telesnej  pohody), ktorá podlieha povinnosti evidencie v pokladnici e-kasa klient, na podnikateľa sa nevzťahuje povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient. Dôvodom je, že masérska služba je poskytnutá podnikateľom s ŤZP. Ako potvrdenie postačuje preukaz ŤZP.

 

Otázka č. 3 - predaj živých rýb
Je povinný podnikateľ  pri predaji vianočných kaprov na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Podľa zákona o ERP povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa klient sa nevzťahuje na predaj živých zvierat, okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov. Z uvedeného dôvodu prijatá tržba z predaja vianočných kaprov v hotovosti  nepodlieha povinnosti evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient.

 

Otázka č. 4 - parkovacie automaty
Podnikateľ poskytuje parkovacie služby prostredníctvom samoobslužných automatov. Vzniká podnikateľovi povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že podnikateľ za parkovacie služby neprijíma  tržby v hotovosti, ale prostredníctvom samoobslužných automatov, podnikateľ nemá povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient.