Výnimky z používania pokladnice e-kasa klient - občania s ŤZP

Otázka č. 1 - používanie pokladnice e-kasa klient zamestnancami podnikateľa s ŤZP
Je povinný používať pokladnicu e-kasa klient podnikateľ (zamestnávateľ), ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP, avšak predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzenej služby realizuje prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý nie je ŤZP?
Odpoveď
Podnikateľovi, ktorý je občanom s ŤZP, nevzniká povinnosť používať pri predaji tovaru alebo poskytovaní vymedzenej služby pokladnicu e-kasa klient, to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP. Nakoľko zamestnanec nie je držiteľom preukazu ŤZP a prijíma za podnikateľa ŤZP tržbu, podnikateľ ŤZP predávajúci tovar prostredníctvom svojho zamestnanca je povinný evidovať tržby v pokladnici e-kasa klient.  
 
Otázka č. 2 - používanie pokladnice e-kasa klient podnikateľom, ktorý zamestnáva osoby s ŤZP
Je povinný používať pokladnicu e-kasa klient podnikateľ (zamestnávateľ), ktorý nie je ŤZP, avšak predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzenej služby realizuje prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú osobami s ŤZP?
Odpoveď
Napriek skutočnosti, že zamestnanci sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ŤZP, výnimku z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient nie je možné v tomto prípade uplatniť, nakoľko podnikateľ (zamestnávateľ) nie je osoba s ŤZP.
 
Otázka č. 3 - používanie pokladnice e-kasa klient jednoosobovou obchodnou spoločnosťou
Je povinná používať pokladnicu e-kasa klient obchodná spoločnosť - právnická osoba, ktorej jediným zakladateľom v súlade s § 57 Obchodného zákonníka je osobou s ŤZP?
Odpoveď
Výnimku z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient nie je možné  v tomto prípade uplatniť z dôvodu, že podnikateľ - právnická osoba nedisponuje preukazom fyzickej osoby s ŤZP, ktorý sa vydáva vždy iba fyzickej osobe s ŤZP.
 
Otázka č. 4 - používanie pokladnice e-kasa klient pri pokračovaní živnosti po zosnulom podnikateľovi ŤZP
Vzťahuje sa výnimka z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient na osobu, ktorá pokračuje v živnosti po zosnulom podnikateľovi s ŤZP?
Odpoveď
Úmrtím osoby zanikne právo na preukaz fyzickej osoby s ŤZP, ktorý vyhotovil a vydal príslušný ÚPSVaR.
Na základe uvedeného, v prípade pokračovania v živnosti po zosnulej osobe, ktorá bola držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP pozostalou osobou (ďalej „osoba pokračujúca v podnikaní“), zaniká právo na možnosť uplatnenia si tejto výnimky pri pokračovaní živnosti touto osobou. To znamená, že osoba pokračujúca v podnikaní je už povinná na evidenciu tržby prijatej v hotovosti používať pokladnicu e-kasa klient.
Výnimka z povinnosti používania pokladnice e-kasa klient by sa mohla osobou pokračujúcou v podnikaní uplatniť iba v prípade, ak by táto osoba bola držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.