Úvod > Daňový poriadok > Elektronické podanie > Dohoda o elektronickom doručovaní

Dohoda o elektronickom doručovaní

Písomnú dohodu so správcom dane uzatvára daňový subjekt, resp. poverená osoba, ktorou sa na účely dohody rozumie splnomocnený zástupca podľa § 9 ods. 2 daňového poriadku, ktorému oprávnenie uzavrieť dohodu vyplýva z plnomocenstva alebo poverený zamestnanec daňového subjektu. Konanie poverenej osoby sa považuje za konanie daňového subjektu. Dohoda musí byť podpísaná oprávnenou osobou (štatutár, alebo zástupca daňového subjektu, alebo osoba poverená štatutárnym orgánom PO) a preto sa vyžaduje podpis oprávnenej osoby pred správcom dane alebo podpis oprávnenej osoby úradne overený. Ak dohoda nie je podpísaná pred správcom dane, tak na dohode musí byť podpis oprávnenej osoby úradne overený. Písomnú dohodu o elektronickom doručovaní uzatvára správca dane, ktorým je daňový úrad/colný úrad, ktorému sa má elektronicky doručovať. Na základe dohody uzatvorenej s daňovým úradom nie je možné doručovať písomnosti colnému úradu, a preto pri elektronickom doručovaní colnému úradu bude potrebné uzatvoriť osobitnú dohodu s colným úradom.

Registrácia
 
Proces registrácie používateľa sa realizuje na webovom sídle finančnej správy, keď registrujúca sa osoba (ďalej len „používateľ“) vyplní registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti/číslo pasu ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód, ktorých znenie si zvolí samotný používateľ. Používateľ následne potvrdí vyplnený registračný formulár, čím sa registruje a výsledkom registrácie je pridelenie ID používateľa, ktoré slúži ako prihlasovací údaj na vstup do autorizovanej zóny portálu. Používateľovi je potom automaticky generovaný registračný formulár používateľa vo formáte PDF. Tento dokument je odoslaný spolu s potvrdením o realizovanej registrácii na e-mailovú adresu používateľa, ktorú uviedol pri vyplňovaní registračného formulára. Vytlačený registračný formulár sa predkladá správcovi dane pri autorizácii. Je postačujúce, aby sa používateľ registroval len raz a pridelené ID používateľa používal pri komunikácii s colným úradom aj s daňovým úradom.
 
K autorizácii používateľa je potrebné správcovi dane predložiť nasledujúce doklady:
  • osobný identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz, pas);
  • vytlačený registračný formulár používateľa;
  • dohodu o elektronickom doručovaní – pri podávaní písomností elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu (dohoda sa predkladá v dvoch kópiách);
  • plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb v prípade, ak si daňový subjekt zvolil na zastupovanie zástupcu, ktorý koná v rozsahu udeleného plnomocenstva. Ak je zástupcom právnická osoba a nekoná v jej mene štatutárny orgán, vyžaduje sa aj poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby inej osobe, ktorú na konanie poveril. Plnomocenstvo sa nevyžaduje, ak v mene daňového subjektu koná poverená osoba.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – splnomocnenie na elektronickú komunikáciu
Daňový subjekt splnomocnil na zastupovanie právnickú osobu (spoločnosť s ručením obmedzeným).
Odpoveď
Nakoľko autorizovať sa môže len fyzická osoba, autorizovať sa bude konateľ spoločnosti, prípadne aj ním poverené osoby.
 
Otázka č. 2 – elektronická komunikácia - poverenie
Za daňový subjekt je oprávnený podpisovať podania určené správcovi dane jeho poverený zamestnanec (na základe poverenia). Je povinný zamestnanec doručiť správcovi aj plnú moc ?
Odpoveď
V takom prípade nie je potrebné doručovať plnomocenstvo. Takáto osoba sa však musí pred správcom dane preukázať poverením.
 
Otázka č. 3 – elektronické doručovanie
Daňový subjekt platiteľ DPH, má povinnosť doručovať podania od 01.01.2014 elektronicky, môže podať podanie aj písomne ? 
Odpoveď
Nakoľko je daňový subjekt (platiteľ dane) povinný doručovať všetky podania elektronickými prostriedkami, tak podanie podané písomne (v listinnej podobe), nezakladá právne účinky a teda správca dane nebude akceptovať takéto podanie. Daňový subjekt je povinný podať podanie elektronicky.