Úvod > Daňový poriadok > Elektronické podanie > Dohoda o elektronickom doručovaní

Dohoda o elektronickom doručovaní

Písomnú dohodu  /vzor dohody o elektronickom doručovaní nájdete na tomto odkaze: Elektronické doru... - PFS (financnasprava.sk)/ so správcom dane uzatvára daňový subjekt od 1.1.2018 už len fyzická osoba, resp. poverená osoba, ktorou sa na účely dohody rozumie splnomocnený zástupca podľa § 9 daňového poriadku, ktorému oprávnenie uzavrieť dohodu vyplýva z plnomocenstva alebo poverený zamestnanec daňového subjektu. Konanie poverenej osoby sa považuje za konanie daňového subjektu. Dohoda musí byť podpísaná oprávnenou osobou (štatutár, alebo zástupca daňového subjektu, alebo osoba poverená štatutárnym orgánom PO) a preto sa vyžaduje podpis oprávnenej osoby pred správcom dane alebo podpis oprávnenej osoby úradne overený. Ak dohoda nie je podpísaná pred správcom dane, tak na dohode musí byť podpis oprávnenej osoby úradne overený. Písomnú dohodu o elektronickom doručovaní uzatvára správca dane, ktorým je daňový úrad/colný úrad, ktorému sa má elektronicky doručovať. Na základe dohody uzatvorenej s daňovým úradom nie je možné doručovať písomnosti colnému úradu, a preto pri elektronickom doručovaní colnému úradu bude potrebné uzatvoriť osobitnú dohodu s colným úradom.

Registrácia
 
Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR a je jej pridelený identifikátor používateľa (ID). Proces registrácie používateľa sa realizuje na webovom sídle finančnej správy, keď žiadateľ o prístup na portál finančnej správy (ďalej len používateľ PFS) vyplní elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo/ alebo číslo identifikačnej karty/ alebo číslo pasu (povinnosť je mať vyplnené aspoň jedno číslo), ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov), ktorých znenie si zvolí samotný používateľ. Používateľ stlačí tlačidlo registrovať. O úspešnom prijatí registračných údajov je používateľ oboznámený 1. aktivačným e-mailom. Súčasťou aktivačného e-mailu je aktivačný link, ktorého potvrdením (do 24 hod od zaslania tohto e-mailu) dochádza k potvrdeniu aktivácie a používateľovi je vygenerovaný 2. aktivačný e-mail, obsahujúci identifikačné údaje (meno a priezvisko), ktoré zadal pri registrácii a zároveň ho informuje o jeho ďalšom postupe.
Dokončenie procesu:
je potrebné, aby sa používateľ dostavil k správcovi dane (s platným občianskym preukazom), kde zamestnanec správcu dane dokončí proces registrácie. Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.
 
K autorizácii používateľa je potrebné správcovi dane predložiť nasledujúce doklady:
  • osobný identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz, pas);
  • dohodu o elektronickom doručovaní – pri podávaní písomností elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu (dohoda sa predkladá v dvoch kópiách);
  • plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb v prípade, ak si daňový subjekt zvolil na zastupovanie zástupcu, ktorý koná v rozsahu udeleného plnomocenstva. Ak je zástupcom právnická osoba a nekoná v jej mene štatutárny orgán, vyžaduje sa aj poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby inej osobe, ktorú na konanie poveril.
FAQ
 
Otázka č. 1 – elektronická komunikácia - poverenie
Za daňový subjekt je oprávnený podpisovať podania určené správcovi dane jeho poverený zamestnanec (na základe poverenia). Je povinný zamestnanec doručiť správcovi aj plnú moc ?
Odpoveď
V takom prípade nie je potrebné doručovať plnomocenstvo. Takáto osoba sa však musí pred správcom dane preukázať poverením.
 
Otázka č. 2 – elektronické doručovanie
Daňový subjekt platiteľ DPH, má povinnosť doručovať podania od 01.01.2014 elektronicky, môže podať podanie aj písomne ? 
Odpoveď
Nakoľko je daňový subjekt (platiteľ dane) povinný doručovať všetky podania elektronickými prostriedkami, tak podanie podané písomne (v listinnej podobe), nezakladá právne účinky. Správca dane vyzve daňový subjekt na odstránenie nedostatkov podania, aby ich v určenej lehote odstránil. Ak tak daňový subjekt neurobí v lehote určenej správcom dane vo výzve, správca dane takého podanie nebude akceptovať, daňový subjekt je povinný podať podanie elektronicky.