Úvod > Daňový poriadok > Elektronické podanie > Podanie elektronickými prostriedkami

Podanie elektronickými prostriedkami

Elektronické podanie musí byť podpísané buď kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo na základe dohody uzatvorenej so správcom dane podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku. V prípade, ak podanie bolo urobené elektronickými prostriedkami bez KEP alebo bez uzatvorenej dohody, alebo podanie bolo urobené telefaxom, daňový subjekt je povinný doručiť podanie aj v listinnej forme, a to do piatich pracovných dní od odoslania podania urobeného elektronickými prostriedkami alebo telefaxom, inak sa považuje za nedoručené. Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa považuje za doručené dňom jeho prijatia do elektronickej podateľne, o čom sa zašle potvrdenie do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu.

Prílohy k podaniu je však možné posielať aj v listinnej podobe, prípadne doručiť osobne na daňový úrad.

• Od 1. januára 2016  na podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú  formu podľa tohto zákona  alebo osobitného  predpisu (daňové priznania, výkazy atď.) a ktoré osoba povinná doručovať elektronickými  prostriedkami so KEP alebo na základe dohody doručila inak, sa NEPRIHLIADA. Ak nastane situácia, že osoba povinná doručovať podania elektronickými prostriedkami so KEP alebo na základe dohody finančnej správe nedoručí svoje podanie elektronicky (okrem štruktúrovaných podaní, napr. žiadosť o splátky, odvolanie atď.), správca dane vyzve daňový subjekt na doručenie podania elektronicky, pričom mu určí lehotu  a upozorní ho na následky nevyhovenia výzve.


FAQ

Otázka č. 1 - elektronické doručovanie
Daňový subjekt platiteľ DPH podal daňové priznanie za rok 2019 písomne v listinnej podobe. Je to správne?
Odpoveď
Na podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú  formu podľa tohto zákona  alebo osobitného predpisu a ktoré osoba povinná doručovať elektronickými  prostriedkami so KEP alebo na základe dohody doručila  inak, sa neprihliada. Správca dane nebude akceptovať takéto podanie. Daňový subjekt je povinný podať podanie elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva.

Otázka č. 2 - elektronické doručovanie zástupcom
Ak chce daňový poradca podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za svojho klienta (fyzickú osobu, neplatiteľa DPH) je povinný zaslať toto oznámenie správcovi dane elektronicky ?
Odpoveď
Ak daňový subjekt zastupuje pri správe daní daňový poradca – je povinný tento daňový subjekt (resp. daňový poradca) komunikovať so správcom dane elektronicky. V prípade, ak ide akékoľvek podanie takéhoto daňového subjektu je povinnosť ho doručiť správcovi dane len elektronicky.

Otázka č. 3 - elektronické doručovanie prostredníctvom elektronickej podateľne
Daňový subjekt Avela a.s. (ďalej „spoločnosť“), ktorý je platiteľom DPH, dňa 15.3.2019 podal elektronicky odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane o uložení sankcie, kde uviedol dôvody odvolania. V odvolaní spoločnosť neoznačila číslo rozhodnutia proti ktorému odvolanie smeruje. Správca dane zaslal výzvu na odstránenie nedostatkov s určením lehoty na odstránenie nedostatkov odvolania. Bude akceptovať správca dane neúplné podanie?
Odpoveď
Spoločnosť v lehote určenej správcom dane odstránila nedostatok podania, doručila správcovi dane  odvolanie aj  s označením rozhodnutia proti ktorému podáva odvolanie. Podanie možno považovať za  podanie doručené bez nedostatkov v deň pôvodného podania.

Otázka č. 4 - elektronické doručovanie prostredníctvom elektronickej podateľne
Daňový subjekt Bella s.r.o.,(ďalej „spoločnosť“), ktorý je platiteľom DPH, dňa 20.4.2019 podal elektronicky odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane vo veci vyrubenia dane PO vo výške 1000,- eur. K odvolaniu spoločnosť nedoručila listinné dôkazy preukazujúce, ktoré boli uvedené ako prílohy k odvolaniu a v odvolaní neuviedol navrhované zmeny alebo zrušenie rozhodnutia. Správca dane zaslal výzvu na odstránenie nedostatkov s určením lehoty na odstránenie nedostatkov odvolania. Bude akceptovať správca dane takéto podanie?
Odpoveď
Spoločnosť v lehote určenej správcom dane neodstránila nedostatky podania, nedoručila správcovi dane  prílohy k odvolaniu, ďalej neuviedla podstatnú náležitosť odvolania, ktorou sú navrhované zmeny alebo resp. či ide o návrh na zrušenie rozhodnutia. Vo výzve na odstránenie nedostatkov podania, správca dane poučil daňový subjekt o následkoch spojených s neodstránením nedostatkov. Keďže spoločnosť nedodržala rozsah doplnenia výzvy a lehotu  stanovenú vo výzve, považuje sa podanie za nepodané. O uvedenej skutočnosti správca dane spoločnosť informuje.

Otázka č. 5 - elektronické doručovanie prostredníctvom elektronickej podateľne
Daňový subjekt ABC s.r.o.,(ďalej „spoločnosť“), ktorý je platiteľom DPH, dňa 03.05.2019 podala odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane vo veci vyrubenia pokuty. Odvolanie bolo doručené do podateľne v listinnej forme.
Odvolanie neobsahovalo podstatné náležitosti odvolania ako je označenie prvostupňového orgánu, číslo rozhodnutia. Správca dane zaslal výzvu na odstránenie nedostatkov s určením lehoty na odstránenie nedostatkov odvolania. Bude akceptovať správca dane takéto podanie?
Odpoveď
Spoločnosť v lehote určenej správcom dane odstránila nedostatky podania, doručila správcovi dane  odvolanie elektronicky aj s náležitosťami, ktoré neboli v pôvodnom odvolaní, preto v súlade s daňovým poriadkom bude akceptovať správca  dane podané odvolanie, z dôvodu, že ide podanie, ktoré nie je štruktúrované a v rámci výzvy boli nedostatky podania odstránené, považuje sa odvolanie za podané v lehote a predpísaným spôsobom.