Úvod > Daňový poriadok > Elektronické podanie > Podanie elektronickými prostriedkami

Podanie elektronickými prostriedkami

V prípade, ak podanie v elektronickej podobe, ktoré nebolo podané spôsobom podľa odseku 5, je potrebné doručiť aj v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe spôsobom podľa odseku 5, a to do piatich pracovných dní odo dňa odoslania podania v elektronickej podobe, inak sa považuje za nedoručené

Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa považuje za doručené dňom jeho prijatia do elektronickej podateľne, o čom sa zašle potvrdenie do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu.

Prílohy k podaniu je však možné posielať aj v listinnej podobe, prípadne doručiť osobne na daňový úrad.

Ak nastane situácia, že osoba povinná doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe nedoručí svoje podanie elektronicky, správca dane vyzve daňový subjekt na doručenie podania elektronicky, pričom mu určí lehotu  a upozorní ho na následky nevyhovenia výzve.

FAQ

Otázka č. 1 - elektronické doručovanie
Daňový subjekt platiteľ DPH podal daňové priznanie za rok 2022 písomne v listinnej podobe. Je to správne?

Odpoveď
Daňový subjekt je povinný urobiť podanie elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva. Správca dane zašle daňovému subjektu výzvu a určí mu lehotu na odstránenie nedostatkov podania.

Otázka č. 2 - elektronické doručovanie zástupcom

Ak chce daňový poradca podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za svojho klienta (fyzickú osobu, neplatiteľa DPH) je povinný zaslať toto oznámenie správcovi dane elektronicky ?
Odpoveď
Ak daňový subjekt zastupuje pri správe daní daňový poradca – je povinný tento daňový subjekt (resp. daňový poradca) komunikovať so správcom dane elektronicky. V prípade, ak ide akékoľvek podanie takéhoto daňového subjektu je povinnosť ho doručiť správcovi dane len elektronicky.

Otázka č. 3 - elektronické doručovanie prostredníctvom elektronickej podateľne
Daňový subjekt Avela a.s. (ďalej „spoločnosť“), ktorý je platiteľom DPH, dňa 15.6.2023 podal elektronicky odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane o uložení sankcie, kde uviedol dôvody odvolania. V odvolaní spoločnosť neoznačila číslo rozhodnutia proti ktorému odvolanie smeruje. Správca dane zaslal výzvu na odstránenie nedostatkov s určením lehoty na odstránenie nedostatkov odvolania. Bude akceptovať správca dane neúplné podanie?
Odpoveď
Spoločnosť v lehote určenej správcom dane odstránila nedostatok podania, doručila správcovi dane  odvolanie aj  s označením rozhodnutia proti ktorému podáva odvolanie. Podanie možno považovať za  podanie doručené bez nedostatkov v deň pôvodného podania.

Otázka č. 4 - elektronické doručovanie prostredníctvom elektronickej podateľne
Daňový subjekt Bella s.r.o.,(ďalej „spoločnosť“), ktorý je platiteľom DPH, dňa 20.4.2023 podal elektronicky odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane vo veci vyrubenia dane PO vo výške 1000,- eur. K odvolaniu spoločnosť nedoručila listinné dôkazy preukazujúce, ktoré boli uvedené ako prílohy k odvolaniu a v odvolaní neuviedol navrhované zmeny alebo zrušenie rozhodnutia. Správca dane zaslal výzvu na odstránenie nedostatkov s určením lehoty na odstránenie nedostatkov odvolania. Bude akceptovať správca dane takéto podanie?
Odpoveď
Spoločnosť v lehote určenej správcom dane neodstránila nedostatky podania, nedoručila správcovi dane  prílohy k odvolaniu, ďalej neuviedla podstatnú náležitosť odvolania, ktorou sú navrhované zmeny alebo resp. či ide o návrh na zrušenie rozhodnutia. Vo výzve na odstránenie nedostatkov podania, správca dane poučil daňový subjekt o následkoch spojených s neodstránením nedostatkov. Keďže spoločnosť nedodržala rozsah doplnenia výzvy a lehotu  stanovenú vo výzve, považuje sa podanie za nepodané. O uvedenej skutočnosti správca dane spoločnosť informuje.

Otázka č. 5 - elektronické doručovanie prostredníctvom elektronickej podateľne
Daňový subjekt ABC s.r.o.,(ďalej „spoločnosť“), ktorý je platiteľom DPH, dňa 03.05.2023 podala odvolanie proti rozhodnutiu  správcu dane vo veci vyrubenia pokuty. Odvolanie bolo doručené do podateľne v listinnej forme.
Odvolanie neobsahovalo podstatné náležitosti odvolania ako je označenie prvostupňového orgánu, číslo rozhodnutia. Správca dane zaslal výzvu na odstránenie nedostatkov s určením lehoty na odstránenie nedostatkov odvolania. Bude akceptovať správca dane takéto podanie?
Odpoveď
Spoločnosť v lehote určenej správcom dane odstránila nedostatky podania, doručila správcovi dane  odvolanie elektronicky aj s náležitosťami, ktoré neboli v pôvodnom odvolaní, preto v súlade s daňovým poriadkom bude akceptovať správca  dane podané odvolanie, z dôvodu, že ide podanie, ktoré nie je štruktúrované a v rámci výzvy boli nedostatky podania odstránené, považuje sa odvolanie za podané v lehote a predpísaným spôsobom.