Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nedaňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výdavky na majetok využívaný na základe zmluvy o výpožičke pri zabezpečovacom prevode práva

Výdavky na majetok využívaný na základe zmluvy o výpožičke pri zabezpečovacom prevode práva

Otázka
Daňovník (dlžník, vypožičiavateľ) uzatvoril s poskytovateľom úveru (veriteľom, požičiavateľom) zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, podľa ktorej má daňovník počas doby trvania zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva hnuteľnú vec v bezodplatnom užívaní (výpožičke).
Vzťahuje sa aj na tohto daňovníka (vypožičiavateľa) ustanovenie § 21 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov, ak sa jedná iba o dočasný prevod vlastníckeho práva pri uzatvorení zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva? 

Odpoveď zo dňa 20.3.2017
V súlade s § 24 ods. 1 zákona o dani z príjmov hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje o hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku.
Ak teda daňovník splní podmienky uvedené v ustanovení § 24 ods. 1 zákona o dani z príjmov, môže si odpisy hnuteľnej veci zahrnúť do daňových výdavkov.
Pri zahrnovaní výdavkov (nákladov) na daň z motorových vozidiel do daňových výdavkov sa postupuje podľa ustanovenia § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov.
Daňovými výdavkami nie sú podľa § 21 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané a ďalej výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke, okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom v súvislosti s užívaním takejto hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti.
Výdavkami na energie vynaloženými v súvislosti s využívaním automobilu sú iba výdavky na spotrebované pohonné látky, pri uplatnení ktorých daňovník postupuje podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov.
V súlade s ustanovením § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pri správe daní berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane.
V prípade prevodu vlastníckeho práva k hmotnému majetku z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom tohto práva na veriteľa a následnou výpožičkou prevádzanej veci dlžníkovi, nie je ekonomickou podstatou transakcie samotná výpožička hmotného majetku.
Ide o dočasný zabezpečovací prevod vlastníckeho práva v prospech veriteľa, účelom ktorého je zabezpečenie záväzku dlžníka voči veriteľovi prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva k majetku a následným spätným vypožičaním prevádzanej veci dlžníkovi, pričom skutočným ekonomickým vlastníkom a užívateľom hmotného majetku zostáva dlžník.
Ak teda v predloženom prípade nie je ekonomickou podstatou transakcie výpožička, ale ide o prevod vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa podľa § 553 Občianskeho zákonníka, ustanovenie § 21 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov sa neuplatní.