Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Dodanie nového dopravného prostriedku do iného ČŠ > Neplatiteľom > Odpočítanie dane neplatiteľom pri dodaní nového dopravného prostriedku do IČŠ

Odpočítanie dane neplatiteľom pri dodaní nového dopravného prostriedku do IČŠ

Každá osoba, ktorá predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, má právo na odpočítanie dane, ktorú zaplatila ako súčasť kúpnej ceny v tuzemsku alebo ktorú zaplatila pri dovoze z tretieho štátu alebo pri nadobudnutí tohto nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, avšak odpočet dane si môže predávajúci uplatniť najviac do výšky zodpovedajúcej cene, za ktorú nový dopravný prostriedok predal, a za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný, prostredníctvom daňového priznania k DPH.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Odpočítanie dane pri predaji aj u neplatiteľa dane
Som podnikateľ, neplatiteľ, nie som registrovaný ani podľa § 7 zákona o DPH, ani podľa § 7a zákona o DPH. V júni 2024 som kúpil od tuzemského platiteľa dane nový dopravný prostriedok v sume 12 000 eur s DPH, t.j. za 10 000 eur bez DPH (základ dane) + 2 000 eur (20 % DPH). V  mesiaci august 2024 som ho predal švagrovi - občanovi ČR v sume 9 000 eur bez dane, ktorý si ho aj  previezol do ČR. Dozvedel som sa, že aj keď som neplatiteľ dane, mám nárok na vrátenie dane, ktorú som zaplatil pri kúpe tohto auta?
Odpoveď
Neplatiteľ si síce môže uplatniť odpočet dane v súlade s § 52 zákona o DPH, ale nie v plnej výške, ktorú zaplatil sám pri kúpe dodávateľovi, ale len vo výške, ktorá je vypočítaná z ceny, za ktorú auto sám predáva, t.j. vo výške 1 800 eur (9 000 x 20 %). Odpočet sa uplatní podaním  daňového priznania k DPH za mesiac august 2024 v lehote do 25. septembra 2024 daňovému úradu, pod ktorého územnú pôsobnosť patrí (bez povinnosti zaregistrovať sa za platiteľa DPH).
 
Otázka č. 2 - Odpočítanie dane pri predaji aj u občana
Som občan, doviezol som do SR v marci 2024 nový osobný automobil z Ukrajiny. Pri dovoze som zaplatil DPH vo výške 10 000 eur, avšak v máji 2024 som predal toto auto do Rakúska za  48 000 eur. Môže mi štát vrátiť zaplatenú daň pri dovoze?
Odpoveď
Občan si môže  uplatniť vrátenie dane zaplatenej pri dovoze podaním  daňového priznania k DPH za mesiac máj 2024 v lehote do 25. júna 2024 daňovému úradu, pod ktorého územnú pôsobnosť patrí (bez povinnosti zaregistrovať sa za platiteľa DPH), avšak nie v plnej výške, ktorú zaplatil v colnom konaní pri dovoze, ale len vo výške, ktorá je vypočítaná z ceny, za ktorú auto sám predal, t.j. vo výške 9 600 eur (48 000  x 20 % ).
 
Otázka č. 3 – Nemožnosť odpočítania dane pri predaji 
Som podnikateľ, neplatiteľ, som len registrovaný podľa § 7a zákona o DPH. V auguste 2024 som kúpil od tuzemského občana  nový dopravný prostriedok v sume 50 000 eur. V mesiaci október 2024 som ho predal za 60 000 eur firme z Nemecka, ktorá si ho prepravila do sídla svojej firmy v Mníchove. Ako si mám uplatniť nárok na vrátenie nadmerného odpočtu?
Odpoveď
Neplatiteľ si nemôže uplatniť odpočet DPH a  ani iné vrátenie dane, aj keď dodal nový dopravný prostriedok do iného členského štátu,  keďže žiadnu daň sám  pri jeho kúpe dodávateľovi nezaplatil (kúpa od neplatiteľa, kde sa DPH neuplatňuje). Keďže predávajúci si nemôže uplatniť odpočet dane, nie je povinný podať ani daňové priznanie k DPH.
 
Otázka č. 4 – Dvojité zdanenie pri premiestnení nového dopravného prostriedku 
Dňa 07.08.2024 som zakúpil vozidlo Citroen C4 na Slovenku. V čase zakúpenia som pracoval v Rakúsku, ale trvalý pobyt som mal na Slovensku. Pri zmene trvalého pobytu od 28.8.2024 a prihlásení vozidla v Rakúsku 27.11.2024 som musel zaplatiť DPH druhýkrát  s tým, že mám požiadať o vrátenie DPH na Slovensku. Prosím o informáciu, ako postupovať, prípadne, aký formulár mám vyplniť a aké doklady mám predložiť?
Odpoveď
Aj keď podľa § 43 ods. 2 zákona  o DPH  od dane oslobodené dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu, a v štáte nadobudnutia (v štáte, kde skončí jeho preprava) vždy vzniká povinnosť zaplatiť daň z jeho nadobudnutia podľa Čl. 16 nariadenia Rady č. 282/2011, ktorým sa upresňuje výklad Čl. 40 až 42 smernice Rady 2006/112/ES, ale z Čl. 2 nariadenia Rady č.282/2011 vyplýva, že k zdaneniu premiestnenia nového dopravného prostriedku nedochádza v prípade, že nezdaniteľná osoba:
- je jeho vlastníkom v čase premiestnenia (t.j. nedochádza k zmene vlastníctva), 
- ho premiestnila v rámci zmeny bydliska a z tohto dôvodu jej dodávateľ nemohol v čase predaja uplatniť oslobodenie od dane podľa Článku 138 ods.2 písm.a) smernice Rady 2006/112/ES (§ 43 ods. 2 zákona o DPH) alebo 
- vráti nový dopravný prostriedok do členského štátu, z ktorého jej bol pôvodne dodaný.
Z uvedeného vyplýva, že obdobné ustanovenie ako je § 11 ods. 3 zákona o DPH platné na území iného členského štátu  sa neaplikuje, keďže sa nejedná o dodanie (predaj) a nadobudnutie (kúpu) nového dopravného prostriedku.
Doporučuje sa, aby sa nezdaniteľná osoba, ktorá si premiestnila svoj nový dopravný prostriedok do Rakúska, obrátila s daným problémom na rakúsku daňovú správu a požiadala ju o výklad Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady č.282/2011, ako aj o zdôvodnenie zdanenia premiestnenia nového dopravného prostriedku na území Rakúska.
 
Otázka č. 5 – Vrátenie dane pri dvojitom zdanení nového dopravného prostriedku
V mesiaci november 2023 som si kúpila auto na Slovensku. Keďže pracujem a dlhodobo sa zdržiavam vo Švajčiarsku, v máji 2024 som musela auto prepísať na švajčiarske značky, musela som zaplatiť clo a DPH znovu. Auto je tak dvakrát zdanené, na Slovensku,  aj vo Švajčiarsku. Bola som informovaná o tom, že si môžem na Slovensku žiadať o vrátenie dane. Je to pravda? Ako mám postupovať?
Odpoveď
Nárok na vrátenie DPH uplatnenej pri hnuteľnom majetku a službách, ktoré dodal tuzemský platiteľ, podľa § 56 ods. 1 a 2 zákona o DPH má len zahraničná osoba, ktorá:
- nemá na území Európskej únie sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa na území EÚ obvykle nezdržiava a
- zároveň je identifikovaná pre daň alebo obdobnú všeobecnú daň zo spotreby v štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava a
- v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nemala na území EÚ sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko a ani sa na tomto území obvykle nezdržiavala a
- v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku.
Z uvedeného vyplýva, že nárok na vrátenie DPH má len podnikateľský subjekt so sídlom na území tretieho štátu, ktorý je identifikovaný pre daň na účely DPH (VAT alebo obdobná daň z obratu alebo spotreby), a nie nezdaniteľná osoba, ktorá má bydlisko na území EÚ.