Čo je a čo nie je použitý tovar

Aby sa zachoval základný princíp a mechanizmus dane z pridanej hodnoty – zdaňovanie len obchodníkom pridanej hodnoty (navýšenia ceny) najmä u platiteľov, ktorí prevažnú časť tovaru nakupujú od súkromných osôb, ktoré tovar používali ako koneční spotrebitelia, umožňuje § 66 zákona o DPH uplatňovať osobitnú úpravu dane, ktorej čaro spočíva v zdaňovaní len platiteľom pridanej “nadhodnoty“ k nákupnej cene.
Avšak, aby sa uplatňovanie osobitnej úpravy dane nezneužívalo tam, kde by sa mal použiť bežný režim dane, v § 66 zákona o DPH sú stanovené podmienky, pri splnení ktorých sa môže osobitná úprava dane uplatniť. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že osobitná úprava dane sa nevzťahuje na všetok použitý tovar a použiť ju nemôže každý platiteľ, aj keď tovar spĺňa status použitého tovaru.  

FAQ

Otázka č.1 -  Predaj použitého tovaru  v zmenenom stave nie je predaj použitého tovaru
Sme s.r.o.-čka, ktorá má v predmete podnikania nákup a predaj ojazdených áut, sme platcami DPH. V rámci svojej činnosti nakupujeme ojazdené a poškodené vozidlá od občanov, neplatcov DPH, od iných obchodníkov, ktorý používajú osobitnú úpravu dane pri predaji použitého tovaru, ale niektoré z týchto vozidiel  predávame formou náhradných dielov, t.j. auto kúpime, rozoberieme a predávame po častiach. Môžeme pri predaji náhradných dielov použiť maržový systém zdanenia?
Odpoveď

Aj keď sa  kúpené auto ďalej nepredáva v nezmenenom stave, pretože je rozobraté na náhradné diely (súčiastky) a tieto náhradné diely si  zachovávajú vlastnosti, ktoré mali ako nové, a môžu byť teda opätovne využité na tie isté účely, môže sa pri ich predaji uplatniť osobitná úprava dane podľa § 66 zákona o DPH – tzv. „zdanenie marže“ (viď rozsudok Súdneho dvora č. C-471/15 Sjelle Autogenbrug  I/S). Platiteľ dane môže pri predaji náhradných dielov postupovať podľa § 66 ods. 11 zákona o DPH, tzn. môže sa rozhodnúť pri dodaní použitého tovaru použiť bežný režim dane uplatnením dane zo základu dane podľa § 22 ods. 1 až 4 zákona o DPH.

Otázka č.2 – Predaj použitého tovaru  po rozobratí na súčiastky nie je predaj použitého tovaru
Som živnostník, platiteľ DPH a prevádzkujem autobazár. Doviezol som z Holandska nepojazdné ojazdené motorové vozidlo. Keďže jeho oprava by bola nákladná, rozhodol som sa ho rozobrať a predať jednotlivé súčiastky, aby sa mi vrátili aspoň náklady na kúpu. Keďže vo VIESe som overil, že predávajúci je platiteľom DPH v Holandsku a na faktúre je uvedené, že predaj podliehal Čl. 314 smernice 112/2006, mám aj ja pri predaji použiť zdaňovanie použitého tovaru a DPH vypočítať len z prirážky?
Odpoveď
Hoci motorové vozidlo bolo kúpené od obchodníka z použitým tovarom, ktorý použil pri predaji zdanenie marže,  ale zo samotného článku 314 a aj článku 311 bodu 1. Smernice Rady 2006/112/ES vyplýva, že osobitná úprava zdaňovania prirážky nie je uplatniteľná na dodania tovarov, akými sú použité diely motorových vozidiel, ktoré podliehajú všeobecnej úprave DPH. Z tohto dôvodu platiteľ dane je povinný použiť bežný režim uplatňovania dane v súlade s § 66 ods.11 zákona o DPH a nemôže sa uplatniť zdanenie prirážky, pretože motorové vozidlo je rozobraté na súčiastky a nepredáva sa v nezmenenom stave alebo po jeho oprave v súlade s § 66 ods.1 písm.c) zákona o DPH.

Otázka č.3 – Živé zviera ako použitý tovar
Som SHR, aj živnostník, platiteľ dane, a v rámci svojej činnosti kupujem a predávam hospodárske zvieratá, hlavne kone od poľských maloroľníkov alebo občanov. Pred rokom som kúpil dvoj-ročného hucúľa od poliaka, ktorý nie podnikateľom. Vycvičil som ho na prácu v lese a chcem ho predať. Musím ho predať s DPH, aj keď som ho kúpil od občana, kde DPH nebola?
Odpoveď
Keďže pod pojmom použitý tovar sa podľa § 66 ods.1 písm. c) zákona o DPH rozumie hnuteľný hmotný majetok (tovar), ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave, čo znamená, že tento tovar, je sám o sebe použiteľný a má samostatnú a nezávislú funkciu, a na základe Rozsudku ESD vo veci C-320/02 (Förvaltnings AB Stenholmen) sa aj živé zvieratá považujú za použitý tovar a výcvik sa považuje za opravu, platiteľ môže pri predaji uplatniť osobitnú úpravu zdaňovania “marže“, resp. “prirážky“.
 

Otázka č.4 – Predaj investičného majetku nie je predaj použitého tovaru
Naša SRO-čka, ktorá je platcom DPH, zakúpila vysokozdvižný vozík z nemeckého autobazáru, ktorý  sme používali na zabezpečenie uskladnenia materiálu a hotových výrobkov do regálov v našom sklade. Z dôvodu zmeny vo výrobe už vozík nepotrebujeme a po dvoch rokoch odpisovania sme sa rozhodli ho predať. Môže naša spoločnosť pri predaji vypočítať DPH ako 20 % z rozdielu medzi cenou, za ktorú sme vozík pôvodne kúpili, a zostatkovou cenou zistenou podľa § 25 zákona č.595/2003 o dani z príjmov?
Odpoveď
Aj keď vysokozdvižný vozík bol kúpený v autobazáre ako použitý tovar a na faktúre bol uvedený odkaz, že je predávaný v režime osobitnej úpravy zdaňovania s uvedením § nemeckého zákona o DPH, platiteľ nemôže pri jeho predaji uplatniť osobitnú úpravu zdaňovania, pretože po jeho kúpe zaradil vozík do majetku firmy, používal ho ako dlhodobý majetok, ktorý je odpisovaným majetkom podľa § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a predáva ho ako firemný majetok a nie ako obchodný tovar, čo znamená, že nemá postavenie obchodníka,  ktorý v rámci svojho podnikania kupuje použitý tovar za účelom jeho ďalšieho predaja, a tým nie je splnená podmienka uvedená v § 66 ods. 1 písm. d) zákona o DPH.