Kto je a kto nie je obchodníkom s použitým tovarom

FAQ

Otázka č.1 - Predajca majetku nie je predajca  použitého tovaru
Som živnostník, platiteľ DPH, a opravujem PC-čka, montujem počítačové siete a satelitné zariadenia. Od neplatiteľa DPH som kúpil ním rok používané PC, monitor a tlačiareň, na ktorom som viedol účtovníctvo a hospodársku agendu. Okrem tlačiarne som PC a monitor zaradil do dlhodobého hmotného majetku a uplatňoval som si do daňových výdavkov odpisy podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Keďže si chcem kúpiť nové PC a monitor, a aj novú multifunkčnú tlačiareň, rozhodol som staré PC, monitor i tlačiareň predať. Môžem ich predať ako použitý tovar a pri DPH-čke uplatniť len maržové zdanenie?  
Odpoveď
Napriek skutočnosti, že použité PC a monitor boli kúpené od neplatiteľa DPH, platiteľ nemôže pri ich predaji uplatniť osobitnú úpravu zdaňovania z dôvodu, že neboli ním kúpené výlučne ako tovar určený na predaj, od ich kúpy až do momentu ich  predaja nie sú zaradené do tovarových zásob, ale boli evidované ako odpisovaný dlhodobý hmotný majetok, čím nie je splnená podmienka uvedená v § 66 ods.1 písm. d) zákona o DPH a platiteľ sa nepovažuje za obchodníka, ktorý v rámci svojho podnikania kupuje použitý tovar za účelom jeho ďalšieho predaja. Pri predaji tlačiarne musí platiteľ taktiež bežný režim zdanenia, keďže tlačiareň je predávaná v statuse majetku a nie tovaru.   

Otázka č.2 - Predajca investičného majetku nie je predajcom použitého tovaru
Som platiteľom DPH a zaujímalo by ma, prečo nemôžem predať bez dane gáter na porez guľatiny a výrobu hranolov, foršní a dosiek, ktorý som pred troma rokmi kúpil už ako použitý od občana, keďže predávam používaný tovar a zdaňoval by som len prirážku, ktorá je nulová, lebo predaj je so stratou?
Odpoveď
Platiteľ, ktorý vyrábal prostredníctvom gátra stavebné rezivo, nemá postavenie obchodníka z použitým tovarom, a to z dôvodu, že ním kúpený gáter nebol kúpený za účelom jeho následného predaja, t.j. ako tovar, ale za účelom jeho používania na zabezpečenie výroby ním predávaných výrobkov, čím nie je splnená podmienka uvedená v § 66 ods.1 písm. d) zákona o DPH. Keďže gáter predáva ako majetok a nie ako tovar, nemôže použiť osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 ods. 3 zákona o DPH a daňou zaťažiť len prirážku, ale je povinný použiť bežný daňový režim a zdaniť celú jeho predajnú cenu. Fakt, že majetok bol zakúpený ako použitý tovar od súkromnej osoby a kupujúcemu platiteľovi nevyplynulo právo na odpočet zostatkovej DPH zaťažujúcej tento majetok, je  v tomto ohľade nepodstatný, keďže investičný majetok využívaný na podnikateľské účely zaradený do aktív firmy u platiteľa pri jeho predaji úplne podlieha DPH.